Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zrušenie trvalého pobytu

Opis:

Ohlasovňa Hlohovec - referát evidencie obyvateľstva záznam o trvalom pobyte zruší:
a) na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP,
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm d) bodu 2,
g) ak budova zanikla.

Občan, ktorý podáva návrh na zrušenie TP je povinný predložiť občiansky preukaz a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu.

Tlačivo: Odhlasovací lístok z trvalého pobytu, Návrh na zrušenie trvalého pobytu - docx
Návrh na zrušenie trvalého pobytu - pdf

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, referent evidencie obyvateľstva, Viera Marková, 033/7368206, Klientske centrum, prízemie.


 


6848874

Úvodná stránka