Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Opis:

K žiadosti je potrebné priložiť:

situáciu s vyznačením miesta požadovaného zvláštneho užívania.

doklad o zaplatení správneho poplatku podľa pol. 82 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 80 € podľa pol. 82c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Súvisiace predpisy : § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 11 Vyhlášky 35/1984 Zb.


Tlačivá:

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (odt)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (docx)
 

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208
 

Pri užívaní  verejných priestranstiev – miestnych komunikácií,  chodníkov  a parkovísk (čl. 2 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec, ďalej „VZN“)  osobitnými  spôsobmi uvedenými v čl. 5 ods. 2. – 11.  citovaného VZN,  dôjde k ich užívaniu iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. Z tohto dôvodu sa na vyššie uvedené spôsoby užívania vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a k takémuto spôsobu užívania je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, ktorým je mesto Hlohovec.

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podlieha úhrade správneho poplatku vo výške 80 €, podľa položky 82 c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na území mesta sa vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec, ktorým sú upravené podmienky určenia a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva, osobitné spôsoby užívania, sadzba dane, náležitosti oznamovacej povinnosti a oslobodenia od tejto dane a ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2016.


 


6927900

Úvodná stránka