Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou

Opis:

Pri užívaní  verejných priestranstiev – miestnych komunikácií,  chodníkov  a parkovísk dôjde k ich užívaniu iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. Z tohto dôvodu sa na vyššie uvedené spôsoby užívania vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a k takémuto spôsobu užívania je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, ktorým je mesto Hlohovec.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • Grafický návrh vystavenia tovarua zakreslenie vystavenia tovaruna podklade katastrálnej mapy (WebGis, Katasterportál, Mapka GKÚ)s okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude vystavený tovar zaberať
  • Súčasne s podaním žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa položky 82 c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia, ktorým sa stanovuje výška správnych poplatkov za vydanie rozhodnutia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18.4.2017 vo výške 40 €.


Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 40 € podľa pol. 82c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia, ktorým sa stanovuje výška správnych poplatkov za vydanie rozhodnutia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18.4.2017


Súvisiace predpisy : § 8 ods. 1 a 3  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov, § 11 Vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania - vystavenia tovaru pred prevádzkou

Na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na území mesta sa vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec


Tlačivo: Žiadosť o zvláštne využívanie miestnej komunikácie na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou  - docx

Žiadosť o zvláštne využívanie miestnej komunikácie na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou  - odt


Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848861

Úvodná stránka