Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zabezpečenie sociálnej služby - stravovanie v jedálni

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

1. Podporná služba poskytovanie sociálnej služby v jedálni, je zabezpečovaná Mestom Hlohovec v súlade s  § 58 zákona o sociálnych službách, prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta Hlohovec – Zariadením pre seniorov Harmonia, Hollého 7, 920 01 Hlohovec (ďalej len „poskytovateľ sociálnej služby“) na základe uzatvorenej zmluvy.

2. Podmienky, prevádzkovú dobu jedálne a výdajne stravy a pravidlá, ktoré neupravuje toto VZN, určuje Prevádzkový poriadok jedálne, ktorý vydáva poskytovateľ sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi.

3. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorá spĺňa podmienky podľa § 58 ods. 1 zákona o sociálnych službách.

4. Jedáleň pre stravníkov poskytuje aj diabetickú stravu. Strava (obed) sa v uvedenom zriadení poskytuje iba v pracovných dňoch.

5. Za stravovanie v jedálni sa určí fyzickej osobe úhrada za stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla – obeda za jeden deň, a to podľa počtu poskytnutých obedov v príslušnom mesiaci.

6. Úhrada za sociálnu službu v jedálni sa hradí vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov, vypočítaných na jeden obed z predchádzajúceho kalendárneho roku, čo predstavuje sumu za jeden obed 3,58 eur.

7. Žiadateľ predloží mestu Hlohovec písomnú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v jedálni spolu s povinnými prílohami. Mesto Hlohovec zašle žiadateľovi oznámenie o priznaní, resp. nepriznaní príspevku za poskytnutie služby v jedálni.

8.  Žiadateľ je povinný oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie.

9.  V prípade naplnenia kapacity v jedálni, nebude žiadosti fyzickej osoby vyhovené.

 

Oprávnená osoba na poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 

Výška príspevku pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa fyzickej osobe určuje podľa výšky dôchodku, resp. príjmu žiadateľa nasledovne:

a) Nepracujúci dôchodca, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku:

1.) ak výška jeho dôchodku nepresahuje sumu 200,- Eur,bude Mestom Hlohovec poskytnutý príspevok   vo výške 1,50 Eur na jeden vydaný obed,

2.) ak výška jeho dôchodku je v rozpätí od 200,01 Eur do 300,00 Eur, bude Mestom Hlohovec poskytnutý príspevok vo výške1,00 Eur na jeden vydaný obed,

3.) ak výška jeho dôchodku je v rozpätí od 300,01 Eur do 400,00 Eur, bude poskytnutý príspevok Mestom Hlohovec vo výške0,50 Eur na jeden vydaný obed.

b) Fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a jej príjem nepresahuje dávku v hmotnej núdzi vrátane príspevkov,  bude Mestom Hlohovec poskytnutý príspevok vo výške1,50 Eur na jeden vydaný obed.

Kontaktná osoba:


 
ziadost_o_stravovanie.docx(64.9 kB)ziadost_o_stravovanie.docx
ziadost_o_stravovanie.odt(52.9 kB)ziadost_o_stravovanie.odt


6927871

Úvodná stránka