Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zberný dvor na Šoltésovej ul.

DRUHY ODPADOV
 DRUHY ODPADOV.pdf (83.5 kB) (83.5 kB)

 

ZBERNÝ DVOR na Šoltésovej ul. č. 22

Prevádzkovateľ:
FCC Hlohovec, s.r.o.Zberný dvor na Šoltésovej ulici č. 22
Šafáriková 30
920 01 Hlohovec
Tel. +421 (0) 33 7301 456
email: hlohovec@fcc-group.sk

 

Prevádzkové hodiny - zberný dvor:
Pondelok - piatok
11. 30 - 18.00 hod.
Sobota 
8.00 - 15.30 hod.

 

 

 V štátny sviatok je  Zberný dvor zatvorený.

 

Zberný dvor je presťahovaný do areálu firmy Metaluxu, s.r.o (zberné suroviny).

Samostatný vchod  do Zberného dvora II. je od štadióna Mier.

 

OZNAM – Drobné stavebné odpady

 

 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že prijatím nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bola mestám a obciam uložená povinnosť spoplatnenia odovzdávaných Drobných stavebných odpadov.  Preto mesto Hlohovec od 1.1. 2016 upravuje podmienky ich odovzdávania a spoplatnenia prostredníctvom VZN č. 133/2013 v znení dodatku č.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností.

Drobné stavebné odpady sa budú odovzdávať len v zbernom dvore v Šulekove, kde bude v priebehu januára 2016 inštalovaná plošinová váha.  Drobné stavebné odpady bude môcť občan odovzdať v zbernom dvore v Šulekove v čase otváracích hodín, kde po odvážení drobných stavebných odpadov, bude povinný pracovníkovi zberného dvora zaplatiť poplatok vo výške 0,025 € za 1 kg odpadu. Pracovník vystaví občanovi doklad o zaplatení príslušného poplatku.   

 

 

Mimo prevádzkovú dobu zberného dvora je zakázané nechávať odpad pri bráne zberného dvora. Priestor zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Pri nedodržaní tohto zákazu dochádza k porušeniu VZN č. 133/2013(Všeobecne záväzné nariadenie) mesta Hlohovec.

Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom alebo potvrdením o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené.

Do zberného dvora je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

drobný stavebný odpad - (aj bytové jadrá) z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe ohlásenia drobných stavebných úprav, ktoré j e vydávané na MsÚ Hlohovec.

sanitárny odpad - vane, WC misy, umývadlá a pod.

objemný odpad - starý nábytok( v demontovanom stave), koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne

nebezpečný odpad - použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre

biologicky rozložiteľný odpad - odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie, konáre (zviazané
špagátom a narezané na dĺžku 1 m) - tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene od ostatných odpadov.


Tieto zložky komunálneho odpad môžu odovzdať "LEN" fyzické osoby z mesta Hlohovec po predložení občianskeho preukazu !

Triedený zber
- PET fľaše, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály (obaly z mlieka,
jogurtov a pod.)
- sklo
- papier

elektrický a elektronický odpad - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky, autobatérie, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia

jedlé oleje a tuky - všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), vrátane olejov, ktoré slúžia ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.)

oblečenie, obuv a handry, odpad z rozobratých dopravných prostriedkov.


Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov :
nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)

Foto: HcTV

 


 


3456137

Úvodná stránka