Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zmeny, doplnky a úpravy územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec

Zmeny , doplnky a úpravy územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec

Opis

Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania,  schvaľuje  podľa § 31 ods.1 stavebného zákona zmeny alebo doplnky záväznej územnoplánovacej dokumentácie,
ktorú obstaral. Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane.
Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania,  rozhoduje  podľa § 31 ods.3 stavebného zákona o úprave smernej  časti  územnoplánovacích dokumentácií, ktoré obstaral.

Postup na vybavenie:
Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec.

Súvisiace predpisy:

zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vyhláška č.55/2011 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

VZN č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec

VZN č.117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

Tlačivo: nie je
Kontaktná osoba: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, - referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus, Ing. arch. Jana Vitková, 033/7368221, č.dv. 306/3p


 


6848966

Úvodná stránka