Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie územnoplánovacej informácie

Opis :

Mesto Hlohovec upozorňuje všetkých vlastníkov pozemkov a potencionálnych stavebníkov na území mesta Hlohovec (katastrálne územie Hlohovec a katastrálne územie Šulekovo) na možnosť, aby si pri príprave svojich stavebných zámerov na pozemkoch resp. iných zámerov (napr. kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo pred prípravou akejkoľvek zásadnej stavebnej činnosti) požiadali o vydanie územnoplánovacej informácie, z dôvodu, aby ich pripravovaný zámer nebol v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Hlohovec (Územný plán mesta HlohovecÚzemný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec) a mali základné informácie pre zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo projektu stavby v zmysle stavebného zákona (§ 27 ods.6) a ostatných súvisiacich predpisov, vrátane informácií  o územnoplánovacích podkladoch.
Časť informácií môžete získať zo zverejnených častí v sekcii mesto, Územný plán.  Avšak vzhľadom na rozsah územnoplánovacej dokumentácie Vám odporúčame využiť možnosť získania územnoplánovacej informácie. Na vydanie územnoplánovacej dokumentácie sa nevzťahuje úhrada správneho poplatku, vydáva sa bezplatne. Mesto Hlohovec zabezpečuje agendu týkajúcu sa vybavenia žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie prostredníctvom Odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, Mestského úradu, referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus.

Postup na vybavenie žiadosti:
1. Žiadateľ podá v podateľni Mestského úradu v Hlohovci alebo doručí písomnú žiadosť (tlačivo žiadosti je prístupné nižšie alebo v sekcii Formuláre a tlačivá).

2. Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus na podklade podanej žiadosti spracuje územno-plánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov, prípadne iných koncepcií. Územnoplánovacie informácie sa poskytujú aj osobne v stránkových hodinách u referenta pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus.

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie Územnoplánovacej informácie - fyzická osoba           odt
Žiadosť o vydanie Územnoplánovacej informácie - právnická osoba      odt


Kontaktná osoba: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, - referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus, Ing. arch. Jana Vitková, 033/7368221, č.dv. 306/3p


 


6848970

Úvodná stránka