Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia, napr. „Áčko“

Opis: užívanie verejného priestranstva (mimo ciest, chodníkov, príp. parkovísk)

K žiadosti je treba priložiť:

  • Grafický návrh umiestnenia samostatne stojaceho reklamného zariadeniaa zakreslenie umiestenia reklamného zariadeniana podklade katastrálnej mapy (WebGis, Katasterportál, Mapka GKÚ)s okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude samostatne stojace reklamné zariadenie zaberať
  • Stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia z odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania

Poznámka:           

Pred prevádzkou môže byť umiestnený len 1 ks samostatne stojaceho reklamného zariadenia uvedeného typu pre jednu prevádzku, maximálna plocha užívaného verejného priestranstva je 1 m2, maximálna  výška je 1 m

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie  na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia, napr. „Áčko“, „ beachflag“ (odt)

Žiadosť o povolenie  na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia, napr. „Áčko“, „ beachflag“ (docx)

Súvisiace predpisy:
Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania - vystavenia tovaru pred prevádzkou

Na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na území mesta sa vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec.

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848924

Úvodná stránka