Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 128/2012 o určení názvu ulice "Za Váhom"

Schválené: 13.9.2012

Účinnosť: 4.10.2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta:

Čl. I
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „nariadenie“) je určenie názvu ulice v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Čl. II
Názov ulice

1) Na základe realizácie novej rozvojovej zóny mesta Hlohovec v mestskej časti Šulekovo, urbanistickom obvode č. 16 Kozí vrch, vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza na pozemkoch registra C, parc. č. 2663/11 a 2668/6, v katastrálnom území Šulekovo. Mestské zastupiteľstvo určuje názov tejto ulice „Za Váhom“.

2) Nová ulica uvedená v čl. II ods. 1 tohto nariadenia je vyznačená v mapovej prílohe tohto nariadenia.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 13.09.2012.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci, dňa 18.09.2012


Peter Dvoran
primátor mesta6875035

Úvodná stránka