Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 125/2012, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Schválené: 28.6.2012

Vyhlásené: 2.7.2012

Účinnosť: 1.9.2012

Platné do: 31.8.2016

Nahradené: 163/2016

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa  § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9  a 13 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Časť I.
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len "VZN") je  určiť  výšku finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených:
a) s pobytom detí v materských školách,
b) so vzdelávaním v základnej umeleckej škole,
c) s činnosťou v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach,
d) so stravovaním  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.
 

Časť II.
Všeobecné ustanovenia


Ak sa v škole, alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v školách a školských zariadeniach  a čiastočne hradia náklady spojené so stravovaním  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.


Článok  l
Výška príspevkov  za pobyt dieťaťa v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je mesačne stanovená rozpätím:      
od 9 €  do  15,00 €.
Konkrétna výška príspevku sa určuje príkazom primátora.


2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených v osobitnom predpise1).

3. Príspevok v materskej škole sa   neuhrádza  ani za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom; tieto dôvody preukáže zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi  školy,
b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými   dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


Článok  2
Výška príspevku v základnej umeleckej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
ZUŠ so sídlom v Hlohovci zabezpečuje umeleckú výchovu aj v pobočkách, mimo územia mesta Hlohovec.
1.  Výška príspevku za štúdium na osobu predstavuje   mesačne :                                                      
a)
- individuálne vyučovanie ( Hlohovec )                       6% - 8% sumy životného minima pre jedno  nezaopatrené  dieťa podľa osobitného predpisu 2)
b)
- skupinové vyučovanie ( Hlohovec )                           5%  - 7%  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)
c)
- individuálne  vyučovanie ( pobočky )                        6% - 8 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)
d)
- skupinové vyučovanie ( pobočky )                             5% - 7%  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)
e)
-  štúdium  pre dospelých                                              6% - 8%  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 2).
Konkrétna výška príspevku v percentách sa určuje príkazom primátora.
Výška príspevku v eurách sa bude zaokrúhľovať na 0,50 € nahor.


2. Ak plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletá fyzická osoba   písomne požiada riaditeľa základnej umeleckej školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa  osobitného predpisu 2),  znižuje sa príspevok v základnej umeleckej škole podľa bodu 1 písm. a) až e) tohto VZN o polovicu.

3. Rozhodovaním o znížení príspevku poverí Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ riaditeľa ZUŠ.

4. Riaditeľ základnej umeleckej školy po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka  alebo plnoletej fyzickej osobe zníženie príspevku v základnej umeleckej škole.

5. Zníženie príspevku podľa bodu 2 tohto článku je platné a účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o znížení príspevku podľa bodu 3 až do konca školského roka.


Článok  3
Výška príspevkov  za pobyt dieťaťa v školskom klube detí  (ŠKD)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo  vyučovania  a v čase školských prázdnin.

1. Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou       školského klubu detí je v rozpätí
od   5,00 €  do 10,00 €.
Konkrétna výška príspevku sa určuje príkazom primátora.


2. Ak  zákonný zástupca dieťaťa  písomne požiada  riaditeľa školy, pri ktorej je školský klub detí zriadený, o  zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD   a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 2), znižuje sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD podľa bodu 1. tohto článku o polovicu.

3. Rozhodovaním o znížení príspevku poverí Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ riaditeľa  školy.

4. Riaditeľ základnej  školy pri ktorej je ŠKD zriadený, po preverení dokladov podľa bodu 2. tohto článku, písomne oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa zníženie tohto príspevku.

5. Zníženie príspevku podľa bodu 2. tohto článku je platné a účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o znížení príspevku v zmysle bodu 4 až do konca príslušného školského roka.

    Článok  4
Výška príspevkov  za pobyt dieťaťa v Centre voľného času (CVČ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase.

1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti záujmových útvarov centra voľného času  je  v rozpätí
od 2,00 €   -  do 10,00 €.

2. Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej činnosti, materiálno - technickú a finančnú náročnosť v záujmových útvaroch. Konkrétna výška príspevku sa určuje príkazom primátora.

3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ CVČ vo vnútornom predpise, ktorý bude zverejnený na prístupnom mieste v rámci budovy sídla CVČ.

4. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletá fyzická osoba  písomne požiada riaditeľa CVČ o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona  o pomoci v hmotnej núdzi 2), znižuje sa príspevok v centre voľného času  o polovicu.

5. Rozhodovaním o znížení príspevku poverí Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ riaditeľa  CVČ.

6. Riaditeľ CVČ po preverení dokladov predložených podľa bodu 4 tohto  článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletej fyzickej osobe zníženie príspevku v CVČ.

7. Zníženie príspevku podľa bodu 5 tohto článku je platné a účinné vždy na jeden kalendárny rok.


    Článok  5
 Výška príspevkov spojených so stravovaním v školskej jedálni (ŠJ)      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

1.  Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov , ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2. Podľa § 140 ods. 13 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejní na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

3. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v rozpätí:
od 0, 00 € do 0,40 €.

4. Konkrétna výška príspevku na stravovanie sa určuje  príkazom primátora. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je povinná  poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.

6. Dotáciu poskytovanú  Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny  SR  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole:
a) na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
b) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.

7. Dotácia podľa bodu 6 v zmysle  uvedených písmen a) a b) sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytuje na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1 euro na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 eura na dieťa. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1 euro.“

8. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
 

Časť  III.

Článok  6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTNOVENIA

1. Ruší sa VZN č. 101/2008 ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie Mesta Hlohovec  č. 125/2012 bolo prerokované a schválené na zasadnutí MsZ mesta Hlohovec  dňa  28.júna 2012.

3.  Toto VZN č. 125/2012 nadobúda účinnosť dňa  1. septembra 2012.

 


V Hlohovci  28. júna 2012

Peter Dvoran
primátor mesta Hlohovec

 

__________________________
1) § 28 ods. 7  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.  o  výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) zákon NR SR č. 599/2003 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov6875066

Úvodná stránka