Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 126/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Schválené: 28.6.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 153/2015

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN“) je stanoviť postupy a podmienky pri poskytovaní dotácií právnickým osobám (ďalej aj „PO“) a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej aj „FOP“), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hlohovec alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, na podporu  všeobecne prospešných služieb 1),    všeobecne     prospešných    alebo verejnoprospešných   účelov 2).


Čl. 2
Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) dotáciou nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mesta Hlohovec v príslušnom kalendárnom roku PO a FOP na zabezpečenie vykonania konkrétnej akcie a účelu podľa článku  4 ods. 1 tohto VZN po splnení stanovených podmienok,
b) žiadateľom osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a ktorá spĺňa podmienky ustanovení tohto VZN,
c) projektom žiadosť s podrobným popisom akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto VZN,
d) všeobecne prospešnou službou sa rozumie najmä
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) odbornou komisiou komisia zriadená MsZ ako jeho poradný, iniciatívny a kontrolný orgán v oblasti, pre ktorú je príslušná žiadosť o dotáciu určená,
f) investíciou dlhodobý hmotný a nehmotný majetok spĺňajúci kritérium výšky obstarávacej ceny v zmysle zákona o daniach z príjmov 3),
g) za záväzok voči mestu  sa pre účely tohto VZN nepovažuje dlh, ktorý dlžník prizná formou notárskej zápisnice, na ktorý je dohodnutý splátkový kalendár; v prípade, že žiadateľ nebude znižovať svoj dlh na základe splátkového kalendára, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta Hlohovec,
h) za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám zriadeným alebo založeným mestom.

Čl. 3
Podmienky poskytovania dotácií

Z  príjmov rozpočtu mesta Hlohovec sa môžu poskytovať dotácie:
a) žiadateľovi (PO a FOP), ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hlohovec, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
b) žiadateľovi, ktorý podal riadnu žiadosť a v osobitných prípadoch doložil aj spracovaný projekt (čl. 6 ods. 4) a ktorý spĺňa všetky podmienky určené týmto VZN,
c) žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voči Mestu Hlohovec,
d) žiadateľovi, ktorý v minulosti po čerpaní poskytnutej dotácie túto použil v súlade s podmienkami a účelom, na ktorý bola poskytnutá.

Čl. 4
Účel poskytovania dotácií

1. Dotácie môžu byť poskytnuté FOP, PO na všeobecne prospešné služby alebo verejnoprospešné účely napríklad v nasledovných oblastiach:
a)  školskej a vzdelávacej,
b) kultúrnej,
c) športovej,
d) sociálnej,
e) zdravotníckej,
f) ekologickej.

2.   Dotácie nesmú byť použité:
a) na financovanie činností politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu,
b) na akcie zamerané na opravu, údržbu a investície, okrem opráv, údržby a investícií verejnoprospešného charakteru,
c) úhradu výdavkov v rámci konkrétneho projektu alebo akcie, ktorými sú: odmeny funkcionárov, odmeny hráčov, odmeny trénerov, nákup pohonných hmôt, okrem náhrady za spotrebované pohonné hmoty ako súčasti vyúčtovania cestovných náhrad, pohostenie okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou akcie, nákup alkoholu a tabakových výrobkov; toto ustanovenie neplatí v prípade, že sa dotácia poskytuje v zmysle čl. 11 tohto VZN.

Čl. 5
Zdroje dotácií

1. Zdrojom dotácií sú príjmy rozpočtu mesta Hlohovec.
2. Výšku zdrojov určených na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. V schválenom rozpočte je  stanovený limit prostriedkov v rozhodovacej právomoci:

a) primátora – dotácie na bežné výdavky
a1) dotácie pre kultúru, šport a  sociálnu oblasť  /drobné kultúrne aktivity, drobné športové aktivity a drobné dotácie v sociálnej oblasti v kompetencii primátora mesta/,

a2) dotácie na drobné aktivity, o ktorých rozhoduje na základe uznesenia odborných komisií  / drobné kultúrne aktivity, drobné športové aktivity, atď./,

a3) dotácie na činnosť športových združení, o ktorých rozhoduje na základe uznesenia odbornej komisie (komisie športu), 

b) MsZ
b1) – prostriedky na dotácie z bežného rozpočtu mesta s osobitným účelovým určením na základe schváleného rozpočtu mesta, najmä poskytované podľa čl. 11 tohto VZN, 

b2) prostriedky kapitálového rozpočtu  na dotácie investičného charakteru definované v čl. 6 ods. 4  podľa jednotlivých oblastí.

3. Poskytnutie finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta nesmie zvýšiť celkový dlh mesta na konci rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu. Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť len do konca príslušného rozpočtového roka.


Čl. 6
Žiadosti o dotácie

1. Žiadateľ o poskytnutie dotácie (ďalej aj „žiadateľ“) musí predložiť na MsÚ písomnú žiadosť v termíne do 28. februára kalendárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ predložiť žiadosť i v inom termíne.
2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
3. Žiadosti o dotácie podľa čl. 5 ods. 2 písm. a) a b1) sú posudzované ako bežné dotácie.
4. K žiadosti o poskytnutie dotácie investičného charakteru /čl. 2 písm. f)/, je potrebné predložiť projekt v prípade, ak o tom rozhodne MsZ na základe odporučenia odbornej komisie.
5. Žiadosti sa centrálne evidujú na podateľni MsÚ a podľa predmetu žiadosti sa odovzdajú príslušnému oddeleniu,  ktoré posúdi, či je žiadosť v súlade s týmto VZN, t.j. či spĺňa náležitosti podľa čl. 8 tohto VZN. Nekompletná žiadosť bude vrátená žiadateľovi na doplnenie. Príslušné oddelenie zodpovedá za predloženie žiadosti odbornej komisii (čl. 5 ods. 2 písm. a2), a3), resp. primátorovi mesta (čl. 5 ods. 2 písm. a1).   Následne po jej schválení primátorom mesta alebo MsZ (v zmysle čl. 5 ods. 2) predmetnú dotáciu ďalej spracováva, vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie v súlade s čl. 9 tohto VZN a vystaví platobný poukaz, ktorý spolu s jedným vyhotovením podpísanej zmluvy predloží na finančné oddelenie. Príslušné oddelenie vedie prehľad o poskytnutých dotáciách.


Čl. 7
Postup pri riešení žiadostí o dotácie

1. Prijaté žiadosti sa riešia podľa tematických okruhov na príslušných oddeleniach MsÚ. Oddelenia MsÚ tieto predložia na posúdenie orgánu mesta, v rozhodovacej právomoci ktorého je stanovený limit prostriedkov podľa čl. 5 ods. 2.
2. Orgány mesta  žiadosti posúdia a podľa ods. 1 rozhodnú  o schválení resp. zamietnutí žiadosti.
3. Žiadosti o dotácie prerokujú odborné komisie MsZ podľa účelu použitia:
a) Komisia kultúry a vzdelávania – pre oblasti:
a1) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity:
- vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, prehliadok, súťaží, výstav,
- organizovanie kultúrno-spoločenských zájazdov za účelom vystúpenia,
- reprezentácia  mesta doma i v zahraničí,
- podpora divadelných, hudobných, tanečných a speváckych súborov a sólistov,
- prezentácia mesta prostredníctvom literárnej, publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- obnova kultúrnych pamiatok, cirkevných objektov a ďalších pamätihodností na území mesta,
- história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivých umelcov,
- netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity,
- edičná činnosť,
  a2) rozvoj školstva a vzdelávania:
- mimoškolská činnosť na všetkých úrovniach škôl,
- etická a mravná výchova mladej generácie,
- progresívne formy vzdelávania,
- vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti alkoholizmu, drogám a protispoločenským javom,
- realizácia netradičných aktivít,
- podujatia zamerané na tradície,
- projekty zamerané na skvalitnenie výuky a vzdelávania.

b) Komisia športu – pre oblasť telovýchova a šport:
- rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých, masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
- podpora športu na školách,
- organizovanie športových podujatí v meste,
- podpora výkonnostného športu v meste,
- podiel na úhrade prevádzkových nákladov športových klubov,
- športové aktivity ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov,
- podpora športových talentov,
- spolupráca s Mestom Hlohovec pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území mesta Hlohovec,
- rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území mesta Hlohovec,
- reprezentácia mesta.

c) Komisia zdravotná, sociálna a bytová – pre oblasti:
c1) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:
- podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcim k integrácii do normálneho života,
- podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu a prevenciu v oblasti ochrany zdravia,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Hlohovec,
- podpora aktivít zameraných na výpomoc pri zdravotne závažných indikáciách občanov,
  c2) humanitárna a sociálna oblasť:
- humanitárna a sociálna pomoc,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť obyvateľov mesta,
- podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Hlohovec v zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi,
- podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov.

d) Komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja – pre oblasť ekológia a environmentalistika:
- zlepšovanie životného prostredia na území mesta Hlohovec,
- ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Hlohovec,
- podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia,
- podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
- podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Hlohovec.


Čl. 8
Náležitosti žiadosti o dotáciu

1. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 3 s výškou požadovanej dotácie nad 663,88 € musí obsahovať:
a) oblasť v súlade s čl. 7 ods. 3, do ktorej je žiadosť nasmerovaná,
b) názov a adresu žiadateľa, kópiu výpisu registrácie PO na MV SR, prípadne iný doklad preukazujúci právny status žiadateľa, ako aj stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti vedúcich orgánov žiadateľa,
- u FOP meno, priezvisko, kontaktnú adresu, kópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení,  resp. iného oprávnenia na podnikanie,
- u PO názov organizácie, kontaktnú adresu, kópiu výpisu z Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je PO zapísaná,
c) IČO žiadateľa,
d) bankové spojenie žiadateľa,
e) miesto a dátum realizácie, podujatia alebo akcie (vymedzené termínmi od-do),
f) rozpočet projektu, podujatia alebo akcie, obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov,
g) požadovanú výšku dotácie od mesta,
h) informáciu o tom, či sa na navrhovaný účel poskytli dotácie z iného zdroja (fondy, štátny rozpočet, sponzori a pod.) a vyčíslenie výšky dotácie z iného zdroja,
i) v prípade, ak žiadateľ žiada o dotáciu na celoročnú činnosť, účtovnú závierku:
i1) za predchádzajúci rok, ak suma požadovanej dotácie nepresiahne sumu 995,82 €, 
i2) za predchádzajúce 2 roky, ak suma požadovanej dotácie presiahne 995,82 €,
j) prehlásenie PO a FOP o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky (predovšetkým nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku, resp. iné zákonné alebo zmluvné povinnosti),
k) podpis oprávnenej osoby
- FOP podpis žiadateľa,
- PO podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka PO v súlade s výpisom z Obchodného registra,
l) ostatné náležitosti určené príslušnou odbornou komisiou MsZ,
m) vyjadrenie príslušného oddelenia MsÚ, či žiadateľ o dotáciu, v prípade, že mu bola v uplynulom kalendárnom roku poskytnutá dotácia, splnil podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí dotácie.

2. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 3, ak výška požadovanej dotácie nepresiahne sumu 663,88 €, musí obsahovať:
a) oblasť v súlade s čl. 7 ods. 3, do ktorej je žiadosť nasmerovaná,
b) názov a adresu žiadateľa,
c) IČO žiadateľa,
d) bankové spojenie žiadateľa,
e) stručnú charakteristiku pripravovanej aktivity,
f) miesto a dátum realizácie podujatia,
g) rozpočet podujatia alebo akcie,
h) požadovanú výšku dotácie od mesta,
i) prehlásenie o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky,
j) podpis žiadateľa,
k) ostatné náležitosti určené príslušnou odbornou komisiou MsZ,
l) vyjadrenie príslušného oddelenia MsÚ, či žiadateľ o dotáciu, v prípade poskytnutia dotácie v minulom kalendárnom roku, splnil všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí dotácie.

3. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 4 (t.j. o dotáciu investičného charakteru) musí byť okrem údajov charakterizujúcich žiadateľa a účel použitia dotácie, uvedených v ods. 1, doplnená po rozhodnutí odbornej komisie o povinnosti predloženia projektu aj o tieto ďalšie náležitosti:
a) názov projektu,
b) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, pripravovanej aktivity,
c) autora projektu,
d) odborného garanta projektu.

Čl. 9
Zmluva o poskytnutí dotácie

1. Medzi mestom Hlohovec ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.
2. Zmluva obsahuje tieto povinné náležitosti:
2.1. Výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet príjemcu,
2.2. účel použitia dotácie,
2.3. najneskorší termín použitia dotácie,
2.4. podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,
2.5. povinnosť vrátiť mestu:
- poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
- nepoužitú dotáciu
a to bezodkladne, najneskôr však do konca decembra príslušného rozpočtového roka, spolu s penále 0,1 % z dlžnej čiastky za deň, t.j. za obdobie od prijatia dotácie do jej vrátenia na účet mesta Hlohovec 4),
2.6. povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou, do termínu stanoveného v zmluve,
2.7. vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie (žiadateľ je povinný umožniť a zabezpečiť prezentáciu mesta na konkrétnej akcii, na ktorú bola dotácia poskytnutá),
2.8. sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok dohodnutých v zmluve,
2.9. povinnosť príjemcu dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá 5),
2.10. iné dohodnuté podmienky.

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracujú príslušné oddelenia MsÚ, postúpia ju právnikovi MsÚ a predložia  ju na podpis primátorovi mesta a príjemcovi dotácie. Zmluva sa zverejní na webovom sídle mesta. Príslušné oddelenia sledujú použitie dotácie v súlade s účelovosťou zmluvy.


Čl. 10
Použitie a  zúčtovanie dotácií

1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta (ďalej „príjemca“), je povinný použiť ju len na účel, na ktorý bola poskytnutá. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka, pokiaľ nie je v zmluve stanovený skorší termín.

2. Dotáciu nie je možné použiť na krytie výdavkov predchádzajúceho roka s výnimkou platieb za energie, vodu a plyn.

3. Príjemca je povinný nakladať s dotáciou účelne, v súlade s podmienkami uvedenými v platnej zmluve.

4. Príjemca je povinný do 30 kalendárnych dní po jej použití, najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka, predložiť mestu prostredníctvom MsÚ jej zúčtovanie dokladmi, ktoré po vecnej a formálnej stránke zodpovedajú platným zákonným ustanoveniam, najmä zákonu o účtovníctve 6), o cestovných náhradách 7), prípadne iným právnym normám. Výnimku tvoria akcie realizované v období od 16.12. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Tieto musia byť zúčtované najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Dotáciu z rozpočtu mesta je možné použiť na úhradu výdavkov  príjemcu dotácie podľa oblasti uvedenej v čl. 4 bod 1 a v súlade s účelom použitia uvedeným v predmete príslušnej zmluvy  o poskytnutí dotácie. Účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie môžu byť kópie prvotných účtovných dokladov, z ktorých je predmet použitia finančných prostriedkov jednoznačný a sú čitateľné. Všetky doklady musia byť zosumarizované v priloženej rekapitulácii, v ktorej sa uvedie číslo dokladu, účel použitia prostriedkov dotácie a suma. K vyúčtovaniu dotácie je možné predložiť iba nasledovné druhy účtovných dokladov:
- úhrada energií (elektrina, plyn, teplo, vodné a stočné), pričom je nutné predložiť zálohové i vyúčtovacie faktúry,
- cestovné výdavky (cestovné lístky z prostriedkov hromadnej dopravy, faktúry za autobusovú prepravu, cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla v zmysle zákona o cestovných náhradách doložené výpočtom sumy cestovného, účelom cesty a kópiou technického preukazu použitého motorového vozidla; ďalšie výdavky v zmysle zákona o cestovných náhradách nie je možné uplatniť,
- výdavky za vybavenie (športové náradie, dresy, športová obuv a pod.); každé poskytnutie športového vybavenia súvisiaceho s oblečením a obuvou musí byť preukázané podpisom preberajúceho,
- výdavky na kultúrno-spoločenské a športové vystúpenia (napr. materiál na zhotovenie kulís a ďalšieho vybavenia nutného na realizáciu podujatia, oblečenie a jeho údržba, obuv); prevzatie oblečenia, resp. obuvi, je potrebné preukázať podpisom preberajúceho,
- výdavky za údržbu a opravy hudobných nástrojov,
- odmeny hráčom a účinkujúcim poskytované podľa tohto VZN, doložené dokladom preukazujúcim subjekt, ktorému boli poskytnuté, sumu, účel a podpis preberajúceho,
- výdavky na administratívnu činnosť klubov a združení upresnené v konkrétnej zmluve o poskytnutí dotácie,
- výdavky za propagáciu aktivít príjemcov dotácie (napr. plagáty, fotodokumentácia a pod.),
- v prípade jednorazových špecifických akcií, na ktoré boli schválené výdavky v rozpočte mesta, výdavky súvisiace s organizáciou a účelom takejto akcie uvedeným v predmete zmluvy o poskytnutí dotácie.

6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle čl. 10 ods. 4 tohto VZN alebo použije dotáciu na iný účel ako bolo určené, je povinný bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v prípade výnimky do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť dotáciu na účet mesta. Zároveň je povinný zaplatiť mestu Hlohovec penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy dotácie za každý deň od prijatia do vrátenia dotácie 4), najviac však do výšky poskytnutej sumy. Použitie dotácií, ktoré sú poskytnuté na úhradu zálohových platieb (najmä na energie), bude predložené do 31.12. príslušného kalendárneho roka tak, že povinnosťou príjemcu dotácie bude predložiť zúčtovanie zálohových platieb v nasledujúcom kalendárnom roku  najneskôr do konca marca. V prípade, že v tomto termíne nebude poskytnuté vyúčtovanie faktúry za zálohové platby, Mesto Hlohovec pozastaví poskytnutie dotácie do doby predloženia vyúčtovania zálohových platieb.

7. Správnosť vyúčtovania pridelenej dotácie kontroluje príslušné oddelenie MsÚ a hlavný kontrolór v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok.

Čl. 11
Dotácie poskytované na konkrétne akcie z rozpočtu mesta

1. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schváli v rozpočte mesta finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté formou dotácie na konkrétny účel v príslušnom rozpočtovom roku konkrétnemu subjektu, postupuje sa pri vymedzení účelu použitia dotácie podľa tohto ustanovenia.
2. Týmto spôsobom sa poskytujú z rozpočtu mesta najmä dotácie na prevádzku konkrétnych subjektov, ako i na činnosť športových klubov (združení). V súlade s týmto ustanovením môžu byť poskytnuté ďalšie dotácie, ktorých účel je vymedzený priamo v rozpočte mesta.
3. Dotácie poskytované podľa tohto ustanovenia nesmú byť použité na úhradu výdavkov, ktorými sú:   
- odmeny funkcionárov žiadateľa (t.j. obmedzenie sa nevzťahuje na hosťujúci subjekt – napr. rozhodcov),
- nákup alkoholu a tabakových výrobkov.
4. Pri poskytovaní a zúčtovaní týchto dotácií z rozpočtu mesta sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.

Čl. 12
Zrušovacie  a prechodné ustanovenie

1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hlohovec č. 100/2008 schválené MsZ dňa  11.09.2008, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, v znení Dodatku č. 1 schváleného MsZ dňa 23.04.2009.
2. Použitie a zúčtovanie dotácií poskytnutých podľa doterajšieho VZN sa spravuje ustanoveniami doterajšieho VZN. 

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ mesta Hlohovec dňa 28.06.2012.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 


Peter Dvoran
primátor mesta


__________________________________________________________________________
1) § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
a. všeobecne  prospešné   služby  v  znení  neskorších predpisov
2) napríklad  § 2  ods. 3  zákona  č. 34/2002  Z.z.  o  nadáciách  a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) § 22 ods. 2,7 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení nesk. predpisov
4)§ 31 ods. 3 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
5)§ 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z.z.
6) zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk. predpisov
7) zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení nesk. predpisov6875063

Úvodná stránka