Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii - Zariadení pre seniorov, Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 1. 1. 2014)

Schválené: 12.4.2012

Účinnosť: 1.5.2012

Platné do: 14.5.2018

Nahradené: 216/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a na základe ustanovení § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 123/2012
o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec (ďalej len ,,VZN“) upravuje podmienky a podrobnosti o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Harmonii – ZpS.

 

Čl. 2
Úhrady  za  sociálne  služby  v  Harmonii – ZpS

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.

2. Suma úhrady za sociálne služby sa rovná súčtu úhrad za odborné, obslužné a ostatné činnosti.

3. Prijímateľ  sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) obslužné činnosti       - ubytovanie
                                      - stravovanie
                                      - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

              IV. stupeň odkázanosti  ( 6 – 8 hodín)     suma úhrady     2,60 € /deň
               V.
stupeň odkázanosti  (8 – 12 hodín)    suma úhrady     4,00 € /deň
                VI.
stupeň odkázanosti  (nad 12 hodín)   suma úhrady     5,00 € /deň  

       

Čl. 3
Úhrada  za  ubytovanie v Harmonii – ZpS

1. Za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v Harmonii - ZpS sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti aj s príslušenstvom a spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

2. Príslušenstvom obytnej miestnosti sa rozumie: predsieň, kuchynský kút, WC s kúpeľňou (sprchovacím kútom).

3. Prevádzkovým zariadením obytnej miestnosti a prevádzkovým zariadením príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä: rozvod elektrickej energie, rozvod plynu, rozvod tepla, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenia.

4. Vybavením obytnej miestnosti sa rozumie najmä: lôžko, stôl (stolík), stolička (kreslo), skriňa, svietidlo, záclona.

5. Vybavením príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä: svietidlo, kuchynská linka, zrkadlo, skrinka, umývadlo, záchodová misa, sprchový  kút.

6. Spoločnými priestormi sa rozumie najmä: spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodisko.

7. Vybavením spoločných priestorov sa rozumie najmä: stôl, stolička, kreslo, skriňa, záclona, televízie, rozhlas, svietidlá.

8. Vecnými plneniami spojenými s bývaním sa rozumie najmä: vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou.

9. Výška úhrady za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v Harmonii – ZpS na deň je  nasledovná:

          a) V podmienkach Harmonie – ZpS sú rozdielne úhrady za bývanie            z dôvodovu umiestnenia prijímateľov sociálnej služby v troch budovách:

tabuľka č.1

Budova Plocha spojená
     s bývaním      
 Počet prijímateľov Výška den.
sadz./1m²  
  Výška úhrady
      na deň
 
Hollého 7 525  m²   :   36 X   0,20   = 2,91 €
R. Dilonga 2 333,5 m²   :   19 X   0,20  = 3,51 €
Pribinova 22 261 m²   :   15 X   0,20  = 3,48 €

 

       b) Výška úhrady na deň a jedného prijímateľa sociálnej služby sa zvýši:

  • ­o 0,10 €, ak podlahová plocha obytnej miestnosti  na 1 prijímateľa                  je do 8m².Toto zvýšenie sa týka 65-tich prijímateľov soc. služby.
  • o 0,20 €, ak podlahová plocha obytnej miestnosti na 1 prijímateľa je nad 8m².Totozvýšenie sa týka 4-och prijímateľov soc. služby.
  • ­o 0,40 €, ak prijímateľ sociálnej služby užíva samostatnú izbu. Toto zvýšeniesa  týka 1 prijímateľa soc. služby na ul. R. Dilonga č. 2.

        V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

 

Čl. 4
Úhrada za  stravovanie a ostatné obslužné činnosti v Harmonii - ZpS

1. Výška úhrady za stravovanie v Harmonii – ZpS je určená z počtu odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému racionálnemu stravovaniu, na deň a na prijímateľa sociálnej služby je 4,68 € (2,57 € - náklady na suroviny, 2,11 € - režijné náklady).

2. Výška úhrady za stravovanie na deň pre prijímateľa sociálnej služby v Harmonii - ZpS, ktorému sa poskytuje diabetická strava je 5,08 € (2,79 € - náklady na suroviny, 2,28 € -režijné náklady).

3. Pri celodennom stravovaní sa z úhrady za stravovanie počíta:
a. pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte (D 3) na:
             raňajky          12  %
             desiata            9  %
             obed              42 %
             olovrant           9  %
             večera           28  %

b. pri  diabetickej  strave (D 9) na:
             raňajky         11  %
             desiata           8  %      
             obed             42  %
             olovrant          8  %
             večera 1.      25  %
             večera 2.        6  %

4. Prijímateľovi sociálnej služby v Harmonii – ZpS sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za stravovanie za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v Harmonii a za včas odhlásené a neodobraté jedlá a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5. Stravovanie možno poskytnúť so súhlasom riaditeľa Harmonie – ZpS aj ďalším osobám, ktoré sú prijímateľmi sociálnej  služby, ale nie sú umiestnení v Harmonii – ZpS, (napr. opatrovateľská služba a pod.), ak to umožňujú prevádzkové podmienky, nebránia tomu hygienické, epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania prijímateľov sociálnej služby v Harmonii - ZpS.

6. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je 0,90€/deň.

7. Výška úhrady za iné činnosti:

  •           a. Dohľad  – 1 sprievod klienta                 1,70 €
  •           b. Používanie vlastných elektrospotrebičov:

­                            - televízor/mesiac                         3,00 €
­                            - varná kanvica/mesiac                1,50 €
­                            - rádio na el. sieť/mesiac              2,00 €
­                            - chladnička / mesiac                    2,70 €
­                            - elektrický varič/mesiac               1,50 €

  •           c. Nákup potravín a iných potrieb/úkon     1,00 €
  •           d. Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované  v Harmonii   -  ZpS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 - násobok dennej úhrady pri poskytovaní celoročnej pobytovej služby.
  •           e. Prijímateľ  sociálnej služby v Harmonii - ZpS neplatí úhradu                 za odborné obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v Harmonii - ZpS sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v Harmonii -  ZpS nezdržuje celých 24 hodín.

8. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v Harmonii - ZpS do 29.2.2012 a nespĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, bude úhrada za poskytované sociálne služby určená minimálne podľa stupňa odkázanosti IV.

9. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bude žiadať o umiestnenie v Harmonii - ZpS z iných vážnych dôvodov  v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a nebude mať stupeň odkázanosti IV. – VI., bude úhrada za poskytovanú sociálnu službu určená  podľa článku 2 tohto VZN.
 

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenia

Ruší sa VZN mesta Hlohovec č. 110/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec.

 

Čl.  6
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 12.04.2012.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.5.2012.

 

 

 

                                                                          Peter Dvoran                                                                                                              
                                                                   primátor mesta Hlohovec

 

Vyvesené: 13.04.2012

________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012
o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a na základe ustanovení § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva tento
 

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012
o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec (ďalej len ,,VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne:


Čl. I


V čl. 3 bod 9 sa písmeno a) a písmeno b) nahrádzajú novým znením:
„a) V podmienkach Harmonie – ZpS sú rozdielne úhrady za bývanie z dôvodov umiestnenia prijímateľov sociálnej služby v dvoch budovách:

 

tabuľka č.1

Budova Plocha spojená
s bývaním
Počet prijímateľov Výška den.
sadz./1m²
Výška úhrady
na deň
Hollého 7 525 m² : 36 X 0,20 = 2,91 €
Podzámska č.16 587 m² : 34 X 0,20 = 3,45 €

 

b) Výška úhrady na deň a jedného prijímateľa sociálnej služby sa zvýši:
- o 0,10 €, ak podlahová plocha obytnej miestnosti na 1 prijímateľa je do 8 m². Toto zvýšenie sa týka 47 - prijímateľov sociálnej služby, ďalej len PSS,
- o 0,20 €, ak podlahová plocha obytnej miestnosti na 1 prijímateľa je nad 8 m². Toto zvýšenie sa týka 17 - PSS na ul. Podzámska 16,
- o 0,40 €, ak prijímateľ sociálnej služby užíva samostatnú izbu a podlahová plocha obytnej miestnosti je do 8 m². Toto zvýšenie sa týka 1 - PSS na ul. Podzámska č. 16,
- o 0,50 €, ak prijímateľ sociálnej služby užíva samostatnú izbu a podlahová plocha obytnej miestnosti je nad 8 m². Toto zvýšenie sa týka 5 - PSS na ul. Podzámska č. 16,
V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.“


Čl. II
 

1. Tento dodatok č.1 k VZN č. 123/2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 12.12.2013.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.

 

Peter Dvoran
primátor mesta Hlohovec

 6844201

Úvodná stránka