Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o používaní zábavnej pyrotechniky - PLATNÉ DO 28. 12. 2012

Schválené: 8.12.2011

Účinnosť: 28.12.2011

Platné do: 28.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 121/2011
o používaní zábavnej pyrotechniky

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta Hlohovec a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok na odpočinok a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom z používania zábavnej pyrotechniky.

2) Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov umiestnených na verejných priestranstvách alebo v ich bezprostrednej blízkosti.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely1.

2) Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely2.

3) Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta3. Za ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu podľa § 27 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb., sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV v rámci výučby a skúšok odpaľovačov ohňostrojov.

____________________________________
1  § 36a ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.
2  § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov    na trh
3  § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb.

 

4) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta alebo priestory, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, a to najmä ulice, námestia, chodníky, komunikácie, podchody, mosty, schodiská a terasy, parkoviská, zastávky MHD a verejnej dopravy, parky, verejná zeleň, areály školských a predškolských zariadení, detské ihriská, cintoríny, domy smútku, okolie kostolov, okolie zariadení poskytujúcich zdravotnícke alebo sociálne služby, kultúrne stredisko, lesoparky, chatové oblasti, vodné toky a ich nábrežia a pod.

Čl. 3
Kategórie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

1) Pre potreby tohto nariadenia má pojem kategória pyrotechnických výrobkov rovnaký význam ako pojem trieda pyrotechnických výrobkov.

2) Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku 4.

3) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV 5 :

a) kategória I: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená  na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
b) kategória II: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
c) kategória III: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
d) kategória IV: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

 

Čl. 4
Individuálne používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

1) Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II 6.
Pyrotechnické výrobky triedy III a IV môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35 zákona č. 51/1988 Zb 7.

____________________________________

  § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
5  § 36a ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.
6  § 36d ods. 10 zákona č. 51/1988 Zb.
7  § 36d ods. 9 zákona č. 51/1988 Zb.

 

2) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV je zakázané používať na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec počas celého roka. Výnimku z tohto zákazu

tvorí deň 31. december od 18.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa, t.j. 1. januára.

3) Predmetná výnimka sa nevzťahuje na pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV, ktoré sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, zariadení pre seniorov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia 8.

4) Ďalšie výnimky z vyššie uvedených ustanovení tohto článku môže Mesto Hlohovec povoliť na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, a to  v prípade konania kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných a zábavných verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v meste Hlohovec. Predmetná žiadosť musí byť Mestu Hlohovec doručená najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať najmä: 
a) označenie žiadateľa,
b) dátum konania a čas trvania podujatia,
c) účel podujatia,
d) čas a druh použitia pyrotechnických výrobkov,
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia,
f) označenie osoby oprávnenej používať pyrotechnické výrobky,
g) podpis žiadateľa.

5) Takáto výnimka z nariadenia musí mať formu písomného súhlasu primátora mesta, pričom nesmie byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá primátor mesta v lehote najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia.
 

Čl. 5
Používanie pyrotechnických výrobkov pri vykonávaní ohňostrojných prác

1) V prípade konania kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných a zábavných verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v meste Hlohovec je ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie 9, povinný požiadať Mesto Hlohovec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania 10 . Ohňostrojné práce možno vykonať, ak Mesto Hlohovec vydá na ich vykonanie súhlas podľa  § 4 ods. 3 písm. d) zákona    o obecnom zriadení.

2) Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác musí obsahovať najmä náležitosti ustanovené v čl. 4 ods. 4 písm. a) až g) tohto nariadenia. Mesto Hlohovec žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác vybaví v lehote najneskôr 3 dni pred termínom ich vykonania.

__________________________________________

8 § 36g ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb.
9  § 27 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.
10 § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.

 

3) V prípade objektívnych skutočností môže Mesto Hlohovec súhlas na vykonanie ohňostrojných prác nevydať.
4) Mesto Hlohovec na svojom webovom sídle zverejní deň, miesto a čas konania ohňostrojných prác, k vykonaniu ktorých vydalo súhlas.
5) Žiadateľ musí vykonanie ohňostrojných prác oznámiť preukázateľným spôsobom Obvodnému banskému úradu v Bratislave, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru Piešťany a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlas Mesta Hlohovec  s vykonaním ohňostrojných prác 11.

6) Náležitosti oznámenia o vykonaní ohňostrojných prác pre Obvodný banský úrad v Bratislave, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany a Policajný zbor upravuje § 36g ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. 

7) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác 12 . Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa technologického postupu vypracovaného podľa § 36g ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb 13.

8) O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní úkonov podľa § 36g ods. 9 a 10 zákona č. 51/1988 Zb. Mestu Hlohovec a Obvodnému banskému úradu v Bratislave 14.

____________________________________________

11  § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.
12  § 36g ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.
13  § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.
14  § 36g ods. 11 zákona č. 51/1988 Zb.

 

Čl. 6
Kontrolná činnosť a sankcie

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) Mestská polícia v Hlohovci,
b) poverení zamestnanci mesta Hlohovec,
c) hlavný kontrolór mesta Hlohovec.

2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a     za jeho porušenie je možné uložiť pokutu v blokovom konaní príslušníkmi Mestskej polície v Hlohovci.

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže Mesto Hlohovec v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona                o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia

1) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.

2) Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému dôjde po použití zábavnej pyrotechniky.

3) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

4) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa  08.12.2011.

5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

6) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 39/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky.


V Hlohovci, dňa 09.12.2011 

 


Peter Dvoran
primátor mesta

 

Vyvesené: 13.12.2011

 

 6875016

Úvodná stránka