Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť od 29.12.2012)

Schválené: 8.9.2011

Účinnosť: 28.9.2011

Platné do: 12.4.2017

Nahradené: 176/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec.
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec.
2) VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.1

 

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN
1) zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej obrany 3,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
2) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4
3) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie,
4) verejným priestranstvom sú všetky miesta , priestory a plochy prístupné každému
bez obmedzenia (v pochybnostiach je mesto Hlohovec oprávnené rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo),
5) držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len "držiteľ psa").

Čl. 3
Podmienky chovu psov

1) Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný:
a) zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť v primeraných podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám s ohľadom na druh, stupeň jeho vývoja a zdravotný stav, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania,
b) dodržiavať veterinárne predpisy o chove, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie
a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
c) zabezpečiť, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie, zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov a v prípade uhynutia veterinárnu asanáciu uhynutého psa,
d) dbať, aby chovom psa neboli narušované vzťahy medzi občanmi, predovšetkým susedia nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní hlukom, pachom, odpadmi, pes nesmie ohroziť susedov, alebo okoloidúcich občanov cez plot,
e) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.

2) Zakazuje sa:
a) chovať psa v priestore alebo zariadení, nevhodnom pre biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a zdravotnému stavu,
b) chovať psa v pivnici, v spoločných priestoroch bytových domov, v zariadeniach pre deti
a mládež , v prevádzkach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výroby,
v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach určených na chov iného spoločenského zvieraťa ( napr. v klietke),
c) chovať viac ako jedného psa v jednom byte v bytových domoch a zriadiť si v byte chovnú stanicu psov ( netýka sa to psov trpasličieho plemena, v prípade chovu trpasličieho plemena povoľuje sa chov dvoch psov, šteňatá do 6 mesiacov sa nepočítajú),
d) chovať psa za účelom bojového výcviku, alebo psích zápasov, a taktiež ho podnecovať
na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku,
e) cvičiť psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii , neprimerane
ho trestať a týrať,
f) opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho,
g) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.5


Čl. 4
Evidencia psov

1) Evidenciu psov vedie Mestský úrad Hlohovec (ďalej len MsÚ), finančné oddelenie.

2) Každý pes držaný nepretržite v lehote viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

3) Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa (úhyn psa bývalý držiteľ preukáže potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným vyhlásením),
g) strata psa ( stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa z evidencie bývalý držiteľ potvrdzuje čestným vyhlásením).

4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na MsÚ.

5) Po zapísaní do evidencie sa pridelí psovi evidenčná známka , na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj, či je pes nebezpečným psom. Prvá známka sa vydá držiteľovi psa bezplatne. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na MsÚ do 14 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Mesto vydá držiteľovi psa náhradnú známku s novým evidenčným číslom
za poplatok 1,66 €. Známka je neprenosná na iného psa.

6) Údaje o tom, že sa pes stal nebezpečným, sa zaznamenávajú do evidencie. O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, musí byť vykonaný záznam (Mestskou políciou Hlohovec, PZ SR, lekárom). Na základe tohto záznamu vydá mesto držiteľovi psa známku, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom či je pes nebezpečným psom.

7) Držiteľ psa je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, časť daň za psa.


Čl. 5
Vodenie psa

1) Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou na obojku a osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad nim dohľad je povinná na požiadanie Mestskej polície Hlohovec (ďalej len MsP) preukázať jeho totožnosť touto známkou.

2) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

3) Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

4) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

5) Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

6) Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom:
a) v prepravnom boxe,
b) na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa).

7) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť na MsÚ.

8) Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská (plocha ihriska je vyhradená plochou zelene na ktorej sa ihrisko nachádza po najbližší chodník, oplotenie alebo budovu, ktorou sa zelená plocha končí), pláže, kúpaliská, športové areály, na cintoríny, na iné pietne miesta, do kostolov, do budov verejných inštitúcií, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb a na iné verejne prístupné miesta pokiaľ tak rozhodol vlastník, správca alebo užívateľ,
b) miesta kde je vstup so psom zakázaný musia byť viditeľne označené oznamovacou tabuľkou alebo piktogramom (zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy, alebo pozemku),
c) zákaz vstupu so psom podľa ods. a) sa netýka služobného psa počas služobného zákroku, psa vodiaceho, psa používaného pri plnení záchranných úloh a pre lokalitu mestských cintorínov aj psa určeného na stráženie cintorína.

9) Zakazuje sa:
a) opustiť psa na verejnom priestranstve,
b) uviazať psa na verejnom priestranstva o strom, alebo inú drevinu, ktorá tvorí súčasť
parkovej zelene mesta.

10) Voľný pohyb psa je povolený:
a) na pozemku chovateľa (držiteľa), pokiaľ je bezpečne ohradený tak, aby bolo zabránené unikaniu psa,
b) na vyhradených plochách venčenia psov (výbeh pre psov),
c) na voľných plochách extravilánu mesta, pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.

Čl. 6
Odchyt psov

1) Odchyt psov v meste Hlohovec vykonáva MsP v spolupráci s veterinárnou službou.
2) O odchyte psov vedie evidenciu MsP.
3) Odchytený môže byť každý pes, ktorý sa v zmysle osobitného predpisu považuje
za túlavého 6, alebo pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
4) Majiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na MsP alebo MsÚ. V prípade, že pes bol odchytený, majiteľ si môže psa prevziať.
5) Pokiaľ sa majiteľ psa nedá identifikovať na základe evidenčnej známky psa, vyzýva sa prostredníctvom oznamu vysielanom v miestnom rozhlase . Pokiaľ sa majiteľ odchyteného psa neprihlási na MsP, alebo MsÚ, je pes následne umiestnený do útulku. 


Čl. 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie alebo má nad nim dohľad povinný výkaly bezprostredne odstrániť ich vhodením do kontajnera na psie výkaly alebo do kontajnera (smetnej nádoby) na komunálny odpad. Osoba, ktorá psa vedie alebo má nad ním dohľad, je povinná pri kontrole príslušníkmi MsP preukázať, že má pri sebe sáčok, alebo inú pomôcku na likvidáciu výkalov.


Čl. 8
Priestupky

1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neprihlási psa do evidencie,

b) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v Čl. 5 ods. 3 a 4,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ani sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ani sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,

g) na verejnom priestranstve opustí psa, uviaže psa o strom alebo drevinu, ktorá je súčasťou parkovej zelene mesta, nepreukáže, že má pri sebe sáčok, alebo inú pomôcku na likvidáciu výkalov, poruší zákaz vstupu so psom, alebo iný zákaz, alebo povinnosť uvedenú v tomto VZN.

3) Za priestupok podľa ods. 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur, za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur a za priestupok podľa ods. 2 písm. g) možno uložiť pokutu do 33 eur.

4) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Mesto Hlohovec a v blokovom konaní
Mestská polícia Hlohovec a orgán Policajného zboru.

5) Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7


Čl. 9
Záverečné ustanovenia

1) Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia je poverená Mestská polícia Hlohovec, Kontrolór mesta Hlohovec a Mestský úrad Hlohovec, odd. finančné a odd. výstavby a životného prostredia.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.

3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 65/2003 o chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec.

 

v Hlohovci, dňa 8.9.2011


                                                                                                                             Peter Dvoran
                                                                                                                           primátor mesta

 

________________________________ 

1 zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov

2 zákon NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3 zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

4 § 24 a § 25 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

5 zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

6 § 2 písm. c) Vyhlášky č. 123/2008 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

7 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

______________________________________________________________________

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:


Čl. I


1. Čl. 1 ods. 1 znie: „Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov        na území mesta Hlohovec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.“.


2. Čl. 2 ods. 4 znie: „Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, mosty, podchody, schodiská, parkoviská, zastávky verejnej autobusovej dopravy, parky, sídlisková zeleň, nábrežia vodných tokov, detské a školské ihriská, pietne miesta, čiže priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia          na všeobecné užívanie.“.


3. Čl. 3 sa vypúšťa. Doterajšie články 4 a 5 sa označujú ako články 3 a 4.


4. V čl. 3 (pred novelou čl. 4) ods. 3 písm. e) sa slová „k nutnej obrane alebo krajnej núdzi“ menia nasledovne: „ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi“.


5. V čl. 4 (pred novelou čl. 5) ods. 8 písm. a) sa slová „pokiaľ tak rozhodol vlastník, správca alebo užívateľ“ menia nasledovne: „ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak“.


6. Čl. 4 (pred novelou čl. 5) ods. 10 sa vypúšťa.


7. Čl. 6 sa vypúšťa. Doterajší článok 7 sa označuje ako článok 5.


8. Čl. 8 sa vypúšťa. Doterajší článok 9 sa označuje ako článok 6.

 


Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok k VZN“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 13.12.2012.


2. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 14.12.2012 

 


                                                                                 Peter Dvoran
                                                                                 primátor mesta


 

 6874979

Úvodná stránka