Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 118/2011 o určení názvu ulice „Poniklecová“

Schválené: 23.6.2011

Účinnosť: 13.7.2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta:

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „nariadenie“) je určenie názvu ulice v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Čl. II
Názov ulice

1) Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v mestskej časti Hlohovec, urbanistickom obvode č. 10 Kamenné hory, vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza na pozemku registra C, parc. č. 6730/12 a 6739/29, v katastrálnom území Hlohovec, v blízkosti IBV v lokalite Pánska niva. Mestské zastupiteľstvo určuje názov tejto ulice „Poniklecová“.

2) Nová ulica uvedená v čl. II ods. 1 tohto nariadenia je vyznačená v mapovej prílohe tohto nariadenia.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23.06.2011.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci, dňa 24.06.2011

 

                                                                                              Peter Dvoran
                                                                                             primátor mesta
 6844249

Úvodná stránka