Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť od 12.7.2010) + Dodatok č. 2 (účinnosť od 12.11.2012) + Dodatok č. 3 (účinnosť 1.1.2011) + Dodatok č. 4 (účinnosť od 18.5.2011) + Dodatok č.5 (účinnosť od 28.9.2011) + Dodatok č. 6 (účinnosť od 28.12.2011) + Dodatok č. 7 (účinnosť od 28.12.2011) + Dodatok č. 8 (účinnosť od 17.5.2012) + Dodatok č. 9 (účinnosť od 27.11.2012) - PLATNÉ DO 31. 12. 2012

Schválené: 18.2.2010

Vyhlásené: 23.2.2010

Účinnosť: 10.3.2010

Platné do: 31.12.2012

Nahradené: 131/2012

VZN č. 114 /2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení

Čl. I.
Predmet úpravy

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

Čl. II
Príjemca dotácie

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:

Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,
Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec,
Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec,
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec
Základná škola M. R. Štefánika 30 , Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
Základná škola Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
Základná škola A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec – Šulekovo, za svoje školské zariadenie – školský klub detí,
Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

2) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za svoje školské zariadenia v územnej pôsobnosti obce ( v prípade, ak o dotáciu požiada) )

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.


Čl. III
Výška a účel dotácie


1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
3) Prijímateľ dotácie podľa Č. II je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

Čl. IV
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II dotáciu mesačne (vo výške najmenej jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
2) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka.


Čl. V
Záverečné ustanovenia

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Hlohovec, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 18.02.2010.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 18.02.2010

                                                                                                      PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                            primátor mesta
 

_______________________________________________________________________________

ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov


Príloha 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 680,511
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 418,772
Centrum voľného času 187,652
Materská škola – na dieťa do 3 rokov veku 3 323,862
Materská škola – na dieťa od 3 rokov veku 1 661,931
Školský klub detí 301,361
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 95,765


Príloha 2

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Materská škola 1 462,499
Školský klub detí 265,197
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 84,273

 

Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.1 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. II

1) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 24.06.2010.

2) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


V Hlohovci dňa 24.06.2010

                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                            primátor mesta

 

 

Príloha 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 680,511
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 418,772
Centrum voľného času 187,652
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec – na dieťa do 3 rokov veku 4 510,250
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 255,125
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 597,922
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 410,666
Materská škola Hollého 3, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 378,487
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 201,546
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 301,356
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 320,227
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 320,227
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo 301,388
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 301,360
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 104,609
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 103,995
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 103,995
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 102,256

 

Príloha 2

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Materská škola 2 084,500
Školský klub detí 271,843
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 91,269

 

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.2 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. II

1) Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 28.10.2010.
2) Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci dňa 28.10.2010

                                                                                                                         PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                 primátor mesta 

 

 

Príloha 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 680,511
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 418,772
Centrum voľného času 187,652
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec – na dieťa do 3 rokov veku 4 391,410
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 195,705
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 636,363
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 356,411
Materská škola Hollého 3, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 321,606
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku 2 144,845
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 310,244
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 340,909
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 349,818
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo 386,666
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 310,248
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 104,609
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 102,284
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 134,273
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 103,249

 

Príloha 2

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Materská škola 2 051,268
Školský klub detí 298,828
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 97,772

 

Dodatok č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

Dodatok č. 3


k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.3 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. II

1) Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 09.12.2010.
2) Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 114/2010 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011.


V Hlohovci dňa 09.12.2010


                                                                                                                         PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                primátor mesta

 

Príloha 1

Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 687,680
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 429,800
Centrum voľného času 187,652
Materská škola – na dieťa od 3 rokov veku 2 261,957
Školský klub detí 302,898
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 87,087


Príloha 2


Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Materská škola 1 990,523
Školský klub detí 266,551
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 76,637

 

Dodatok č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.4 mení a dopĺňa nasledovne:

1. Znenie Čl. IV Termín a spôsob poskytovania dotácie sa nahrádza novým znením:
„1) Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II odsek 1 dotáciu mesačne ( vo výške najmenej jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok ).
2) Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II odsek 2 dotáciu mesačne ( vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok 1) ).
3) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka.“

Čl. II

1) Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 28.4. 2011.
2) Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 114/2010 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci dňa 28.4. 2011


                                                                                                                                Peter Dvoran
                                                                                                                              primátor mesta

 

Dodatok č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.5 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 08.08.2011.
2. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 08.09.2011

 

                                                                                                                           Peter Dvoran 
                                                                                                                         primátor mesta 

vyvesené dňa: 13.9.2011

 

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.6 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. 2

1. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 08.12.2011.
2. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 08.12.2011


               Peter Dvoran
              primátor mesta

vyvesené 13.12.2011

 

Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.7 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

Čl. 2

1. Tento Dodatok č. 7 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 08.12.2011.
2. Tento Dodatok č. 7 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci dňa 08.12.2011

               Peter Dvoran
              primátor mesta

 

vyvesené 13.12.2011

 

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 8

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č.8 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

 

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 8 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 26.04.2012.
2. Tento Dodatok č. 8 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 26.04.2012

                                                                           Peter Dvoran
                                                                          primátor mesta


vyvesené  02.05.2012

 

Príloha 1

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                     600,786
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                        375,491
Centrum voľného času                                                                             169,354
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec     na dieťa od 3 rokov veku  2 308,754
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec    na dieťa od 3 rokov veku   2 342,419
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec          na dieťa od 3 rokov veku 2 619,144
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.– na dieťa od 3 rokov veku 2 177,100
Materská škola Hollého 3, Hlohovec             na dieťa od 3 rokov veku  2 051,051
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec          na dieťa od 3 rokov veku 1 888,509
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                             328,296
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                 351,296
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                      436,120
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo    696,000
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                   301,171
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec   120,743
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec       120,576
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec            135,436
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec         109,025
          
          

Príloha 2

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách

Materská škola                                                                                     1 963,424
Školský klub detí                                                                                     371,868
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ                                                 106,872

 

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

Dodatok č. 9

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta HlohovecČl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č. 9 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.

 

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 9 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 08.11.2012.
2. Tento Dodatok č. 9 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu
    vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 08.11.2012

                                                                                                           Peter Dvoran
                                                                                                         primátor mesta

Vyvesené 12. 11. 2012
          

Príloha 1

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                              609,515
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                                 381,190
Centrum voľného času                                                                                              180,009
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec  – na dieťa od 3 rokov veku          2 276,362
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec – na dieťa od 3 rokov veku           2 508,629
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec      – na dieťa od 3 rokov veku           2 657,788
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.       – na dieťa od 3 rokov veku  2 338,683
Materská škola Hollého 3, Hlohovec          – na dieťa od 3 rokov veku           2 094,459
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec      – na dieťa od 3 rokov veku           2 044,617
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                           314,083
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                                391,615
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                                      451,960
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo               696,000
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                                 327,318
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                                                                122,770
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                                                                    121,119
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                                                                         138,096
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                                                                    114,637
           

       

Príloha 2

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách
Materská škola                                           2 041,679
Školský klub detí                                            383,851
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 109,257

        

   6875069

Úvodná stránka