Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady - PLATNÉ DO 30. 6. 2013

Schválené: 9.9.2010

Vyhlásené: 13.9.2010

Účinnosť: 1.10.2010

Platné do: 30.6.2012

Nahradené: 124/2012

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č 116/2010
O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A O VÝŠKE A SPÔSOBE URČENIA ÚHRADY

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Mesta Hlohovec vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,
c) výšky a spôsobu určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická osoba podľa §3 odst. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK II.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

1. Mesto Hlohovec poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“).
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na základe sociánej posudkovej činnosti určuje Mesto Hlohovec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona. 1/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná inou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie (podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
c) ktorej sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
e) ktorá nemá trvalé bydlisko na území Mesta Hlohovec.
5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa 447/2008 Z. Z., sa poskytuje opatrovateľská služba najviac 8 hodín mesačne.

ČLÁNOK III.
KONANIE VO VECIACH ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Mestu Hlohovec, Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 2/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady

4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

  • meno, priezvisko žiadateľa, ktorému sa má poskytovať sociálna služba,
  • dátum narodenia,
  • adresa pobytu,
  • rodinný stav,
  • štátne občianstvo,
  • druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.

5. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona.
7. Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnyh aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad použiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
9. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.
10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
3/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady

11. Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad, ktorý eviduje a vedie celú spisovú
12. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v zmysle § l3 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

ČLÁNOK IV.
POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
2. Mesto Hlohovec poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu službu poskytovanú
v domácnosti občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku
na tento druh sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Mestu Hlohovec, Spoločnému obecnému úradu do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a tiež zmeny v príjmových, rodinných a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Rovnako je povinný na výzvu Mesta Hlohovec, Spoločného obecného úradu osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní od doručenia výzvy, ak Mesto Hlohovec neurčilo dhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť výšku svojich príjmov a čestným prehlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku a ohlásiť ich zmeny.

ČLÁNOK V.
ÚHRADA ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU, SPÔSOB JEJ URČENIA A PLATENIA

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady svojho príjmu a majetku v sume určenej Mestom Hlohovec ako poskytovateľom sociálnej služby.
2. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto Hlohovec v sume 0,80 € za 1 hodinu poskytovanej služby

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do l0. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s Mestom Hlohovec v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

ČLÁNOK VI.
PRÁVNA OCHRANA OBČANA PRI PLATENÍ ÚHRADY


1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (zák. č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov) .
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s Mestom Hlohovec zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
5. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na
5/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady
rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej
služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s Mestom Hlohovec zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
6. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 5., Mesto Hlohovec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
7. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka Mesta Hlohovec, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.


ČLÁNOK VII.
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY


1. Mesto Hlohovec poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby Mestu Hlohovec.
3. Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba,
b) dátum narodenia a adresu jej pobytu
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písm. a)
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
e) doklady o majetkových pomeroch
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy 6/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady
h) k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli, prípadne je možné zmluvu vypovedať spôsobom, ktorý je v zmluve dohodnutý.
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu, Mesto Hlohovec a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 

ČLÁNOK VIII.
PRECHODNÉ USTANOVENIA


1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31.12.2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010. 7/8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 116/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady

2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2011, to znamená, že opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá:
a) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

ČLÁNOK IX.
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE


Zrušuje sa VZN Mesta Hlohovec o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu č. 78/2005 a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 116/2010.

ČLÁNOK X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady č. 116/2010 bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 09.09.2010 a nadobúda účinnosť od 01.10.2010.


V Hlohovci, dňa 09.09.2010

                                                                                                                   PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                         primátor mesta

 

 6875076

Úvodná stránka