Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 115/2010 o organizácii miestneho referenda

Schválené: 9.9.2010

Vyhlásené: 12.9.2010

Účinnosť: 27.9.2010

Platné do: 29.12.2017

Nahradené: 200/2017

 Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení
vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2010 o organizácii miestneho referenda


Prvá časť
Základné ustanovenia


Čl. 1

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda na území mesta Hlohovec.

2) Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov mesta Hlohovec (ďalej len „mesto“) o dôležitých veciach, v ktorom obyvatelia slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj názor.

3) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy mesta podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov (ďalej len „oprávnený občan“). Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v miestnom referende sa vzťahuje ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.“).


Druhá časť
Podmienky a spôsob vyhlásenia miestneho referenda


Čl. 2
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1) Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci (ďalej len „MsZ“).

2) MsZ vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie mesta s iným mestom alebo obcou,
b) rozdelenie alebo zrušenie mesta,
c) zmenu názvu mesta,
d) odvolanie primátora mesta (ďalej len „primátor“),
e) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov .

3) Miestne referendum o rozdelení mesta môže byť vyhlásené len vtedy, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami mesta.

4) Mesto nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti mesta boli vložené investície, od ktorých je závislé celé mesto.

5) MsZ vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov ,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

6) MsZ môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

7) Petíciu podľa ods. 2 písm. e) overujú aspoň traja poslanci určení MsZ, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor; primátor neoveruje petíciu podanú podľa ods. 5 písm. a). Petícia musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným predpisom .

8) MsZ môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta .

9) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda (s výnimkou miestneho referenda konaného na základe petície skupiny obyvateľov mesta) môže podať primátor mesta alebo poslanec MsZ.

 
Čl. 3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

1) Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až d), ods. 5 písm. b) a ods. 8 tohto nariadenia, MsZ ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

2) Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície podľa čl. 2 ods. 2 písm. e) a ods. 5 písm. a), MsZ ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.

3) Po vyhlásení miestneho referenda MsZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

Čl. 4
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1) MsZ vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

2) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,
b) deň prijatia uznesenia,
c) deň konania a časové vymedzenie miestneho referenda,
d) miesto konania miestneho referenda,
e) zloženie komisie na hlasovanie a sčítavanie hlasov a lehotu na jej prvé zasadnutie,
f) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie.

3) Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.

4) V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.

5) Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia MsZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; v oznámení upozorní aj na povinnosť preukázať sa preukazom totožnosti, ktorým je na účely tohto VZN občiansky preukaz; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v meste, ako aj spôsobom v meste obvyklým.


Tretia časť
Zoznamy na hlasovanie, okrsky na konanie miestneho referenda a orgány pre miestne referendum


Čl. 5
Zoznamy na hlasovanie

1) Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „zoznam“) zabezpečí Mestský úrad v Hlohovci (ďalej len „MsÚ“), na základe stáleho zoznamu voličov .

2) Mesto odovzdá zoznam komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

3) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú .

Čl. 6
Okrsky na konanie miestneho referenda

1) Na hlasovanie oprávnených občanov v miestnom referende a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v meste okrsky na konanie miestneho referenda (ďalej len „okrsok“).

2) Územie okrskov a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor v lehote určenej v oznámení o vyhlásení miestneho referenda, najneskôr však 30 dní pred konaním miestneho referenda.

Čl. 7
Orgány pre miestne referendum

1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len "komisie"), ktorými sú:
a) mestská komisia pre miestne referendum (ďalej len "mestská komisia"),
b) okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok.

2) Členom komisie môže byť len oprávnený občan.

3) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“

4) Do komisie deleguje každá politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktoré je zastúpené v MsZ podľa výsledkov posledných volieb do orgánov samosprávy obcí a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície skupiny obyvateľov mesta, jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená, priezviská a adresy trvalého pobytu oznámi politická strana alebo petičný výbor primátorovi, a to v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.

5) Každá komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v ods. 4, vymenuje zostávajúcich členov primátor.

6) Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

7) Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

8) Funkcia člena komisie zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, ktorá ho delegovala, alebo petičným výborom,
b) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie.

9) Funkcia člena zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov.

10) Ak dôjde k zániku funkcie alebo v prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neúčasti člena komisie, predseda komisie povolá prostredníctvom MsÚ náhradníka.

11) Prvé zasadnutie mestskej komisie ako aj okrskových komisií zvolá primátor v lehote ustanovenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.

12) Mestská komisia:
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch, je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
d) zisťuje výsledky hlasovania,
e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania primátorovi,
f) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN a iných právnych predpisov.

13) Okrsková komisia:
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b) vykonáva sčítanie hlasov v okrsku,
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku mestskej komisii; ostatné materiály súvisiace s hlasovaním odovzdá na MsÚ do úschovy,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží mestská komisia.

14) Do každej komisie deleguje primátor zapisovateľa, spravidla z radov zamestnancov mesta. Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom hlasovania a spisuje v spolupráci s ostatnými členmi komisie zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Zároveň plní funkciu odborného poradcu komisie.


Štvrtá časť
Konanie miestneho referenda


Čl. 8
Časové vymedzenie miestneho referenda

1) Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu.

2) Miestne referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Primátor mesta môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

Čl. 9
Hlasovacie lístky

1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania miestneho referenda,
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.

2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

3) MsÚ zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám najneskôr 1 hodinu pred začatím hlasovania.

4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.

Čl. 10
Kampaň pred miestnym referendom a obmedzenia súvisiace s konaním referenda

1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN obdobie začínajúce 17 dní pred dňom konania miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.

2) Štyridsaťosem hodín pred konaním a počas miestneho referenda je presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom a obrazom zakázané v miestnom rozhlasovom a televíznom vysielaní, v miestnych informačných prostriedkoch a v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.

3) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v miestnom referende, možno najneskôr tri dni predo dňom konania miestneho referenda.

4) Členovia všetkých komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

5) V deň konania miestneho referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.

Čl. 11
Príprava miestnosti na hlasovanie a priestor na úpravu hlasovacích lístkov

1) Predseda okrskovej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje pred začatím miestneho referenda hlasovaciu schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie hlasovacej miestnosti, či je pripravený zoznam hlasujúcich a dostatočný počet hlasovacích lístkov.

2) V hlasovacích miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania.

Čl. 12
Hlasovanie

1) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Oprávnení občania hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do miestnosti na hlasovanie.

2) Oprávnený občan po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom a po zázname v zozname dostane od okrskovej komisie hlasovací lístok.

3) Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "áno" alebo že na otázku odpovedá "nie". Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.

4) Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 3 pre každú z týchto otázok samostatne.

5) Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať a písať, má právo vziať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho hlasovací lístok upravil podľa jeho pokynov.

6) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený občan mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková komisia vyznačí účasť týchto oprávnených občanov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou do miestnosti na hlasovanie.

7) Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do schránky na hlasovanie, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný oprávnený občan, nie však člen okrskovej komisie.

8) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (čl. 9).

9) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v ods. 3, alebo je inak upravený alebo nie je upravený vôbec.

10) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

Čl. 13

O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia volebného zákona .
 

Piata časť
Zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda


Čl. 14
Sčítanie hlasov v okrskovej komisii

1) V miestnosti, kde sa sčítanie hlasov uskutočňuje, môžu byť prítomní, mimo členov okrskovej komisie, len členovia mestskej komisie.

2) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak okrsková komisia použila na žiadosť oprávnených občanov aj prenosnú hlasovaciu schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

3) Okrsková komisia vyberie hlasovacie lístky zo schránky, spočíta ich a porovná počet hlasovacích lístkov so záznamami v zozname. Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.

4) Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia volebného zákona o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou .

Čl. 15
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

1) Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

2) V zápisnici musí byť uvedené:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.

3) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania mestskej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.

5) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy mestu.

  

Čl. 16
Zápisnica mestskej komisie

1) Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky miestneho referenda.

2) Mestská komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia mestskej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

3) V zápisnici mestská komisia uvedenie:
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zozname,
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) celkový počet hlasov "áno" a celkový počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.

4) V zápisnici mestská komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní miestneho referenda.

5) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda mestskej komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi mesta. Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie odovzdá jej predseda do úschovy MsÚ.

Čl. 17
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

2) MsZ vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta.

3) Vyhlásenie návrhu prijatého v referende obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende,
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno", a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie",
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom referende prijaté.

Čl. 18
Zabezpečenie miestneho referenda

1) Pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania zabezpečí pre mestskú komisiu a okrskové komisie MsÚ.

2) MsÚ vyhotoví vzor hlasovacieho lístka a zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.

3) Výdavky spojené s prípravou, konaním a zisťovaním výsledkov miestneho referenda (okrem výdavkov spojených s kampaňou pred miestnym referendom, ktorú nezabezpečuje MsÚ) sa uhrádzajú z rozpočtu mesta.

4) Členovia komisií a zapisovatelia majú v deň konania miestneho referenda nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu. Výška odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa komisie na deň konania referenda sa ustanovuje dohodou, avšak minimálne v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa koná miestne referendum. Odmeny vypláca mesto.


Čl. 19
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2) Toto VZN bolo schválené MsZ mesta Hlohovec dňa 09.09.2010.

3) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci dňa 09.09.2010

                                                                                                                   PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                primátor mesta Hlohovec
 6875030

Úvodná stránka