Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 112/2010 o určení názvov ulíc "Pri hvezdárni" a "Vajanského"

Schválené: 18.2.2010

Vyhlásené: 23.2.2010

Účinnosť: 10.3.2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc „Pri hvezdárni“ a „Vajanského“.

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie názvov ulíc v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Čl. II
Názvy ulíc

 

1) Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v mestskej časti Juh, urbanistickom obvode 5 Vinohradská vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza v blízkosti hvezdárne a je pripojená na cestu II/507. Mestské zastupiteľstvo určuje nový názov tejto ulice „Pri hvezdárni“.
2) Komunikácii na pozemku registra C, parc. č. 715 v katastrálnom území Hlohovec, spojnici ulíc M. R. Štefánika a Zábranie, umiestnenej v mestskej časti Stred, urbanistickom obvode 1 Hlohovec – stred, Mestské zastupiteľstvo určuje názov „Vajanského“.
3) Ulice uvedené v čl. II ods. 1 a 2 Tohto nariadenia sú vyznačené v prílohe tohto nariadenia.


Čl. III
Záverečné ustanovenia

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 18.02.2010.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

V Hlohovci dňa 18.02.2010 
                                                                                                                   PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                               primátor mesta Hlohovec
 

 6844286

Úvodná stránka