Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 15.5.2011) + Dodatok č. 2 (účinnosť 1.1.2013)

Schválené: 9.12.2009

Vyhlásené: 14.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 14.7.2017

Toto VZN bolo zrušené na základe VZN 188/2017.


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 a § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení), § 9 ods.2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa dňa 09.12.2009 uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení:


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 111/2009
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky zmluvného prevodu vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta na iné fyzické a právnické osoby (ďalej len „predaj“) a prenechávanie majetku mesta do nájmu fyzickým a právnickým osobám (ďalej aj „nájom“).

Čl. 2
Predmet nariadenia

1) Predmetom VZN je postup mesta pri predaji nehnuteľností - pozemkov a stavieb a hnuteľných vecí, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa osobitných predpisov 1 (ďalej aj „mestský majetok“).


2) Predmetom predaja podľa tohto VZN sú tie hnuteľné veci, ktorých zostatková cena je rovná alebo vyššia ako 3500 eur, alebo tie, ktoré sú určené na predaj spolu s nehnuteľnosťou.


3) Predmetom VZN je postup mesta pri prenechávaní majetku mesta do nájmu fyzickým a právnickým osobám. Toto VZN sa nevzťahuje na prenechávanie majetku mesta do nájmu spoločnostiam, v ktorých mesto je jediným spoločníkom alebo jedným zo spoločníkov.
 

4) Predmetom tohto nariadenia nemôžu byť:
a) veci, na ktoré sa vzťahujú reštitučné nároky a to po dobu, po ktorú tieto nároky na ich vydanie trvajú,
b) obecné byty, ktoré sú predmetom predaja podľa osobitných predpisov 2.

 

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI PREDAJI MESTSKÉHO MAJETKU
Čl. 3
Všeobecné ustanovenia

1) Návrhy na predaj mestského majetku predkladá príslušné oddelenie Mestského úradu (ďalej aj „MsÚ“), ktorým je oddelenie vnútornej správy (ďalej aj „oddelenie VS“).


2) Oddelenie VS všetky návrhy eviduje, spracúva a po schválení mestským zastupiteľstvom (ďalej aj „MsZ“ ) realizuje prevod majetku.


3) Návrhy na predaj oddelenie VS spracuje na vlastný podnet, na podnet fyzických osôb alebo právnických osôb.
 

4) Návrhy na predaj je možné podať len písomnou formou. Súčasťou návrhu je súhlas na spracovanie osobných údajov fyzickej osoby v zmysle osobitného predpisu 3.


Čl. 4
Predaj nehnuteľného majetku

1) Oddelenie VS z vlastného podnetu alebo na písomnú žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby o odpredaj mestského majetku spracuje o predmetnom majetku materiál, ktorý predloží na zasadnutie Komisie ekonomickej a prevodov majetku.
 

2) Predmet predaja je identifikovaný na základe listu vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy, resp. kópie geometrického plánu so stanoviskom úseku územného plánu a urbanistiky odd. výstavby a životného prostredia MsÚ a návrhom formy odpredaja so stanovením východiskovej ceny pre odpredaj pozemkov.
 

3) V odôvodnených prípadoch je potrebné doložiť stanovisko odd. hospodárskej činnosti MsÚ, resp. stanoviská odborných orgánov (napr. správcov inžinierskych sietí).
 

4) Oddelenie VS zabezpečuje vypracovanie vzorových formulárov žiadosti o prevod vlastníctva majetku mesta, vrátane ich príloh.
 

5) So stanoviskom Komisie ekonomickej a prevodov majetku predloží prednosta MsÚ materiál na rokovanie Mestskej rady (ďalej aj „MsR“).


6) Výsledkom rokovania MsR je stanovisko pre MsZ, ktorým návrh odporúča alebo neodporúča schváliť v predloženom znení alebo s pripomienkami.
 

7) Východiskové ceny pre odpredaj pozemkov v meste sú stanovené vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu 4, ktorá nesmie byť v deň schválenia prevodu MsZ staršia ako 6 mesiacov.
 

8) Ak je predmetom predaja stavba, resp. stavba s pozemkom, oddelenie VS zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku znalcom podľa platného zákona o znalcoch5, na ocenenie mestského majetku, v zmysle ktorého bude stanovená východisková cena k následnému predaju. Znalecký posudok nesmie byť v deň schválenia prevodu MsZ starší ako 6 mesiacov.
 

9) MsZ vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas s predajom mestského majetku, v špecifických prípadoch aj osobitné požiadavky k odpredaju, ktoré budú zapracované do kúpnej zmluvy.

 

Čl. 5
Formy prevodu mestského majetku

1) Prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (ďalej len „dražba“),
c) priamym predajom, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 4 (ponukové konanie), ak toto nariadenie neustanovuje inak.


2) Ustanovenie v bode 1 sa nepoužije pri prevode vlastníctva majetku mesta, a to:
a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu 2,
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo 6,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur,
e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a to najmä: predaj nehnuteľného majetku mesta na sociálne, kultúrne, osvetové, charitatívne, verejnoprospešné účely, predaj pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.

Čl. 6
Obchodná verejná súťaž

1) Na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (ďalej len „súťaž") sa vyžaduje, aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzil predmet predaja, určil spôsob podávania návrhov, určila lehota, do ktorej možno návrhy podávať, a lehota na oznámenie vybraného návrhu (ďalej len „podmienky súťaže").


2) Vyhlásenie súťaže ako zámeru predaja mestského majetku odsúhlaseného MsZ zverejní mesto na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Podmienky súťaže mesto uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov.
 

3) Súťaž sa vyhlasuje o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy voči neurčitým osobám na odpredaj mestského majetku, ktorý musí byť vyhotovený v písomnej forme. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku musí obsahovať:
a) presné označenie nehnuteľného mestského majetku, t.j.:

 • katastrálne územie,
 • lokalitu, kde sa nehnuteľnosť nachádza,
 • druh nehnuteľnosti,
 • určenie zastavanej, resp. podlahovej plochy,
 • určenie výmery pozemkov,
 • stanovenie východiskovej ceny nehnuteľnosti,

b) predpokladaný alebo najvhodnejší účel využitia podľa územnoplánovacej dokumentácie, koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí rozvoja života mesta, resp. iných strategických dokumentov a územných rozhodnutí a pod.,
c) určenie hnuteľných vecí predávaných spolu s nehnuteľnosťou,
d) podmienky, za ktorých sa záujemcom umožní obhliadka predávanej nehnuteľnosti,
e) spôsob podávania návrhov a určenie lehoty podávania návrhov,
f) spôsob oznámenia vybraného návrhu,
g) lehoty na oznámenie vybraného návrhu,
h) ďalšie podmienky súťaže:

 • vyhradenie zmien uverejnených súťažných podmienok alebo zrušenie súťaže,
 • určenie prípadov pre možnosť meniť alebo dopĺňať návrh,
 • vyhradenie práva vyhlasovateľa odmietnuť všetky predložené návrhy,
 • podmienky zloženia finančnej zábezpeky. Výška finančnej zábezpeky je stanovená minimálne vo výške 10 % z východiskovej ceny, ktorá u víťaza bude započítaná za úhradu kúpnej ceny a ostatným uchádzačom bude vrátená do 10 pracovných dní po ukončení súťaže, t.j. keď MsZ schváli, resp. neschváli víťaza súťaže,
 • kritériá pri vyhodnotení návrhov,
 • vzor súťažného návrhu zmluvy a pod.
   

4) Primátor mesta na vyhodnotenie návrhov súťaže menuje komisiu (v počte max. 7 členov) zloženú z poslancov MsZ a odborných pracovníkov MsÚ. Komisia vyhodnotí všetky prijaté návrhy podľa podmienok stanovených pri vyhlásení súťaže a navrhne najvýhodnejší návrh, prípadne v súlade s vyhlásenými podmienkami – odmietne všetky predložené návrhy a navrhne vyhlásenú súťaž zrušiť. Z vyhodnotenia súťažných návrhov sa spíše zápisnica.
 

5) Správu o výsledku súťaže spracuje oddelenie VS a prednosta MsÚ ju predloží na rokovanie MsZ, ktoré vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas s výsledkom súťaže.


6) Mesto bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní po ukončení súťaže, oznámi písomne víťaznému záujemcovi prijatie jeho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a upovedomí účastníkov verejnej obchodnej súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli, resp. oznámi všetkým účastníkom verejnej obchodnej súťaže zrušenie súťaže.


7) V prípade odstúpenia víťaza súťaže od uzatvorenia kúpnej zmluvy, finančná zábezpeka pripadne mestu.
 

8) Návrh na vklad do Katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho bude predložený správe katastra po uhradení celej kúpnej ceny.

 

Čl. 7
Dražba

1) Na prevod majetku mesta dražbou sa vzťahuje osobitný zákon 7 .

Čl. 8
Priamy predaj

1) Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom (ponukové konanie) najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Zámer odpredať majetok mesta priamym predajom musí byť schválený MsZ.
 

2) Kritériom pri vyhodnocovaní ponúk je cena. V osobitných prípadoch môže byť základným kritériom verejný záujem.
 

3) Po vyhodnotení ponúk oddelenie VS pripraví materiál na rokovanie MsZ.
 

4) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu 4 citovaného v Čl. 4 bode 7 presiahne 40 000 eur – v týchto prípadoch mesto vyhlási obchodnú verejnú súťaž na základe rozhodnutia MsZ. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou.
 

5) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tomto meste:
a) primátorom mesta,
b) poslancom mestského zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,
d) prednostom mestského úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom mesta,
g) blízkou osobou 8 osôb uvedených v písmenách a) až f).
 

6) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v ods. 5, to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.

Čl. 9
Predaj hnuteľného majetku

1) Pri predaji hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta , ktorých zostatková cena je rovná alebo vyššia ako 3500 eur, sa použije postup pri prevode vlastníctva podľa Čl.5 ods.1 tohto nariadenia.
 

2) O predaji hnuteľných vecí, ktorých zostatková cena je nižšia ako 3500 eur, rozhoduje primátor mesta.

TRETIA ČASŤ
PRENECHÁVANIE MAJETKU MESTA DO NÁJMU
Čl. 10
Všeobecné ustanovenia

1) Majetok mesta možno prenechať do nájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe, ak je majetok dočasne nepotrebný na plnenie príslušných úloh mesta, alebo ak to vyžaduje verejný záujem alebo osobitný predpis, a to:
a) nájomnou zmluvou (krátkodobý alebo dlhodobý prenájom) zásadne odplatnou formou,
b) zmluvou o výpožičke výnimočne, ak je to vo verejnom záujme alebo ak ide o nerentabilnú prevádzku, ktorej činnosť je v prospech občanov mesta.
 

2) Náležitosti nájomnej zmluvy:
a) písomná forma,
b) presné vymedzenie majetku,
c) účel a spôsob užívania,
d) doba užívania,
e) výška odplaty za užívanie,
f) platnosť,
g) podmienky užívania majetku a podmienky odstúpenia od zmluvy,
h) ak ide o osobitný druh nájmu, vyžadujú sa ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.
 

3) Zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu. Obsahuje náležitosti podľa odseku 2 primerane. Neobsahuje náležitosti týkajúce sa odplaty (výška, splatnosť, spôsob platenia).
 

4) Postup pri prenechávaní majetku do užívania spoločnostiam, v ktorých je mesto jediným spoločníkom, resp. v ktorých je mesto jedným zo spoločníkov upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec.
 

5) Pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov sa vychádza zo zákona SNR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 11
Postup mesta pri prenechávaní majetku do nájmu

1) Mesto je povinné pri prenechávaní majetku mesta do nájmu primerane uplatniť ustanovenia Čl. 5 ods.1, a to za najmenej také nájomné, aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti okrem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 €,
b) nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
c) prípadoch hodných osobitného zreteľa o ktorých zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a to najmä v prípadoch nájmu:

 • nehnuteľného majetku mesta na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, verejnoprospešné účely, a športové účely, pre potreby občianskych a záujmových združení na neziskovú činnosť,
 • pozemku do výmery 50 m2, ak pozemok tvorí priľahlú plochu, ktorá funkčne prislúcha k rodinnému domu, alebo dočasne súvisí s výstavbou realizovanou nájomcom (napr. zriadenie staveniska),
 • ak ide o dlhodobé užívanie pozemku bez právneho dôvodu viac ako 5 rokov,
 • pozemku mesta pod existujúcou radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je možné previesť do vlastníctva žiadateľa (napr. z hľadiska územného plánu),
 • pozemku mesta pod existujúcou radovou alebo samostatne stojacou garážou.


2) Nájom majetku mesta sa uzatvára obvykle na dobu neurčitú s výpovednou lehotou určenou v zmluve.
 

3) O nájme majetku mesta na dobu určitú nad 10 rokov rozhoduje MsZ, do 10 rokov a vrátane primátor mesta.
 

4) Nájomca je oprávnený dať prenajatý majetok mesta do podnájmu, len po predchádzajúcom písomnom súhlase primátora mesta.


ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 12
Spoločné ustanovenia

1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane použijú pri zámene, zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva.
 

2) Spôsob nadobúdania majetku do vlastníctva mesta upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec.
 

3) Výnos z predaja a nájmu mestského majetku sa odvádza na účet Mestského úradu Hlohovec a použije sa na úhradu potrieb mesta v súlade s rozpočtom mesta na príslušný kalendárny rok.

 

Čl. 13
Zrušovacie ustanovenia

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2005 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta,
b) Uznesenie MsZ č. 34 bod 1b, zo dňa 26.06.2008 (o stanovení východiskovej ceny pre odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta ).


Čl. 14
Záverečné ustanovenie

1) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2010.

 

 

Hlohovec, december 2009

 

                                                                                                              PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                      primátor mesta

_______________________________________________________________________

1 Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
2 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
3 Zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

4 Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
5 Zákon NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                  

6 Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka

7 Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
8  § 116 Občianskeho zákonníka

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 a § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení), § 9 ods.2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 111/2009
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec
a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec sa mení a dopĺňa
nasledovne:


1. V Čl. 4, v odseku 7 sa vypúšťajú slová „ktorá nesmie byť v deň schválenia prevodu MsZ staršia ako 6 mesiacov“
2. V Čl. 4, v odseku 8 sa vypúšťa veta „Znalecký posudok nesmie byť v deň schválenia prevodu MsZ starší ako 6 mesiacov.“
3. Čl. 5 odsek 2 písm. a) znie „nehnuteľného majetku, , ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu2 alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu2“.
4. Čl. 5 odseku 2 písm. e) znie „pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, najmä pri predaji nehnuteľného majetku mesta na sociálne, kultúrne, osvetové, charitatívne, verejnoprospešné účely, predaji pozemkov mesta funkčne prislúchajúcich k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Mesto je povinné zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu MsZ na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby“.
5. V Čl. 6 odseku 1 sa za koniec odseku vkladá veta „ Podmienky súťaže schvaľuje MsZ.“
6. V Čl. 6 odseku 5 sa vypúšťajú slová „ktoré vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas s výsledkom súťaže“.
7. Čl. 11 odsek 1 písm.c) znie: „ pri nájmoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Ako prípad osobitného zreteľa sa rozumie najmä prenájom nehnuteľného majetku na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, verejnoprospešné účely, a športové účely, pre potreby občianskych a záujmových združení na neziskovú činnosť.
8. Čl.11 odsek 3 znie „Primátor mesta môže rozhodnúť aj o nájme:
a) ak dochádza k zmene nájomcu pri plnom prechode práv a povinností z nájomnej zmluvy,
b) ak ide o nájmy s rozsahom predmetu užívania do 100 m2, ak pozemok tvorí priľahlú plochu k rodinnému domu, resp. k prevádzke alebo dočasne súvisí s výstavbou realizovanou nájomcom (napr. zriadenie staveniska),
c) ak ide o dlhodobé užívanie pozemku bez právneho dôvodu viac ako 5 rokov,
d) pozemku mesta pod existujúcou radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je možné previesť do vlastníctva žiadateľa (napr. z hľadiska územného plánu),
e) pozemku mesta pod existujúcou radou alebo samostatne stojacou garážou.
9. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti.

Čl.II

1. Tento Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 28.4.2011.
2. Tento Dodatok č.1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 15.5.2011.

 

                            

                                                                                                                                           Peter Dvoran

                                                                                                                                         primátor mesta
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 a § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení), § 9 ods.2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 111/2009
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec
a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatku č.1


Čl. I

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a  o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatku č.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V Čl. 6, v odseku 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „t.j. keď MsZ schváli, resp. neschváli víťaza súťaže,“
 2. V Čl. 6, v odseku 4 sa veta „Primátor mesta na vyhodnotenie návrhov súťaže menuje komisiu (v počte max. 7 členov) zloženú z poslancov MsZ a odborných pracovníkov MsÚ“ nahrádza vetou „Komisiu na vyhodnotenie návrhov súťaže schvaľuje MsZ“.
 3. V Čl. 6 sa vypúšťa bod 5.
 4. V Čl. 6 sa odseky 6,7,8 označujú ako odseky 5,6,7.
 5. V Čl. 10, v odseku 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „(krátkodobý alebo dlhodobý prenájom)“.
 6. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti.

 

Čl. II

 1. Tento Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatku č.1 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 13.12.2012.
 2. Tento Dodatok č.2 k VZN č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatku č.1 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.


V Hlohovci, 13.12.2012
                                                                                  
                                                                                                          Peter Dvoran
                                                                                                        primátor mesta

 

 

 6941896

Úvodná stránka