Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

o poskytovaní sociálnych služieb v Harmonii - Zariadení pre seniorov - PLATNÉ DO 30.04.2012

Schválené: 29.10.2009

Vyhlásené: 3.11.2009

Účinnosť: 1.11.2009

Platné do: 30.4.2012

Nahradené: 123/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 110/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v Harmonii – Zariadení pre seniorov


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ust. § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 2 a bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) sa uznieslo na tomto VZN mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec (ďalej len ,,VZN“) upravuje podmienky a podrobnosti :
a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v Harmonii - Zariadení pre seniorov (ďalej len „Harmonia“),
b) o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v Harmonii,
c) o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Harmonii.
2. Sociálnou službou podľa tohto VZN sa rozumie sociálna služba v Harmonii v zmysle ustanovení § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.


Čl.2
Poskytovanie sociálnych služieb

Mesto Hlohovec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v Harmonii, ktoré na tento účel ako rozpočtovú organizáciu zriadilo „Dodatkom č.2 zo dňa 01.07.2002,vydaného Mestom Hlohovec k Zriaďovacej listine HARMONIA - Domov dôchodcov, sídlo: Hollého č.7, 920 01 Hlohovec, IČO:00611956,“zo dňa 25.02.1991,vznení jej zmeny zo dňa 08.05.1996,vydaných Okresným úradom v Trnave, v znení ďalšej zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 12.09.1996,vydanej Okresným úradom v Trnave (ďalej len “Zriaďovacia listina“).


Čl. 3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti na sociálnu službu v Harmonii sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu, alebo na podnet mesta Hlohovec.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva mestu Hlohovec na Mestský úrad v Hlohovci
3. Mesto Hlohovec rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 tohto článku u fyzických osôb s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec.


Čl.4
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

1. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby alebo tretia osoba podá podľa § 74 ods. 3 a 4 zákona č. 448/2008 Z.z. písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Harmonii.
2. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby žiadateľ priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, pokiaľ v tomto VZN nie je ustanovené inak.
3. Harmonia poskytne sociálnu službu osobe odkázanej na sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzatvoril žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a Harmonia.
4. Ak ide o poskytnutie sociálnej služby uvedenej v čl. 1 ods. 2 tohto VZN žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území inej obce, podmienkou poskytovania sociálnej služby je uzatvorenie zmluvy medzi Harmoniou a obcou, v ktorej má žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby trvalý pobyt, o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (§71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z. z.). To sa nevzťahuje na prípady, keď sa žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby zaviaže sám uhradiť ekonomicky oprávnené náklady v plnej výške.


Čl. 5
Poskytovanie sociálnych služieb v Harmonii

1. V Harmonii sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č.448/2008 Z. z.,
b) poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
2. Sociálnu službu v Harmonii možno poskytnúť aj fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Hlohovec a dovŕšila dôchodkový vek a:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č.448/2008 Z. z.,
b) poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, a to na základe zmluvy o úhrade nákladov uzatvorenej s obcou, na území ktorej má táto fyzická osoba trvalý pobyt, alebo prijímateľom sociálnej služby, alebo treťou osobou.
3. Sociálnu službu v objektoch Harmonie nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla byť ohrozená bezpečnosť osoby samotnej i okolia, osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou, osobe, ktorá by narúšala spolunažívanie v zariadení z dôvodu alkoholizmu, toxikománie, alebo asociálneho správania.
4. Individuálne podmienky poskytovania sociálnej služby Harmoniou pre jednotlivého prijímateľa sociálnej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu a ďalšie náležitosti upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi Harmoniou a prijímateľom sociálnej služby.
5. Riaditeľ Harmonie je oprávnený vydať interný predpis upravujúci poskytovanie sociálnych služieb v Harmonii v súlade s týmto VZN.


Čl. 6
Úhrady za sociálne služby v Harmonii

1. V Harmonii prijímateľ sociálnej služby p l a t í úhradu za tieto obslužné činnosti :
a) ubytovanie
b) stravovanie
2. V Harmonii prijímateľ sociálnej služby n e p l a t í úhradu za:
a/odbornú činnosť:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,

b/obslužnú činnosť:

  • upratovanie, pranie žehlenie ,údržba bielizne a šatstva
     

c/ďalšiu činnosť:

  • osobné vybavenie,
  • úschova cenných vecí.


Čl. 7
Úhrada za sociálnu službu v Harmonii

1. Za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v Harmonii sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti aj s príslušenstvom a spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
2. Pričom:
a) príslušenstvom obytnej miestnosti sa rozumie:
predsieň, kuchynský kút, WC s kúpeľňou (sprchovacím kútom),
b) prevádzkovým zariadením obytnej miestnosti a prevádzkovým zariadením príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä: rozvod elektrickej energie, rozvod plynu, rozvod tepla, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenia,
c) vybavením obytnej miestnosti sa rozumie najmä:
lôžko, stôl (stolík), stolička (kreslo), skriňa, svietidlo, záclona,
d) vybavením príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä:
svietidlo, kuchynská linka, zrkadlo, skrinka, umývadlo, záchodová misa, sprchový kút,
e) spoločnými priestormi sa rozumie najmä:
spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodisko,
f) vybavením spoločných priestorov sa rozumie najmä:
stôl, stolička, kreslo, skriňa, záclona, televízie, rozhlas, svietidlá,
g) vecnými plneniami spojenými s bývaním sa rozumie najmä:
vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou.
3. Výška úhrady za ubytovanie prijímateľ sociálnej služby v Harmonii na deň a prijímateľa sociálnej služby je nasledovná:

a) pre obyvateľov na ul. Hollého č. 7 : 2.33-€/deň /(525 m2 : 36 prijímateľov sociálnej služby) x 0,16 €/m2 /
b) pre obyvateľov na ul. Pribinovej č. 22: 2.78-€/deň /( 261 m2 : 15 prijímateľov sociálnej služby) x 0,16 €/m2 /
c) pre obyvateľov na ul. R. Dilonga č. 2: 2.80-€/deň /(333.5 m2 : 19 prijímateľov sociálnej služby ) x 0,16 €/m2 /

Ak obytnú miestnosť užíva jeden prijímateľa sociálnej služby, uvedená úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a prijímateľa sociálnej služby :

o 0,09 € - ak veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti je do 8 m2,
o 0,19 € - ak veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti je viac ako 8 m2,
o 0,36 € - ak prijímateľ sociálnej služby užíva samostatnú izbu.

4. Výška mesačnej úhrady za ubytovanie na jedného prijímateľa sociálnej služby v Harmonii je určená ako násobok počtu dní v kalendárnom mesiaci a dennej sadzby za ubytovanie. Táto úhrada je splatná v plnej výške aj v prípade neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v Harmonii, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby a Harmonia nerozhodnú inak.
5. Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v Harmoni v objekte Harmonie. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v Harmonii a rozvozom stravy pre ostatné dve budovy na ul. R. Dilonga č. 2 a ul. Pribinovej č. 22. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania zmluvnej diétnej sestry. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Týždenný jedálny lístok sa zostavuje s týždenným predstihom. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorá je pomocným orgánom riaditeľa Harmonie. Členmi stravovacej komisie sú: hlavná sestra, hospodárka /vedúca stravovacej prevádzky/, diétna sestra, dvaja zástupcovia prijímateľov sociálnej služby v Harmónii. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľ Harmonie a musí byť vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená.
6. Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby v Harmonii, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému racionálnemu stravovaniu, na deň a na prijímateľa sociálnej služby je 4,68 € /2,58 € - náklady na suroviny, 2,10 € - režijné náklady/.
Výška úhrady za stravovanie na deň pre prijímateľa sociálnej služby v Harmonii, ktorému sa poskytuje diabetická strava je 5,08 € /3,02 € - náklady na suroviny, 2,06 € - režijné náklady/.
7. Pri celodennom stravovaní sa z úhrady za stravovanie počíta:
a) pri racionálnej strave, šetriacej a b) pri diabetickej diéte na:
neslanej diéte na:

raňajky - 12 % raňajky - 11 %
desiata - 09 % desiata - 08 %
obed - 42 % obed - 42 %
olovrant - 09 % olovrant - 08 %
večera - 28 % večera 1. - 25 % v večera 2. - 06 %

8. Prijímateľovi sociálnej služby v Harmonii sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za stravovanie za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v Harmonii a za včas odhlásené a neodobraté jedlá a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
9. Stravovanie možno poskytnúť zo súhlasom riaditeľa Harmonie aj ďalším osobám, ktoré sú prijímateľmi sociálnej služby, ale nie sú umiestnení v Harmonii, /napr. opatrovateľská služba a pod./ ak to umožňujú prevádzkové podmienky, nebránia tomu hygienické, epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania prijímateľov sociálnej služby v Harmonii.
10. V prípade poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určí vo výške schválenej VZN.
11. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v Harmonii neplatí prijímateľ sociálnej služby v Harmonii, ktorému sa poskytuje sociálna služba na žiadosť obce alebo mesta.
12. Prijímateľ sociálnej služby v Harmonii je povinný zaplatiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu najneskôr 15.deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá.
13. Mestá a obce uhrádzajú Harmonii úhrady za sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a uzatvorených zmlúv.


Čl. 8
Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti ruší VZN mesta Hlohovec č. 96/2007 o výške stravnej jednotky, spôsobe a výške úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v Harmonii - Domove dôchodcov v znení čl. XXVII všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.


Čl. 9
Záverečné ustanovenia


 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 29.10.2009.
2. Toto VZN nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2010.


                                                                                                                             PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                          primátor mesta Hlohovec6844282

Úvodná stránka