Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 109/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 13.5.2015)

Schválené: 23.4.2009

Vyhlásené: 24.4.2009

Účinnosť: 8.5.2009

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 109/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazových sociálnych dávok ( ďalej len „dávka“) mestom Hlohovec pre občanov s trvalým pobytom v meste Hlohovec.
2) Dávky sú poskytované formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Hlohovec alebo občanom mesta Hlohovec, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Čl. 2
Základné ustanovenia

1) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) sociálne odkázaný občan je občan alebo občania, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 1), a nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima stanoveného zákonom vynásobenú koeficientom 1,3,
b) za občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre účely tohto VZN sú považovaní aj občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom vynásobenú koeficientom 1,3 a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby alebo na vážnu sociálnu situáciu.
2) Dávka podľa čl. 4 ods. 2. až 6. tohto VZN sa poskytuje spravidla jedenkrát do roka, v odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane, ak súčet poskytnutých dávok nepresiahne finančný limit stanovený týmto VZN.
___________________
1) zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov


3) Dávky občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii môže v odôvodnených prípadoch schváliť primátor mesta na základe odporučenia Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej.
 

DRUHÁ ČASŤ
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní

Čl. 3
Žiadosti

1) Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné údaje o žiadateľovi, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti, predloží žiadateľ na mestský úrad v Hlohovci (ďalej len „MsÚ“ ).
2) Žiadateľ si dá potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. zdokladuje osobitnými dokladmi:
a) výšku príjmu žiadateľa alebo výšku príjmu osôb, ktorých výška príjmov sa v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN posudzujú spoločne, za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) v prípade, že je žiadateľ alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do príslušnej evidencie,
c) rozsudok o rozvode a výške výživného na nezaopatrené deti,
d) potvrdenie o prídavkoch na deti,
e) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do školy,
f) ak má žiadateľ predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 mesiacov, u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej starostlivosti a ambulanciu pravidelne navštevujú, stačí predložiť preukaz diabetika, overenie ktorého vyznačí zamestnanec MsÚ v žiadosti predmetného žiadateľa,
g) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorého fotokópiu overí pracovník MsÚ.

Čl. 4
Posúdenie a príprava návrhu

1) Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi Komisia zdravotná, sociálna a bytová ( ďalej len „komisia“) a ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN ( ďalej len „kritériá“ ), pripraví primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky.
2) Ak žiadosť nie je v súlade s kritériami a po individuálnom posúdení komisia usúdi, že žiadateľ je sociálne odkázaný, ale vyčerpal limit stanovený kritériami a je v situácii, keď je odkázaný na sociálnu pomoc mesta, pripraví primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky a
doloží ho písomným odôvodnením.
3) Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami sociálne odkázaný a komisia dospeje k záveru, že žiadateľ nie je v sociálnej núdzi, mesto oznámi žiadateľovi, že nespĺňa kritéria pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.
4) Návrhy odporučené komisiou a spracované príslušným oddelením MsÚ schvaľuje primátor mesta Hlohovec.

Čl. 5
Vyplácanie jednorazových sociálnych dávok

1) Schválené dávky a rozhodnutie o ich výške budú žiadateľovi zaslané prostredníctvom MsÚ, prípadne dávka môže byť vyplatená v hotovosti cez pokladňu MsÚ.
2) Dávka môže byť poskytnutá aj formou poukážky na nákup odporučený komisiou.

Čl. 6
Jednorazové sociálne dávky, ich výška a kritériá poskytovania

1) Mesto Hlohovec môže poskytnúť dávku sociálne odkázaným občanom s trvalým pobytom
na území mesta Hlohovec, alebo občanom mesta Hlohovec, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii v týchto oblastiach:
a) úplné alebo neúplné rodiny s nezaopatrenými deťmi,
b) poberatelia invalidného alebo starobného dôchodku,
c) osamelí občania,
d) občania, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

2) Úplným alebo neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi
a) pri počte 1-3 deti najviac do výšky 100 €,
b) pri počte 4 a viac detí najviac do výšky , 166 €.

3) Poberateľovi invalidného alebo starobného dôchodku
a) jednotlivcovi najviac do výšky 100 €,
b) manželskej dvojici najviac do výšky 135 €.

4) Osamelému občanovi
a) ak nemá deti a nie je dôchodcom najviac do výšky 100 €.

5) Občanovi, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, medzi ktorých sa zvyčajne zaraďujú:
a) dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému veku a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi,
b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú
odkázaní na dávky v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima.1)
c) občania sociálne neprispôsobiví ( prepustení z výkonu trestu, bezdomovci a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. prostriedky na prežitie.

6) Občanom uvedeným v ods. 5 písm. a) a c) sa poskytuje dávka v čiastke:
a) jednotlivec do 34 €,
b) manželská dvojica do 50 €.


Čl. 7
Účel jednorazovej dávky

1) Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady.
2) Jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť aj na nákup obuvi, potravín, liekov,
zdravotných potrieb, hygienických potrieb, na drobné bytové úpravy, na úhradu stravného v ŠJ ako aj na vybavenie osobných dokladov.
3) Primátor mesta môže schváliť výnimku pri zložitej sociálnej situácii (napr. tragické úmrtie) a môže poskytnúť dávku vo výške do 300 € na účel ním určený.


Čl. 8
Účelovo určená jednorazová sociálna dávka

1) Mesto Hlohovec môže občanom podľa čl.6 ods. 1 poskytnúť aj účelovo určenú dávku na účel:
a) pokrytia pohrebných a cintorínskych výdavkov spojených s úmrtím člena rodiny najviac do výšky 100 €,
b) úhrady mimoriadnych výdavkov občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím najviac do výšky 166 €,
c) pokrytia výdavkov súvisiacich so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením do tábora, na lyžiarsky výcvikový kurz, do školy v prírode a pod. najviac do výšky 100 €,
d) kompenzácie škody spôsobenej živelnou pohromou (požiar, výbuch plynu a pod.) najviac do výšky 332 €.
2) Poskytnutie jednorazovej dávky a jej výšku odporučí Komisia zdravotná, sociálna a bytová MsZ na základe individuálneho posúdenia písomných žiadostí oprávnených osôb a o jej poskytnutí rozhodne primátor mesta.
3) Výnimky pri poskytovaní jednorazovej dávky môže schváliť len primátor mesta na základe písomného odôvodnenia komisie.
4) Jednorazová dávka sa poskytne finančnou alebo vecnou formou plnenia.


TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9
Spoločné ustanovenie

1) Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky a poskytovanie účelovo určenej dávky sa navzájom nevylučujú.
2) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.
3) Jednorazová dávka nebude poskytnutá na úhradu nedoplatkov najmä za vodu, plyn, elektrickú energiu, nedoplatkov za byt, na daňové a iné nedoplatky.

Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie

1)Týmto VZN sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti ruší VZN mesta Hlohovec č. 86/2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec v znení Dodatku č.1 k VZN č. 86/2005 a v znení VZN mesta Hlohovec č. 107/2009.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

1) Toto VZN bolo schválené MsZ mesta Hlohovec dňa 23.04.2009.

2) VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, apríl 2009

                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                            primátor mesta

______________________________________________________________

 

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl.68 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods.1 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento


DODATOK č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 109/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec


Všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2009 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Slová "Komisia zdravotná, sociálna a bytová" vo všetkých tvaroch sa v celom VZN nahrádzajú slovami "Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry" v príslušnom tvare.

2. V čl. 3 ods.2 sa vkladá písmeno h, ktoré znie:
h) potvrdenie o úhradách miestnych daní, poplatkov a úhrade za nájomný byt

3. V čl. 6 sa vkladajú body 7 a 8, ktoré znejú:
7. Jednorazová sociálna dávka môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnia všetky zákonné nároky. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa nepovažujú za fyzické osoby v hmotnej núdzi.
8. Jednorazová sociálna dávka nebude poskytnutá občanom, ktorí majú voči mestu záväzky (neplnia si povinnosti voči mestu - neuhrádzajú nájomné za mestský byt, neplatia miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodzujú majetok mesta, alebo nejavia záujem o zabezpečenie alebo zvýšenie príjmu vlastným pričinením.

4. Ostatné ustanovenia VZN č. 109/2009 zostávajú bez zmeny.

5. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 109/2009 bol schválený MsZ dňa 23.04.2015 v Hlohovci.

6. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 109/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Hlohovec, apríl 2015


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844220

Úvodná stránka