Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 108/2009 o určení názvu ulice "Cisárka"

Schválené: 19.2.2009

Vyhlásené: 20.2.2009

Účinnosť: 6.3.2009

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 2b ods. 1 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulice „Cisárka“

 

Čl. I
Úvodné ustanovenie

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je určenie názvu novej ulice v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Čl. II
Názov novej ulice

 

1) Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v mestskej časti 2 Sever, urbanistickom obvode 7 Peter vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza severne od areálu spoločnosti Georgia-Pacific Slovakia, s.r.o. a je pripojená na miestnu komunikáciu Ľ. Zúbka. Mestské zastupiteľstvo určuje nový názov tejto ulice "Cisárka".
2) Ulica uvedená v čl. II ods. 1 tohto nariadenia je vyznačená v prílohe tohto nariadenia.


Čl. III
Záverečné ustanovenia

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 19.02.2009.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                   primátor mesta Hlohovec

 

 

 

Príloha k VZN č. 108/2009 o určení názvu ulice „Cisárka“

 

           

 

 6844243

Úvodná stránka