Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Schválené: 11.12.2008

Vyhlásené: 12.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vydáva podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike toto


všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia
mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 21/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa mení takto:

1. V čl. VI. ods. 1 sa slová „60 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „1 991,63 eur“ a slová „100 tis. Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eur“.

Čl. II

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 29/1997 o ochrane a tvorbe životného prostredia v Meste Hlohovec sa mení takto:

1. V Časti VII. ods. 4 sa slová “5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
2. V Časti VII. ods. 5 sa slová “500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eur“.

Čl. III

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec sa mení takto:

1. V Časti IV. ods. 4 sa slová “5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
2. V Časti IV. ods. 5 sa slová “500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eur“.

Čl. IV

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčných obsahom sa mení takto:

1. V § 6 ods. 3 sa slová „500,-Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eur“.
2. V § 8 sa slová „1000,-Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

Čl. V

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/1/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – trhovisko Radlinského 8 Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 14 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. VI

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/2/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste – trhovisko Radlinského 8 Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 13 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. VII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/3/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste – interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28, Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 12 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. VIII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/4/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb – príležitostný trh na trhovom mieste – Michalský jarmok v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo a v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:

1. V Časti 5. Čl. 14 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. IX

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/5/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 13 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. X

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/6/98 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb – príležitostný trh na trhovom mieste – priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 13 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. XI

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 38/1999 o digitálnej technickej mape mesta Hlohovec sa mení takto:

1. V Čl. 10 ods. 1 sa slová “100 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eur“.

Čl. XII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 39/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky sa mení takto:

1. V Čl. III. sa slová “1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

Čl. XIII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 50/2001 o odpadoch sa mení takto:

1. Časť IV. § 14 ods. 3 znie:
„Nárok na vyplatenie finančného príspevku vo výške 33,19 eur má držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho spracovateľovi starých vozidiel v spracovateľskom zariadení.“
2. V Časti IX. § 26 ods. 2 písm. a) sa slová “5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eur“.
3. V Časti IX. § 26 ods. 2 písm. b) sa slová “20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“.
4. V Časti IX. § 27 sa slová “200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur“.
5. V Časti X. § 28 sa zrušuje ods. 4 a doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Čl. XIV

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 60/2003 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – trhovisko ul. Hlohová parc. č. 300/25, Hlohovec a o predaji a poskytovaní služieb pri príležitostných trhoch sa mení takto:

1. V Časti VI. Čl. 14 ods. 2 sa slová “500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“.

Čl. XV

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 65/2003 o chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec sa mení takto:

1. V Časti V. ods. 3 písm. a) sa slová „500,-Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eur“.
2. V Časti V. ods. 3 písm. b) sa slová „5000,-Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eur“.

Čl. XVI

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec sa mení takto:

1. V Časti XI. ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
2. V Časti XI. ods. 4 sa slová „1000,-Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

Čl. XVII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 77/2005 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec sa mení takto:

1. V hlave I. čl. 2 ods. 3 sa slová „30 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eur“.
2. V hlave II. čl. 8 ods. 2 sa slová „100 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eur“.
3. V hlave II. čl. 8 ods. 3 sa slová „100 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eur“.


Čl. XVIII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 78/2005 o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa mení takto:

1. Článok 2 vrátane nadpisu znie:

„ čl. 2
Úhrada

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby sa určí opatrovanému za poskytnuté:

1.Nevyhnutné životné úkony :
a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC 0,23 eur/deň,
b/ kúpanie vrátane umytia vlasov 0,13 eur/deň,
c/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití:
ca/donáška 0,23 eur/deň,
cb/donáška, pomoc pri podaní jedla 0,29 eur/deň,
d/ dohľad 0,43 eur/hod.

2. Nevyhnutné práce v domácnosti:
a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 0,29 eur/deň,
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 0,49 eur/deň,
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti 1,65 eur/deň,
d/ príprava raňajok, obeda, príprava olovrantu alebo večere:
da/ ak ide len o prípravu raňajok 0,16 eur/deň,
db/ ak ide len o prípravu obeda 0,33 eur/deň,
dc/ ak ide len o prípravu olovrantu 0,16 eur/deň,
dd/ ak ide len o prípravu večere 0,16 eur/deň,
de/ kompletné varenie 0,82 eur/deň,
e/ pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 0,23 eur/kg.

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
a/ sprievod na lekárske vyšetrenie ,na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania 0,16 eur/deň,
b/ sprievod na kultúrne podujatia, na telových. a iné verejné podujatia 0,33 eur/deň,
c/ tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení, pri vybavovaní úradných záležitostí 0,00 eur/deň,
d/ predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí 0,00 eur/deň.“


Čl. XIX

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 79/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia sa mení takto:

1. V Časti IV. ods. 1 sa slová „20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“.
2. V Časti IV. ods. 2 sa slová „100,-Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eur“.
3. V Časti IV. ods. 3 sa slová „100,-Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eur“ a slová
„20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“.
4. V Časti IV. ods. 4 písm. a) sa slová „100,-Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eur“.
5. V Časti IV. ods. 4 písm. b) sa slová „200,-Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eur“ a slová „20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“.
6. V Časti IV. ods. 5 sa slová „1,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,03 eur“.
7. V Časti VI. ods. 1 sa slová „20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“.
8. V Časti VI. ods. 2 sa slová „10 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „.331,93 eur“.


Čl. XX

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne sa mení takto:

1. V článku 10 ods. 2 sa slová „200 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „.6 638 eur“.

Čl. XXI

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:

1. V Čl. VII ods. 4 sa slová „200 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „.6 638 eur“.

Čl. XXII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 86/2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:

1. V druhej časti v čl. V ods. 1 znie:
„1. Jednorazová DHN bude poskytnutá:
a) úplným alebo neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi
aa) pri počte 1-3 deti najviac do výšky 99,58 eur,
ab) pri počte 4 a viac detí najviac do výšky 165,97 eur,
b) poberateľovi invalidného alebo starobného dôchodku
ba) jednotlivcovi najviac do výšky 99,58 eur,
bb) manželskej dvojici najviac do výšky 132,78 eur,
c) osamelému občanovi
ca) ak nemá deti a nie je dôchodcom najviac do výšky 99,58 eur,
cb) ak je bezdomovec najviac do výšky 66,39 eur.“

2. V druhej časti čl. VI vrátane nadpisu znie:
„Čl. VI
Účelovo určená jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Mesto môže oprávnenej osobe poskytnúť aj účelovo určenú jednorazovú DHN na účel:
a) pokrytia pohrebných a cintorínskych výdavkov spojených s úmrtím člena rodiny najviac do výšky 99,58 eur,
b) úhrady mimoriadnych výdavkov občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím najviac do výšky 165,97 eur,
c) pokrytia výdavkov súvisiacich so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením do tábora, na lyžiarsky výcvikový kurz, do školy v prírode a pod. najviac do výšky 99,58 eur,
d) kompenzácie škody spôsobenej živelnou pohromou (požiar, výbuch plynu a pod.) najviac do výšky 331,94 eur.“
3. V tretej časti čl. X ods. 3 sa slová „10 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eur“.

Čl. XXIII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 89/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:

1. V druhej časti čl. 3 ods. 4 sa slová „50 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eur“.
2. V druhej časti čl. 3 ods. 7 sa slová „10 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eur“.
3. V druhej časti čl. 3 ods. 8 sa slová „10 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eur“.

Čl. XXIV

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestom Hlohovec sa mení takto:

1. V čl. III ods. 2 sa slová „2,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,06 eur“, slová „3,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,09 eur“, slová „4,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,13 eur“ a slová „6,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,19 eur“.
2. V čl. IV ods. 2 sa slová „110,- Sk“ nahrádzajú slovami „3,65 eur“ a slová „210,- Sk“ nahrádzajú slovami „6,97 eur“.
3. V čl. V ods. 2 písm. a) sa slová „6 000,- Sk/ha“ nahrádzajú slovami „199,16 eur/ha“, slová „240,- Sk/hod“ nahrádzajú slovami „7,97 eur/hod“, slová „4 000,- Sk/ha“ nahrádzajú slovami „132,78 eur“, slová 1 000,- Sk/ha“ nahrádzajú slovami „33,19 eur“.
4. V čl. V ods. 2 písm. b) sa slová „450,- Sk“ nahrádzajú slovami „14,94 eur“, slová „400,- Sk/ha“ nahrádzajú slovami „13,28 eur“ a slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eur“ .
5. V čl. V ods. 2 písm. c) sa slová „240,- Sk/hod“ nahrádzajú slovami „7,97eur/hod“.
6. V čl. VI ods. 2 sa v celom odseku slová „50,- Sk“ nahrádzajú slovami „1,65 eur“.
7. V čl. IX v písm. a) sa slová „45,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,5 eur“ a v písm. b) sa slová „54,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 eur“.


Čl. XXV

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:

Čl. II ods. 2 znie:

2. Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:

  • urnové miesto /100x100cm/............................................... 6,63 eur
  • jednohrob dieťaťa do 6 rokov /80x140xcm/...................... 7,46 eur
  • jednohrob dieťaťa do 14 rokov /90x200cm/...................... 11,94 eur
  • jednohrob dospelého /110x250cm/.................................... 18,25 eur
  • dvojhrob dospelého /210x250cm/...................................... 34,85 eur
  • trojhrob dospelého /310x250cm/........................................ 51,45 eur
  • jednohrobka /110x250cm/.................................................. 45,64 eur
  • dvojhrobka /210x250cm/.................................................... 87,13 eur
  • hrobka s kaplnkou /210x250cm/......................................... 87,13 eur
  • urnové miesto v urnovej stene............................................. 16,59 eur

V dodatku č. 1 sa slová „urnové miesto v urnovej stene 500,- Sk“ nahrádzajú slovami „urnové miesto v urnovej stene 16,59 eur“.

Čl. XXVI

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní, sa mení takto:

1. V čl. 2 ods. 4 sa slová „58,- Sk“ nahrádzajú slovami „1,93 eur“a slová „80,- Sk“ nahrádzajú slovami „2,66 eur“.
2. V čl. 4 ods. 1 písm. a), b), c), d) znejú nasledovne:

a/Cena obeda: od 1,93 eur do 2,16 eur

aa/ výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
Od 99,58 eur -165,96 eur 1 eur
Od 166,97 eur -179,24 eur 0,83 eur
Od 179,25 eur -192,52 eur 0,67 eur
Od 192,53 eur -215,76 eur 0,50 eur
Od 215,77 eur -232,35 eur 0,34 eur
Od 232,36 eur -248,95 eur 0,17 eur
Od 248,96 eur 0,10 eur

ab/ výška dôchodku manželskej
dvojice výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)
Od 199,16 eur -298,74 eur 2 eur
Od 298,75 eur -348,53 eur 1,66 eur
Od 348,54 eur -385,04 eur 1,33 eur
Od 385,05 eur -431,52 eur 1 eur
Od 431,53 eur -464,71 eur 0,67 eur
Od 464,72 eur -497,90 eur 0,34 eur
Od 497,91 eur 0,10 eur

b/ Cena obeda: od 2,19 eur do 2,29 eur

ba/ výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
Od 99,58 eur -165,96 eur 1,17 eur
Od 166,97 eur -179,24 eur 1 eur
Od 179,25 eur -192,52 eur 0,83 eur
Od 192,53 eur -215,76 eur 0,67 eur
Od 215,77 eur -232,35 eur 0,50 eur
Od 232,36 eur -248,95 eur 0,34 eur
Od 248,96 eur 0,17 eur

bb/ výška dôchodku manželskej
dvojice výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)
Od 199,16 eur -298,74 eur 2,33 eur
Od 298,75 eur -348,53 eur 2 eur
Od 348,54 eur -385,04 eur 1,66 eur
Od 385,05 eur -431,52 eur 1,33 eur
Od 431,53 eur -464,71 eur 1 eur
Od 464,72 eur -497,90 eur 0,67 eur
Od 497,91 eur 0,34 eur

c/Cena obeda: od 2,32 eur do 2,49 eur

ca/ výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
Od 99,58 eur -165,96 eur 1,33 eur
Od 166,97 eur -179,24 eur 1,17 eur
Od 179,25 eur -192,52 eur 1 eur
Od 192,53 eur -215,76 eur 0,83 eur
Od 215,77 eur -232,35 eur 0,67 eur
Od 232,36 eur -255,59 eur 0,50 eur
Od 255,60 eur -272,19 eur 0,34 eur
Od 272,20 eur 0,17 eur

cb/ výška dôchodku manželskej
dvojice výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)
Od 199,16 eur -331,93 eur 2,66 eur
Od 331,94 eur -358,49 eur 2,33 eur
Od 358,50 eur -385,04 eur 2 eur
Od 385,05 eur -431,52 eur 1,66 eur
Od 431,53 eur -464,71 eur 1,33 eur
Od 464,72 eur -511,18 eur 1 eur
Od 511,19 eur -544,38 eur 0,67 eur
Od 544,39 eur 0,34 eur

d/ cena obeda: od 2,52 eur do 2,66 eur

da/ výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
Od 99,58 eur -165,96 eur 1,50 eur
Od 166,97 eur -179,24 eur 1,33 eur
Od 179,25 eur -192,52 eur 1,17 eur
Od 192,53 eur -215,76 eur 1 eur
Od 215,77 eur -232,35 eur 0,83 eur
Od 232,36 eur -255,59 eur 0,67 eur
Od 255,60 eur -272,19 eur 0,50 eur
Od 272,20 eur 0,34 eur

db/ výška dôchodku manželskej
dvojice výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)
Od 199,16 eur -331,93 eur 2,99 eur
Od 331,94 eur -358,49 eur 2,66 eur
Od 358,50 eur -385,04 eur 2,33 eur
Od 385,05 eur -431,52 eur 2 eur
Od 431,53 eur -464,71 eur 1,66 eur
Od 464,72 eur -511,18 eur 1,33 eur
Od 511,19 eur -544,38 eur 1 eur
Od 544,39 eur 0,67 eur


Čl. XXVII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 96/2007 o výške stravnej jednotky, spôsobe a výške úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v Harmonii – Domove dôchodcov sa mení takto:

1. V čl. 2 ods. 3 prvá, druhá a tretia veta znejú:
„Výška stravnej jednotky pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť celoročne počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) je pri poskytnutí stravy na deň na občana 2,58 eur. Stravná jednotka sa zvyšuje o sumu najviac podávanej stravy (2.večera) na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická diéta a predstavuje sumu 3,02 eur.
Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v DD celoročne, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa môžu zvýšiť o 5,97 eur na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov určených vedúcim DD.“
2. čl. 3 ods. 2 sa slová „5,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,16 eur“.
3. Čl. 3 ods. 4 prvá veta znie:
„ 4.Úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na občana o:
a/ 0,36 eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti užíva 1 občan,
b/ 0,19 eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti užívajú 2 občania,
c/ 0,09 eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti užívajú 3 občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2.
4. Čl. 4 ods. 1 znie:
„1. Výška úhrady za zaopatrenie v domove dôchodcov, v ktorom sa platí úhrada na deň na občana pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne:
a/ pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a spravidla je odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana je 2,65 eur,
b/ občanovi čiastočne imobilnému, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, presun na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC, sústavný dohľad u občana s ťažkými duševnými poruchami správania alebo pri prevažnej bezvládnosti občana je 1,99 eur,
c/ občanovi mobilnému, pri jeho nepriaznivom zdravotnom stave, v dôsledku ktorého potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana je 1,52 eur,
d/ ostatným občanom domova dôchodcov, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, na deň a občana je 1,06 eur.“


Čl. XXVIII

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2007 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec sa mení takto:

1. V čl. III ods. 6 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „498 eur“.
2. V čl. IV ods. 6 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 eur“ a slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „498 eur“.
3. V čl. V ods. 5 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur“.
4. V čl. VI ods. 6 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur“ a slová „8 000 Sk“ nahrádzajú slovami „266 eur“.

Čl. XXIX

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 104/2008 o určení času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec sa mení takto:

V čl. 9 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur“.

Čl. XXX
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 11.12.2008.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2009.

 

                                                                                                                   PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                primátor mesta Hlohovec
 6874981

Úvodná stránka