Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + Dodatok č. 1 (účinnosť 1.1.2010) + Dodatok č. 2 (účinnosť 1.1.2011) + Dodatok č.3 (účinnosť od 13.7.2011) + Dodatok č. 4 (účinnosť 1.1.2012) - PLATNÉ DO 31. 12. 2012

Schválené: 11.12.2008

Vyhlásené: 12.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Platné do: 31.12.2012

Nahradené: 129/2012

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vydáva podľa § 4 ods. 3, písm. c, § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990/ Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov toto


všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Čl. 1

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť druhy miestnych daní ukladaných v meste Hlohovec a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

ČASŤ II.
DRUHY MIESTNYCH DANÍ

Čl. 2

1. Mesto Hlohovec ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.

2. Mesto Hlohovec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a, b, e, f, h a v bode 2 je kalendárny rok.
4. Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva mesto Hlohovec v zastúpení Mestským úradom v Hlohovci.

ČASŤ III.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. 3

Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Hlohovec a Šulekovo.

Čl. 4
Daň z pozemkov

1. Pre pozemky uvedené v písmene a), a.1), b), b.1) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy v eur za 1 m2 stanovenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení zákona NR SR č. 465/2008 Z. z..
Pre pozemky uvedené v písmene c), f), h) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov v eur za 1 m2 stanovenej v prílohe č. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení zákona NR SR č. 465/2008 Z. z..
Pre pozemky uvedené v písmene d), e) je základom dane hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 1).
V prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane použije hodnotu pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením.
Pre druh pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením.
Pre druh pozemku uvedený v písmene g) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku v eur za 1 m2 určenej týmto VZN.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Hlohovec 0,4560 eur
a.1) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Šulekovo 0,6997 eur
b) trvalé trávnaté porasty v k. ú. Hlohovec 0,1088 eur
b.1) trvalé trávnaté porasty v k. ú. Šulekovo 0,1835 eur
c) záhrady 4,64 eur
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,1659 eur
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1659 eur
f) zastavané plochy a nádvoria 4,64 eur
g) stavebné pozemky 56,4296 eur
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 4,64 eur

Ročná sadzba dane z pozemkov podľa tohto odseku je 0,40 %.

2. Pre časť mesta v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 je hodnota pozemkov v eur za 1 m2 určená:

a) orná pôda 0,6977 eur
b) stavebné pozemky 1,33 eur
c) ostatná plocha 4,64 eur
d) zastavaná plocha 4,64 eur

Ročná sadzba dane z pozemkov - podľa písm. a) je 0,50 %
- podľa písm. b) je 0,25 %
- podľa písm. c), d) je 0,10 %.

(2) Poznámka k odkazu č. 1) znie:
„ 1) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku“.

Čl. 4a
Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa čl. 4.

Čl. 5
Daň zo stavieb

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava časť strešnej konštrukcie stavby.
2. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) 0,165 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,199 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,398 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,597 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 1,659 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,587 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,829 eur za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

3. Pre časť mesta v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 je sadzba za priemyselné stavby, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,066 eur.
4. Ročné sadzby dane podľa odseku 2 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za podlažie 0,07 eur za každé ďalšie nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
5. Ročné sadzby dane podľa odseku 2 sa nezvyšujú o príplatok za podzemné podlažia.
6. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú učené rôzne sadzby dane podľa ods. 2 a 3 a príplatok za podlažie podľa ods. 4, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Čl. 5a
Výpočet dane zo stavieb

1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 5 ods. 1 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa čl. 5 ods. 2 a 3.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 5 ods. 1 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa čl. 5 ods. 2 a 3 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa čl. 5 ods. 4. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa čl. 5 ods. 2 a 3 a príplatok za podlažie podľa čl. 5 ods. 4, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa čl. 5 ods. 4.

Čl. 6
Daň z bytov

1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
2. Ročná sadzba dane z bytov je 0,165 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
3. Základom dane z bytov nie je výmera pivníc umiestnených v podzemných podlažiach okrem pivníc a ostatných nebytových priestorov, ktoré sú v podzemných podlažiach využívané na podnikanie.
4. Ročná sadzba dané z nebytových priestorov je 0,663 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

Čl. 6a
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov podľa čl. 6.

Čl. 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Od dane z pozemkov sú oslobodené :
1. Pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie a nadácie,
2. pozemky, na ktorých sú cintoríny,
3. močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
4. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
5. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
6. pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.

Od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodené :
1. Stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a stavby vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby, ktorou je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR, slúžiace ako hasičská stanica,
2. stavby slúžiace ako múzeá, galéria a výstavné siene,
3. stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
4. stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
5. garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
6. ak je oslobodená iba časť stavby od dane zo stavieb podľa uvedených odsekov, pri určení základu dane sa postupuje tak, že výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy stavby, vypočítaný podiel zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1 a týmto rozdielom sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

Čl. 8
Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohoto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Čl. 9
Vyrubenie dane

1. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Čl. 10
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná :
1.1. a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20 % do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 30 %
do 30. septembra a 50 % do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b) u ostatných daňovníkov v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, do 30. júna, 30. septembra a
30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia.

1.2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 17,- eur a právnickej osobe nepresiahne 170,- eur, je splatná naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

ČASŤ IV.
DAŇ ZA PSA

Čl. 11
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čl. 12
Daňovník

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Čl. 13
Základ dane

Základom dane je počet psov.

Čl. 14
Sadzba dane

1. Sadzba dane sa určuje nasledovne:
a) za psa chovaného v rodinnom dome 6,63 eur,
b) za psa chovného v rodinnom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 3,98 eur,
c) za psa chovaného v činžiaku 39,83 eur,
d) za psa chovaného v činžiaku, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 11,61 eur,
e) za psa, vlastník ktorého je členom kynologického klubu 3,98 eur.

Čl. 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 11 ods. 1, t. j. prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Čl. 16
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane, platenie dane a zníženie dane

1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná po vyrubení
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. Daň je splatná poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet správcu dane alebo
do pokladne správcu dane.
5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa článku 15, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
6. Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platenia dane v zmysle čl. 11, ods. 2 je držiteľ, resp. majiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie.
7. Primátor mesta môže v jednotlivých prípadoch miestnu daň znížiť na základe písomnej žiadosti odôvodňujúcej požadované zníženie dane.

Časť V.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Čl. 17
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Hlohovec. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a podobne.

Čl. 18
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Čl. 19
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .

Čl. 20
Sadzba dane

Sadzba za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva:
a) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (drobné opravy domácich nástrojov, brúsenie nožov, opravy dáždnikov) a slúžiaceho na predaj kníh, periodickej a neperiodickej tlače a doplnkového tovaru 0,165 eur/deň/m2
b) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na predaj rýchleho občerstvenia, zeleniny, ovocia, textilu, obuvi, hračiek a pod. 0,331 eur/deň/m2
za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na predaj rýchleho občerstvenia, zeleniny, ovocia, textilu, obuvi, hračiek pod. v CMZ 0,663 eur/deň/m2
c) za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu 0,099 eur/deň/m2
za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu v CMZ
0,165 eur/deň/m2
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
- cirkus 33,19 eur/deň
- lunapark do 3 atrakcií 16,59 eur/deň
- lunapark do 6 atrakcií 33,19 eur/deň
- lunapark nad 6 atrakcií 49,79 eur/deň
e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,132 eur/deň/m2
f) za vrak motorového vozidla 0,331 eur/deň/m2
g) za užívanie verejného priestranstva na ambulantný predaj a na konanie prezentačnej akcie do 5 m2 - denná paušálna sadzba 6,63 eur
- týždenná paušálna sadzba 33,19 eur
h) za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému alebo kaviarenskému zariadeniu na letnú sezónu, t. j. od 1.4. - do 30.9., umiestnenom:
h1) na pešej zóne - ul. M. R. Štefánika 0,033 eur/deň/m2
h2) v ostatných častiach mesta 0,132 eur/deň/m2

Čl. 21

Užívanie verejného priestranstva počas Michalského jarmoka, prípadne iných jarmokov poriadaných mestom Hlohovec, sa upravuje osobitným sadzobníkom.

Čl. 22
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1. Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohoto VZN je i vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby využívajúcej motorové vozidlo označené symbolom O1 (označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu).
2. Osoby užívajúce verejné priestranstvo v zmysle článku 22, odsek 1, sú oslobodené
od platenia dane za užívanie verejného priestranstva.

Čl. 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

Čl. 24
Ohlasovacia povinnosť

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva. Každú skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre daňovú povinnosť, je daňovník povinný oznámiť do 5 dní. Nesplnenie týchto povinností sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.

Čl. 25
Spôsoby vyberania a splatnosť dane

1. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom po splnení oznamovacej povinnosti daňovníkom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daňovník uhradí miestnu daň jednorázovo pri užívaní verejného priestranstva v období kratšom ako 14 dní.
2. Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je daň splatná polročne, t. j. za obdobie 1. polroka do 30.5. a za obdobie 2. polroka do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Daň je splatná prevodom na účet správcu dane, poštovým peňažným poukazom alebo
v hotovosti do pokladne správcu dane.
4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. 26
Oslobodenie a zníženie dane

1. Primátor mesta môže v jednotlivých prípadoch miestnu daň znížiť na základe písomnej žiadosti podanej v lehote splnenia ohlasovacej povinnosti odôvodňujúcej požadované zníženie dane.
2. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva osobami v zmysle čl. 22 ods. 1.
3. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na konanie akcií s charitatívnym alebo humanitárnym zameraním.
4. V ostatných prípadoch je možné oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva primátorom mesta po predchádzajúcom prerokovaní v MsR.

Časť VI.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Čl. 27
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Čl. 28
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Čl. 29
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

Čl. 30
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,33 eur za osobu a prenocovanie.

Čl. 31
Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Čl. 32
Osobitné ustanovenia dane za ubytovanie

1. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie je povinný zaregistrovať sa na Mestskom úrade Hlohovec najneskôr v deň začatia činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť písomnú evidenciu o počte ubytovaných a počte prenocovaní. Evidencia musí obsahovať dátum prvého a posledného prenocovania každej fyzickej osoby.
3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa v zariadení ubytuje bloky, ktorých počet zodpovedá počtu prenocovaní.
4. Bloky označené sériou a číslom zabezpečí Mestský úrad Hlohovec, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí podpisom.
5. V prípade ubytovania zamestnancov právnických osôb je možné vydať zástupcovi tejto právnickej osoby potvrdenku o zaplatení za príslušný počet osôb a prenocovaní. JUXTA potvrdenky prevezme platiteľ dane na Mestskom úrade a podpisom potvrdí prevzatie príslušnej série a čísla potvrdeniek. V tomto prípade nevydá právnickej osobe bloky.
6. Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka. Osoba poskytujúca prechodné ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie, druhé ústrižky z vydaných blokov, tretiu časť JUXTA potvrdeniek dokladujúcich príjem
od právnických osôb a oba ústrižky príslušného bloku, na ktorý boli vydané JUXTA potvrdenky.

ČASŤ VII.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Čl. 33
Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

Čl. 34
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Čl. 35
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

Čl. 36
Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Čl. 37
Sadzba dane

Sadzba dane je 99,58 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol a cigarety je sadzba dane 497,90 eur za jeden predajný automat ročne.

Čl. 38
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a končí dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. 39
Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo alebo miesto podnikania, druh predajného automatu, výrobné číslo, ponúkaný sortiment, počet druhov tovaru, umiestnenie automatu a dátum začiatku prevádzky.
2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na príslušné zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa článku 38, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni daňového obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5. Daňovník uhradí daň prevodom na účet správcu dane alebo poštovým peňažným poukazom.

Čl. 40
Povinnosť daňovníka

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:
a) názov firmy alebo prevádzkovateľa, adresa sídla firmy,
b) výrobné číslo,
c) dátum začatia prevádzky predajného automatu.


ČASŤ VIII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Čl. 41
Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 42
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


Čl. 43

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Čl. 44
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je stanovená nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry podľa čl. 41 ods. 2 písm. a) 331,93 eur
b) prístroje podľa čl. 41, ods. 2 písm. b) 99,58 eur

Čl. 45
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené:
a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené v obchodných prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia),
b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu (v tzv. internetových kaviarňach).

Čl. 46
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. 47
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo alebo miesto podnikania, druh nevýherného hracieho prístroja, jeho výrobné číslo, osvedčenie skúšobne, umiestnenie prístroja a dátum začiatku prevádzky.
2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť do 30 dní od zániku daňovej povinnosti podľa článku 46 správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5. Daňovník uhradí daň prevodom na účet správcu dane alebo poštovým peňažným poukazom.


ČASŤ IX.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Čl. 48
Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj časť kalendárneho roka.

Čl. 49
Daňovník

Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

Čl. 50
Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta Hlohovec v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, t. j. 64 124 620 m2.

Čl. 51
Sadzba dane

Mesto Hlohovec sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti od zdrojov v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2, t. j. nad 5 do 10 km. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená 0,0013 eur za m2.

Čl. 52
Výška dane

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 50 a sadzby dane podľa čl. 51. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

Čl. 53
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Čl. 54
Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Všetky zmeny rozhodujúce pre správne určenie výšky dane je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Čl. 55
Vyrubenie dane

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

Čl. 56

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.


ČASŤ X.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Čl. 57
Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Hlohovec.

Čl. 58
Poplatník

1. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Hlohovec trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta Hlohovec oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie a pozemok v zastavanom území mesta,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Hlohovec na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Hlohovec na účel podnikania.
2. Ak má osoba uvedená v čl. 58 ods. 1 písm. a) v meste Hlohovec trvalý a prechodný pobyt a súčasne užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom uvedenom v ods. 1 ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú užíva poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú užíva poplatník, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
4. Ak viacero poplatníkov podľa čl. 58 ods. 1 žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka bude zabezpečovať jeden z nich. O určení osoby poplatníka môže rozhodnúť správca poplatku.
5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Ak iná osoba prevezme na seba povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť túto skutočnosť správcovi poplatku.
6. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto Hlohovec, poplatok v stanovenej výške zaplatí správcovi poplatku a ručí zaň správca nehnuteľnosti.
7. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov je poplatníkom spoluvlastník určený ostatnými spoluvlastníkmi na základe dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, určí poplatníka správca poplatku.

Čl. 59
Spôsob zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Mesto Hlohovec uplatňuje množstevný zber pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a systém zberu pre fyzické osoby - občanov je uhrádzaný formou paušálneho poplatku.

Čl. 60
Sadzba poplatku

1. Pre fyzické osoby - občanov je stanovená sadzba poplatku 0, 0498 eur za osobu a kalendárny deň.
2. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia smetných nádob je stanovená sadzba v závislosti od objemu smetnej nádoby:


Smetná nádoba
110 l a 120 l Smetná nádoba 240 l Smetná nádoba 1 100 l
2,4563 eur/1 vývoz 3,3194 eur/1 vývoz 12,6137 eur/1 vývoz

Čl. 61
Určenie poplatku

1. Paušálny poplatok sa určí na kalendárny rok ako súčin sadzby stanovenej v čl. 60 ods. 1 a počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník v meste Hlohovec trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť.
2. Pre množstevný zber sa stanovuje frekvencia vývozu týždenne.
Poplatok sa určí ako súčin počtu kalendárnych týždňov a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby.

Čl. 62
Ohlasovacia povinnosť, vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1. Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti, pre oslobodenie od poplatku a pre poskytnutie úľavy do 1 mesiaca od vzniku týchto skutočností.
2. Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu. Ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný oznámiť názov alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania a identifikačné číslo.
3. Ak poplatník uhrádza poplatok aj za iné osoby, je povinný oznámiť správcovi poplatku i identifikačné údaje týchto osôb.

Čl. 63
Vyrubenie poplatku

1. Mesto Hlohovec vyrubí poplatok platobným výmerom.
2. Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
3. V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa nahlásenia trvalého pobytu dieťaťa v meste Hlohovec do konca kalendárneho roka.
4. V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka.
5. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu skutočnému počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby.

Čl. 64
Splatnosť poplatku

1. Poplatok je splatný v štyroch rovnakých splátkach, vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť naraz k 31.3. príslušného kalendárneho roka. V prípade začatia alebo ukončenia poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa splátky upravia v pomernej časti počas tohto obdobia.
2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne správcu poplatku.

Čl. 65
Vrátenie poplatku

1. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto Hlohovec poplatok vráti na základe žiadosti poplatníka do 30 dní od podania žiadosti.
2. V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca poplatku započítať preplatok za platbu nasledujúceho poplatkového obdobia.
3. Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá. V odôvodnených prípadoch môže Mesto Hlohovec vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.

Čl. 66
Splnomocňovacie ustanovenia

1. Mesto Hlohovec poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) 100% - za obdobie - počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, pričom za dlhodobý pobyt sa považuje obdobie viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,

 • štúdia študentov na vojenských stredných a vysokých školách a študentov študujúcich v zahraničí,
 • štúdia študentov na teologických fakultách vysokých škôl,
 • počas ktorého sa poplatník zdržuje v mieste prechodného pobytu a v mieste trvalého pobytu nehnuteľnosť neužíva, pričom oslobodenie bude poskytnuté pri zdržiavaní sa v mieste prechodného pobytu najmenej 90 po sebe nasle- dujúcich dní.

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť, pričom pri prechodnom pobyte je dokladom potvrdenie o úhrade miestneho poplatku vystaveného obcou, v ktorej bol tento poplatok za predmetné obdobie uhradený. Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

b) 50% - pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom
v mieste pracoviska.

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť potvrdenie zamestnávateľa a doklad o prechodnom pobyte v mieste pracoviska, alebo doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade.

 • študenti študujúci na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia).

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenia o prechodnom pobyte.

 • občania, ktorí uhradili poplatok za KO a DSO v inej obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť v ich vlastníctve.

Nárok na uvedenú zľavu vzniká po preukázaní úhrady poplatku dokladom vystaveným príslušným obecným úradom.

2. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov, v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.
3. Fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza mestu poplatok za komunálne odpady, poplatok správca dane nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku.
4. Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí jednu zbernú nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude zasielaný platobný výmer, spôsob úhrady poplatkov a umiestnenie nádoby.
5. Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas školských prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude zohľadnený a o sumy preplatku bude znížený platobný výmer na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza byt.

Čl. 67

Mesto Hlohovec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť. O znížení poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje primátor mesta. O odpustení poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní v MsR.


ČASŤ XI.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. 68

1. Miestne dane podľa článku 2 ods. 1 písm. a, b, e, f a h a miestny poplatok podľa článku 2 ods. 2 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Výnos z daní podľa článku 2 ods. 1 a ods. 2, vrátane výnosov z pokút a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku, je príjmom rozpočtu mesta Hlohovec.
3. Základ dane podľa článku 4 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daň a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
4. Ostatné náležitosti spojené s daňovým konaním vo veci miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v zákone NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 69
Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 88/2005 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Čl. 70
Záverečné ustanovenie

1. VZN č. 106/2008 bolo schválené MsZ mesta Hlohovec dňa 11.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Hlohovec, december 2008

                                                                                                             PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                  primátor mesta 

 


 Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 4 ods. 1 sa v tretej vete za slová „na 1 m2“ vkladá slovo „podľa“.
2. V článku 4 ods. 1 sa vypúšta veta: „Pre druh pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením. “
3. V článku 4 odsek 2. sa mení nasledovne:
„Pre časť mesta v katastrálnom území Šulekovo, v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p.č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 je hodnota pozemkov v eur za 1 m2 určená nasledovne:

hodnota pozemku v eur za 1m2

 • stavebné pozemky 1,33

Ročná sadzba dane z pozemkov – podľa čl. 4 písm. a.1) je 0,50 %
podľa čl. 4 písm. g) je 0,25 %
podľa čl. 4 písm. f) a h) je 0,10 %.

4. V článku 5 ods. 1 sa v druhej vete pred slová „časť strešnej konštrukcie stavby“ vkladá slovo „prečnievajúca“.
5. V článku 5 ods. 3 za slovami priemyselné stavby sa text mení a dopĺňa nasledovne: „stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,066 eur.“
6. V článku 6 sa vypúšťa ods. 3. Pôvodný odsek 4 sa označuje ako 3.
7. V článku 33 v druhej vete sa pred slovo „lístky“ vkladá slovo „cestovné“.
8. V článku 44 sa v písmenách a) a b) na konci vkladá slovo „ročne“.
9. V článku 47 v poslednej vete sa za slovo „časti“ vkladá slovo „dane“.
10. Časť IX. znie:

ČASŤ IX.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Čl. 48
Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

Čl. 49
Daňovník

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

Čl. 50
Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta Hlohovec, t. j. 64 12 0928 m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

Čl. 51
Sadzba dane

Mesto Hlohovec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, vo vzdialenosti od zdrojov v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2, t. j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená 0,0013 eur za m2.


Čl. 52
Výška dane

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 50 a sadzby dane podľa čl. 51. Zastavané územie mesta Hlohovec sa nachádza v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú (a to v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2), v pásme 2. Správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. Ak za príslušné zdaňovacie obdobie bude iba jeden daňovník, vyrubí správca dane tomuto daňovníkovi daň za jadrové zariadenie prislúchajúcu za túto oblasť ohrozenia.

 

Čl. 53
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

Čl. 54
Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Čl. 55
Vyrubenie dane

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Čl. 56
Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

11. V článku 58 ods. 1 písm. a) sa na konci odseku pripája text: „okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),“.
12. V článku 58 ods. 2 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „ Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
13. V článku 58 ods. 3 písm. c) sa mení nasledovne: „užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník“.
14. V článku 59 sa pojem „množstevný“ nahrádza slovom „množstvový“.
15. V článku 60 ods. 2 sa mení nasledovne: „Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia smetných nádob je stanovená sadzba poplatku 0,0205 eur na 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

Poplatok za 1 vývoz v závislosti od objemu smetnej nádoby je nasledovný:

Smetná nádoba
110 l Smetná nádoba
120 l Smetná nádoba
240 l Smetná nádoba
1 100 l
2,255 eur/1 vývoz 2,46 eur/1 vývoz 4,92 eur/1 vývoz 22,55 eur/1 vývoz

16. V článku 61 ods. 2 druhá veta sa mení nasledovne: „Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva“.
17. V článku 63 ods. 5 sa mení nasledovne: „V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu skutočného počtu vývozov do konca kalendárneho roka, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby“.
18. V článku 66 ods. 3 sa na konci pripája text: „a uvedenie platcu s jeho identifikačnými údajmi, ktorému je vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“.
19. V článku 70 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„ Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 09.12.2009 a nadobúda účinnosť 1. januára 2010.“

 

Hlohovec, 9.12.2009

 

                                                                                                           PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                   primátor mesta
 

 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1.

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podanej v lehote splnenia ohlasovacej povinnosti“. Na konci odseku sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Žiadosť je nutné predložiť najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka“.

2. V článku 57 sa text mení nasledovne: ,,Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok ) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Hlohovec.“

3. Článok 60 vrátane nadpisu znie: „

Čl. 60
Sadzba poplatku

1. Pre fyzické osoby - občanov je stanovená sadzba poplatku 0, 069 eur za osobu a kalendárny deň.
2. Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia smetných nádob je stanovená sadzba poplatku 0,028 eur na 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
Poplatok za 1 vývoz v závislosti od objemu smetnej nádoby je nasledovný:
Smetná nádoba 120 lSmetná nádoba 240 l Smetná nádoba 1 100 l
3,36 eur/1 vývoz6, 72 eur/1 vývoz 30,80 eur/1 vývoz
„ 4. Článok 63 ods. 3 sa nahrádza novým znením: ,,V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovaného poplatníka do mesta Hlohovec sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo prisťahovaného občana v meste Hlohovec do konca kalendárneho roka. “
5. Článok 63 ods. 4 sa nahrádza novým znením: ,,V prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa úmrtia alebo odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec do konca kalendárneho roka.“
6. Článok 63 ods. 5 sa nahrádza novým znením: ,,V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe ohlásenia tejto skutočnosti správcovi poplatku a súčasného požiadania o odvoz smetnej nádoby, správca poplatku poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu skutočného počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby. Za posledný týždeň vývozu sa považuje týždeň, v ktorom bola smetná nádoba odovzdaná firme, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu. “
7. Článok 65 ods. 1 sa nahrádza novým znením: ,, Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto Hlohovec poplatok vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka. V prípade úmrtia a odsťahovania sa poplatníka z mesta Hlohovec, resp. ak správca poplatku zistí sám skutočnosť vzniku preplatku, tento bude vrátený do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti.“
8. Článok 66 ods. 1 sa nahrádza novým znením: ,, Mesto Hlohovec poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a) 100% - za obdobie:

 • počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, alebo v mieste prechodného pobytu (vojaci z povolania, kňazi, rehoľné sestry...) pričom za dlhodobý pobyt sa považuje obdobie viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
 • štúdia študentov na vojenských stredných a vysokých školách, študentov študujúcich v zahraničí, na teologických fakultách vysokých škôl, ktorí sú dlhodobo ubytovaní v zariadeniach na to určených a v mieste trvalého pobytu sa nezdržiavajú viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní ( kasárne, kláštory, ubytovacie zariadenia, ktoré uhrádzajú poplatok príslušnému mestu, obci...)
 • počas ktorého sa poplatník zdržuje v mieste prechodného pobytu a v mieste trvalého pobytu nehnuteľnosť neužíva, pričom oslobodenie bude poskytnuté pri zdržiavaní sa v mieste prechodného pobytu najmenej 90 po sebe nasledujúcich dní.

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť, pričom pri prechodnom pobyte je dokladom potvrdenie o úhrade miestneho poplatku vystaveného obcou, v ktorej bol tento poplatok za predmetné obdobie uhradený. Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

b) 50% :

 • pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste pracoviska. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje a zdržiava sa v týždenných cykloch mimo miesta trvalého pobytu, alebo doklad o prechodnom pobyte v mieste pracoviska.
 • študenti študujúci na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia). Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenia o prechodnom pobyte.
 • občania, ktorí uhradili poplatok za KO a DSO v inej obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť v ich vlastníctve.

Nárok na uvedenú zľavu vzniká po preukázaní úhrady poplatku dokladom vystaveným príslušným obecným úradom. “

9. V článku 66 ods. 3 sa slová „správca dane“ nahrádzajú slovami ,,správca poplatku“.
10. Článok 66 ods. 4 sa nahrádza novým znením: ,, Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí, maximálne však piati, jednu smetnú nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude zasielaný platobný výmer, spôsob úhrady poplatku a umiestnenie nádoby. Pokiaľ správca poplatku zistí skutočnosť, na základe preverenia oddelením hospodárskej činnosti alebo pracovníkom MsP, že nádoba je nepostačujúca a v okolí smetnej nádoby sa zhromažďuje odpad, musia účastníci dohody požiadať o výmenu za objemovo väčšiu smetnú nádobu, alebo o dodanie smetnej nádoby pre každého účastníka dohody. Dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby môžu uzavrieť medzi sebou len tí poplatníci, ktorí majú minimálne množstvo produkovaného odpadu. Dohoda sa nevzťahuje na prevádzky, za ktoré sa považujú pohostinstvá, maloobchody, veľkoobchody, výrobné prevádzky a prevádzky, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca poplatku posúdi predmetnú dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby, prihliadne na všetky skutočnosti v súvislosti s produkovaným odpadom, na stanovisko oddelenia hospodárskej činnosti a rozhodne o povolení spoločnej smetnej nádoby a jej pridelení účastníkom dohody, resp. dohodu môže zamietnuť.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1 bol schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 9.12.2010.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


V Hlohovci dňa 9.12.2010


                                                                                                              PhDr. Ján Dlhopolček

                                                                       
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento 


Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2


Čl. I

V časti V. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA sa mení článok 20 Sadzba dane. Článok 20 vrátane nadpisu znie: „


Článok 20
Sadzba dane

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva:

a) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (drobné opravy domácich nástrojov, brúsenie nožov, opravy dáždnikov) a slúžiaceho na predaj kníh, periodickej a neperiodickej tlače a doplnkového tovaru, ako i za ambulantný predaj v prípade
osobitného zreteľa 0,17 eur/deň/m2
b) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na predaj rýchleho občerstvenia, zeleniny, ovocia, textilu, obuvi, hračiek a pod., za konanie komerčnej informačnej a prezentačnej akcie a inej akcie komerčného charakteru, ako i za ambulantný predaj v prípade osobitného zreteľa:
b1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec 0,70 eur/deň/m2
b2) mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec 0,35 eur/deň/m2
c) za umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou 0,10 eur/deň/m2 za každý kalendárny deň počnúc prvým dňom umiestnenia vystavovaného tovaru do posledného dňa obdobia vrátane, v ktorom bolo umiestnenie vystavovaného tovaru povolené
d) za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu:
d1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec:

 • do 30 dní vrátane 0,17 eur/deň/m2
 • nad 30 dní 0,50 eur/deň/m2

d2) mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec:

 • do 30 dní vrátane 0,10 eur/deň/m2
 • nad 30 dní 0,30 eur/deň/m2

e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,15 eur/deň/m2
f) za vrak motorového vozidla 0,35 eur/deň/m2
g) za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému alebo kaviarenskému zariadeniu na obdobie od 1. 4. – 15. 10. 0,10 eur/deň/m2

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:

 • cirkus 35,- eur/deň
 • lunapark do 3 atrakcií 17,- eur/deň
 • lunapark do 6 atrakcií 35,- eur/deň
 • lunapark nad 6 atrakcií 50,- eur/deň“


Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23.06.2011.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 24.06.2011

                                                                                                                                Peter Dvoran
                                                                                                                              primátor mesta

 

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 106/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3


Mestské zastupitelstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podla § 4 ods. 1
a § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (dalej
len „zákon o obecnom zriadení“) a podla zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva tento


Dodatok c. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec c. 106/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení Dodatku c. 1, Dodatku c. 2 a Dodatku c. 3
 

Čl. 1


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec c. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2
a Dodatku č. 3 sa mení a dopĺňa nasledovne:


1. Čl. 5 odsek 2. znie:
„2. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,23 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,30 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,60 eur za stavby rekreacných a záhradkárskych chát a domcekov na individuálnu rekreáciu,
d) 1,- eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby urcené alebo používané na tieto úcely postavené mimo bytových domov,
e) 2,30 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,587 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú cinnost, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou cinnostou,
g) 1,20 eur za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).“

2. V článku 6 ods. 2 sa suma „0,165 eur“ nahrádza sumou „0,23 eur“.
3. V článku 6 ods. 3 sa suma „0,663 eur“ nahrádza sumou „1,00 euro“.
4. V článku 16 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie:
„7. Od platenia dane sú oslobodení danovníci, ktorí sú držitelmi Preukazu obcana s tažkým zdravotným postihnutím, Preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím alebo Preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“
Doterajší ods. 7 sa oznacuje ako ods. 8.
5. Čl. 64 ods. 1 znie:
„1. Poplatok je splatný v štyroch splátkach a to nasledovne: prvá splátka je v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dalšie tri splátky sú splatné v termíne k 30.6., 30.9. a 30.11. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradit naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade zacatia alebo ukoncenia poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa splátky upravia v pomernej casti pocas tohto obdobia.“
6. Čl. 65 sa vypúšta.
7. Čl. 68 ods. 1 znie:
„1. Miestne dane podľa článku 2 ods. 1 písm. a, b, e, f a g a miestny poplatok podla článku 2 ods. 2 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.“
8. Čl. 68 ods. 5 znie:
„5. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podla zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
 

Čl. 2
Záverecné ustanovenia


1. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec c. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 8.12.2011.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňom 1. januára 2012.
 

V Hlohovci, december 2011
 

Peter Dvoran
primátor mesta
                                           6844262

Úvodná stránka