Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 105/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec

Schválené: 11.12.2008

Vyhlásené: 12.12.2008

Účinnosť: 26.12.2008

Platné do: 22.2.2016

Nahradené: 155/2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl.1
Úvodné ustanovenie


 

1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Mesto Hlohovec je zriaďovateľom nasledovných základných škôl:

  • Základná škola M.R. Štefánika 30,
  • Základná škola Koperníkova 24,
  • Základná škola Arpáda Felcána 4,
  • Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165,
  • Základná škola Podzámska 35.

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len "VZN") sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách - prenesený výkon štátnej správy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec.

 

Čl.2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch 5. kalendárneho týždňa (vrátane soboty a nedele ) bežného kalendárneho roka, v ktorom začína nový školský rok, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
3. Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku bude vykonaný v nasledovných základných školách:

  • Základná škola M.R. Štefánika 30,
  • Základná škola Koperníkova 24,
  • Základná škola Arpáda Felcána 4,
  • Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165,
  • Základná škola Podzámska 35.


4. Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky určí a obvyklým spôsobom zverejní riaditeľ príslušnej základnej školy minimálne 14 dní pred stanoveným termínom.
5. Riaditeľ príslušnej základnej školy určí číslo miestnosti, v ktorej sa zápis uskutoční. Miestnosť určená pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude označená a jej číslo bude umiestnené na viditeľnom mieste pri vchode do školy.
6. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
• meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Čl.3
Sankcia


 

Mesto Hlohovec je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky 10 000, - Sk1) ( 331,93 eur ) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.


 

Čl.4
Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 11.12.2008.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


V Hlohovci dňa 11.12.2008 

                                                                                                                      PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                  primátor mesta Hlohovec______________________________________________
1) § 37a ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov6844218

Úvodná stránka