Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 104/2008 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

Schválené: 30.10.2008

Účinnosť: 14.11.2008

Platné do: 31.12.2017

Nahradené: 194/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva v rámci samosprávnej pôsobnosti toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

 

Časť I.
Úvodné ustanovenia


 

Čl. 1
Účel nariadenia


 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN“) je určiť čas predaja a čas prevádzky služieb v obchodných prevádzkach a pohostinských prevádzkach na území mesta Hlohovec tak, aby mohli byť uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky podnikateľov.
2. Toto VZN neurčuje:
a) čas predaja na trhoviskách,
b) čas ambulantného predaja,
c) čas konania hudobných produkcií.

 

Čl. 2
Základné pojmy


 

1. Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb a prevádzkový čas je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
2. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
3. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev a pod..

 

Časť II.
Určenie času predaja a času prevádzky služieb


Čl. 3
Určenie času predaja v obchodných prevádzkach1. V obchodných prevádzkach potravinárskeho charakteru, v prevádzkach so spotrebným, priemyselným alebo drobným tovarom a v prevádzkach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín mesto Hlohovec určuje čas predaja denne v rozpätí od 5,00 hod. do 22,00 hod.
2. V obchodných prevádzkach, ktoré svojou činnosťou nenarušujú nočný kľud, verejný poriadok a životné prostredie, predovšetkým v prevádzkarňach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket a hypermarket,
d) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky),
e) s predajom tovaru a poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne, predajne zdravotných pomôcok a pod.)
je čas predaja časovo neobmedzený.

 

Čl. 4
Určenie času prevádzky služieb


 

1. V prevádzkach služieb určuje mesto Hlohovec čas prevádzky služieb denne v rozpätí od 6,00 hod. do 22,00 hod.
2. V zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu súhlasí mesto Hlohovec s časom prevádzky služieb nepretržite.

 

Čl. 5
Určenie prevádzkového času v reštauračných a pohostinských prevádzkach


1. V zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami, v kasínach, špecializovaných herniach a v prevádzkarňach poskytujúcich služby erotického salónu je určený prevádzkový čas denne v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod.
2. Prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné služby, stravovacie služby alebo v prevádzkach poskytujúcich rýchle občerstvenie bez podávania alkoholických nápojov je v dňoch:
a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určený v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod.
3. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach, bez ponuky podľa ods. 2 tohto článku, v kaviarňach a cukrárňach je:
3.1 v takýchto prevádzkarňach, ktoré sa nachádzajú na Námestí sv. Michala, na ulici Pribinova v časti od ulice SNP po ulicu Starý rínok, na ulici M.R.Štefánika v časti od Námestia sv. Michala po ulicu Starý rínok a na ulici Starý rínok určený v dňoch:
a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.,
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod.
3.2 v takýchto prevádzkarňach, ktoré sa nachádzajú mimo námestia a ulíc uvedených v bode 3.1 určený:
a) od 1. apríla do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod.,
b) od 1. októbra do 31. marca denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
4. Prevádzkový čas v prevádzkarňach uvedených v ods. 2. a 3. tohto článku, bez ohľadu na ich umiestnenie, ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy) je pre časť takto využívanej prevádzkarne určený v dňoch:
a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod., pričom od 22,00 hod. nie je dovolené využívať prísluchovú hudbu.
5. V prípade jednorazového predĺženia prevádzkového času výlučne:
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo
b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, koncert a pod.),
je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný doručiť mestu písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby najneskôr 3 pracovné dni pred konaním takejto akcie (podujatia). Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.

 

Čl. 6
Spoločné ustanovenie


 

Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.

 

Čl. 7
Ohlásenie času predaja v obchodných prevádzkach,
v prevádzkach služieb a v pohostinských prevádzkach

 


1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec a takto určený čas sú povinné dodržiavať.
2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby predložia nimi určený čas predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb, v súlade s ustanoveniami tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Mestu Hlohovec najneskôr 5 dní pred otvorením prevádzkarne.
3. Mesto Hlohovec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb, mesto vydá upozornenie na určenie maximálne prípustného rozpätia prevádzkového času danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.
4. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby tiež oznámia mestu Hlohovec každú zmenu času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb.

 

 

Časť III.
Kontrolná činnosť a sankčné opatrenia


Čl. 8
Kontrolná činnosť


 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú službukonajúci príslušníci Mestskej polície v Hlohovci a hlavný kontrolór mesta Hlohovec v rámci svojich právomocí.

 

Čl. 9
Sankčné opatrenia


Primátor mesta môže fyzickej osobne oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe uložiť pokutu až do výšky 200 000,- Sk, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta. Uvedené sa nevzťahuje na porušenie čl. 7 tohto nariadenia.
 

Časť IV.
Prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. 10
Prechodné ustanovenie


 

Podnikatelia (prevádzkovatelia) prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba určená podľa doterajších predpisov, do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN ohlásia Mestu Hlohovec určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.


Čl. 11
Záverečné ustanovenia

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 30. októbra 2008 uznesením číslo 78.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec. 


                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                primátor mesta Hlohovec6875057

Úvodná stránka