Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

o obmedzení požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec - PLATNÉ DO 28. 12. 2012

Schválené: 30.10.2008

Účinnosť: 14.11.2008

Platné do: 28.12.2012

Nahradené: 127/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 102/2008 o obmedzení požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti, na základe § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva pre územie mesta Hlohovec toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť obmedzenia požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na miestach a v hodinách určených týmto nariadením, a to s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a spôsobu života obyvateľov mesta Hlohovec a ochranu verejného poriadku.

 

Čl. 2
Základné ustanovenia

1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Hlohovec.
2) Na účely tohto nariadenia sa za alkoholické nápoje považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu .
3) Verejne prístupným miestom sa na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta na území mesta Hlohovec, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú najmä ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, detské ihriská, školské zariadenia, úradné budovy a inštitúcie, trhovisko, cintoríny a pietne miesta, priestory železničnej stanice, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy.

Čl. 3
Obmedzenie požívania alkoholických nápojov


1) Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje v čase od 06.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa na týchto verejne prístupných miestach v meste Hlohovec:
a) v okolí areálov škôl a školských zariadení, na detských ihriskách a pieskoviskách,
b) v okolí zdravotníckych zariadení, v okolí úradov verejnej správy,
c) v okolí kostolov a na cintorínoch,
d) v Zámockej záhrade a ostatných parkoch v meste,
e) v priestoroch a okolí železničnej stanice, v prístreškoch a na zástavkách prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy,
f) na Námestí sv. Michala, Námestí sv. Cyrila a Metoda, na Františkánskom námestí a na uliciach Za poštou, Podzámska, Michalská, Pod Beranom, Kamenná, SNP, Hlohová, Tolstého, M.R.Štefánika, Komenského, Starý rínok, Pribinova a Jesenského,
g) v m.č. Šulekovo na uliciach Šulekova, Školská, Ľ. Podjavorinskej, Osloboditeľov a Záhradnícka.

2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je so súhlasom mesta Hlohovec
a) zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami reštauračných, stravovacích alebo pohostinských zariadení a cukrární,
b)organizované kultúrne alebo spoločenské podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov.

 

Čl. 4
Obmedzenie predaja a podávania alkoholických nápojov

1) Zakazuje sa predávať a podávať alkoholické nápoje v čase od 18.00 h do 24.00 h v nasledujúcich zariadeniach a predajniach na území mesta Hlohovec:
a) v stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom umiestneným na verejne prístupnom mieste,
b) v predajniach a v prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesto.
2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa odseku 1, sú povinné na toto obmedzenie upozorniť verejnosť výrazným označením v zmysle osobitného predpisu .

 

Čl. 5
Sankcie

1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku, za ktorý jej možno uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší obmedzenie stanovené v tomto nariadení, môže mesto uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.
3) Výnos z pokút je príjmom mesta Hlohovec.

 

Čl. 6
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút a oznámenia správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Hlohovci. V prípade uloženia sankcie za porušenie tohto nariadenia mladistvému, o uložení tejto sankcie upovedomí Mestská polícia v Hlohovci zákonného zástupcu mladistvého.

 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia


1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 30. októbra 2008 uznesením číslo 81.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec. 


                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                     primátor mesta Hlohovec6844272

Úvodná stránka