Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach + Dodatok č. 1 (účinnosť od 1.9.2009) + Dodatok č. 2 (účinnosť od 10.3.2010) + Dodatok č. 3 (účinnosť od 1.10.2011)+ Dodatok č. 4 (účinnosť od 6.3.2012) - PLATNÉ DO 31. 8. 2012

Schválené: 11.9.2008

Vyhlásené: 17.9.2008

Účinnosť: 1.10.2008

Platné do: 31.8.2012

Nahradené: 125/2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl.1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len "VZN") sa určuje výška finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených:
a) s pobytom detí v materských školách,
b) so štúdiom na základnej umeleckej škole,
c) s činnosťou v školských výchovno-vdelávacích zariadeniach,
d) s nákupom potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.1)

Čl.2
Základné ustanovenia

1. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby v jednotlivých školách a školských zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15 % životného minima 2) pre jedno nezaopatrené dieťa alebo pre dospelú osobu.
2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

Čl. 3
Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach

Ak sa v škole, alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, štúdiom žiakov v základnej umeleckej škole, na činnosť školských výchovno–vzdelávacích zariadení, a čiastočne hradia náklady v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
___________________________________________________

1) Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zák. zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 01.09.2008
2) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení

3.1 Materské školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je mesačne:
250, - Sk - € 8,300

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených v osobitnom predpise3).

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza ani za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom; tieto dôvody preukáže zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi školy,
b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

3.2 Základná umelecká škola

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
ZUŠ so sídlom v Hlohovci zabezpečuje umeleckú výchovu aj v pobočkách, mimo územia mesta Hlohovec.

1. Výška príspevku za štúdium na osobu predstavuje mesačne :
a)

  • individuálne vyučovanie ( Hlohovec ) 5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)

b)

  • skupinové vyučovanie ( Hlohovec ) 3% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)

c)

  • individuálne vyučovanie ( pobočky ) 6% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)

d)

  • skupinové vyučovanie ( pobočky ) 4% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 2)

e)

  • štúdium pre dospelých 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 2).

__________________________
3) § 28 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Ak plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletá fyzická osoba písomne požiada riaditeľa základnej umeleckej školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 4), znižuje sa príspevok v základnej umeleckej škole podľa bodu 1 písm. a) až e) tohto VZN o polovicu.
3. Riaditeľ základnej umeleckej školy po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletej fyzickej osobe zníženie príspevku v základnej umeleckej škole.
4. Zníženie príspevku podľa bodu 2 odseku 3.2 je platné a účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o znížení príspevku podľa bodu 3 až do konca školského roka.


3.3 Školský klub detí ( ŠKD )

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí je:
150, - Sk - € 5,00
2. Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa školy pri ktorej je školský klub detí zriadený, o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 4), znižuje sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD podľa bodu 1. tohto článku o polovicu.
3. Riaditeľ základnej školy pri ktorej je ŠKD zriadený, po preverení dokladov podľa bodu 2. tohto článku, písomne oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa zníženie tohto príspevku.
4. Zníženie príspevku podľa bodu 2 odseku č. 3.3 je platné a účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o znížení príspevku v zmysle bodu 3 až do konca príslušného školského roka.


3.4 Centrum voľného času ( CVČ )

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase.

____________________________
4) zákon č.599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti záujmových útvarov centra voľného času je v rozpätí 60, - Sk - € 2,00 až 300, - Sk - € 10,00
2. Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej činnosti, materiálno - technickú a finančnú náročnosť v záujmových útvaroch.
Riaditeľ CVČ určí výšku príspevku v jednotlivých záujmových útvaroch podľa charakteru a podmienok, ktoré stanoví vnútorným predpisom schváleným primátorom mesta Hlohovec.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ CVČ vo vnútornom predpise, ktorý bude zverejnený na prístupnom mieste v rámci budovy sídla CVČ.
4. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletá fyzická osoba písomne požiada riaditeľa CVČ o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi4), znižuje sa príspevok v centre voľného času o polovicu.
5. Riaditeľ CVČ po preverení dokladov predložených podľa bodu 4. tohto článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletej fyzickej osobe zníženie príspevku v CVČ.
6. Zníženie príspevku podľa bodu 4 odseku 3.4 je platné a účinné vždy na jeden kalendárny rok.


3.5 Školská jedáleň

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

1. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN.
2. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:


Materské školy desiata : 8,- Sk € 0,27
(stravníci od 2-6 rokov) obed : 19,- Sk € 0,63
olovrant : 7,- Sk € 0,23
____________________________
Spolu : 34,- Sk € 1,13

b) základná škola - obed I. stupeň 27, - Sk € 0,90
- obed II. stupeň 29, - Sk € 0,96

3. Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúci školskej jedálne nie je povinný poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
4. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
5. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedálni má v kompetencii upravovať finančnú výšku príspevku na stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia

1. V prípade percentuálneho určenia výšky príspevku sa v období do 31.12. 2008 bude výška príspevku v korunách matematicky zaokrúhľovať na celé desiatky. Výška príspevku v eurách sa bude matematicky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta.
2. Určenie termínu a spôsobu úhrady príspevkov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec je v kompetencii riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ, na činnosť ŠKD, CVČ neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú ostatné príslušné právne predpisy.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec ............ zo dňa ........2008.
3. VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, september 2008

                                                                                                                     PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                            primátor mesta
 


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, vydáva tento
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
 

Čl. I

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 101/2008 sa za slovami „Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, dopĺňa nasledovným znením:
„ a v súlade s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1.“

2. V čl. 3, odsek 3.5 Školská jedáleň sa pôvodné znenie bodu 2 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

a) Materská škola desiata : 0,266 € 8,- Sk
(stravníci od 2-6 rokov) obed : 0,631 € 19,- Sk
olovrant : 0,232 € 7,- Sk
___________________________________
Spolu : 1,129 € 34,- Sk

b) Základná škola - obed I. stupeň : 0,896 € 27, - Sk
- obed II. stupeň : 0, 963 € 29, - Sk

c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov ) desiata : 0,266 € 8,- Sk obed : 0,631 € 19,- Sk olovrant : 0,232 € 7,- Sk
___________________________________
Spolu : 1,129 € 34,- Sk

( stravníci I. a II. stupňa ZŠ ) - obed I. stupeň : 0,963 € 29, - Sk
- obed II. stupeň : 1,029 € 31, - Sk

d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ ) - obed I. stupeň : 0,896 € 27, - Sk
- obed II. stupeň : 0, 963 € 29, - Sk

(stravníci od 2 do 6 rokov ) desiata : 0,266 € 8,- Sk obed : 0,597 € 18,- Sk olovrant : 0,199 € 6,- Sk
___________________________________
Spolu : 1,062 € 32,- Sk

3. V čl. 3, odsek 3.5. Školská jedáleň, sa dopĺňa o nový bod 4, ktorý znie nasledovne:

Dotácia MPSVaR SR na stravu žiadateľovi sa poskytuje:
- na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa
poskytuje dávka a príspevky,
- individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.
Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 0,03 € do 0,17 € na každé odobrané jedlo. Na stravu možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 1 € na jeden stravovací deň.


a) Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,036 € 0,23 € 0,266 €
obed : 0,051 € 0,58 € 0,631 €
olovrant : 0,042 € 0,19 € 0,232 €
___________________________________
Spolu : 0,129 € 1,00 € 1,129 €

b) Základná škola
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,026 € 0,87 € 0,896 €
- obed II. stupeň : 0,033 € 0,93 € 0,963 €

c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov )
Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,036 € 0,23 € 0,266 €
obed : 0,051 € 0,58 € 0,631 €
olovrant : 0,042 € 0,19 € 0,232 €
___________________________________
Spolu : 0,129 € 1,00 € 1,129 €

( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,033 € 0,93 € 0,963 €
- obed II. stupeň : 0,029 € 1,00 € 1,029 €

d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,026 € 0,87 € 0,896 €
- obed II. stupeň : 0,033 € 0,93 € 0,963 €

(stravníci od 2 do 6 rokov )

Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,026 € 0,24 € 0,266 €
obed : 0,027 € 0,57 € 0,597 €
olovrant : 0,029 € 0,17 € 0,199 €
___________________________________
Spolu : 0,082 € 0,98 € 1,062 €


4. V čl. 3, odsek 3.5. Školská jedáleň sa pôvodné body 4 a 5 označujú ako body 5 a 6.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 25. 06. 2009.
2. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 101/2008, nadobúda účinnosť dňom 01.09.2009.


                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                         primátor mesta


 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008,ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1,
vydáva tento


Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1.

Čl. I

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1, sa mení a dopĺňa nasledovne:
2. V čl. 3 odsek 3.5 Školská jedáleň sa znenie bodu 2 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

a) Materská škola desiata : 0,27 €
(stravníci od 2-6 rokov) obed : 0,63 €
olovrant : 0,23 €
___________________________________
Spolu : 1,13 €

b) Základná škola - obed I. stupeň : 0,90 €
- obed II. stupeň : 0,96 €

c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov ) desiata : 0,27 € obed : 0,63 € olovrant : 0,23 €
___________________________________
Spolu : 1,13 €

( stravníci I. a II. stupňa ZŠ ) - obed I. stupeň : 0,96 €
- obed II. stupeň : 1,03 €

d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ ) - obed I. stupeň : 0,90 €
- obed II. stupeň : 0,96 €

(stravníci od 2 do 6 rokov ) desiata : 0,27 € obed : 0,59 € olovrant : 0,20 €
___________________________________
Spolu : 1,06 €

3. V čl. 3 odsek 3.5 Školská jedáleň, bod 4, sa znenie písmen a), b), c), d), vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

a) Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,04 € 0,23 € 0,27 €
obed : 0,05 € 0,58 € 0,63 €
olovrant : 0,04 € 0,19 € 0,23 €
___________________________________
Spolu : 0,13 € 1,00 € 1,13 €

b) Základná škola
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,03 € 0,87 € 0,90 €
- obed II. stupeň : 0,03 € 0,93 € 0,96 €

c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov )
Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,04 € 0,23 € 0,27 €
obed : 0,05 € 0,58 € 0,63 €
olovrant : 0,04 € 0,19 € 0,23 €
___________________________________
Spolu : 0,13 € 1,00 € 1,13 €
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,03 € 0,93 € 0,96 €
- obed II. stupeň : 0,03 € 1,00 € 1,03 €


d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )
Platba rodiča Dotácia Spolu

- obed I. stupeň : 0,03 € 0,87 € 0,90 €
- obed II. stupeň : 0,03 € 0,93 € 0,96 €


(stravníci od 2 do 6 rokov )

Platba rodiča Dotácia Spolu

desiata : 0,03 € 0,24 € 0,27 €
obed : 0,03 € 0,56 € 0,59 €
olovrant : 0,03 € 0,17 € 0,20 €
___________________________________
Spolu : 0,09 € 0,97 € 1,06 €


Čl. II

1. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 18.02.2010.
2. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 101/2008 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci, 18.02.2010

                                                                                                                 PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                        primátor mesta

 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008,
ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zmení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva tento


Dodatok č. 3


k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Čl. I.

 1. V čl. 3 odsek 3.1 Materská škola sa pôvodné znenie bodu 1 nahrádza nasledovným znením:

„ 1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je mesačne:
v rozpätí od 9,00 € do 11,00 €.

Riaditeľ materskej školy určí výšku príspevku podľa charakteru a podmienok v internom predpise schválenom primátorom mesta Hlohovec.“

2. V čl. 3 odsek 3.3 Školský klub detí sa v bode 1. slová „ v rozpätí od 75,- Sk - € 2,50 do 150,- Sk - € 5,00“ nahrádzajú nasledovným znením:

„ v rozpätí od 5,00 € do 10,00 €.“

3. V čl. 3, odsek 3.5 Školská jedáleň sa znenie bodu 2 nahrádza novým znením:

„ Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

 

 

a) Materská škola                                  desiata :           0,28 €
(stravníci od 2-6 rokov)                         obed :                0,68 € 
                                                                  olovrant :           0,23 € 
                                                               ___________________________________ 
                                                                               Spolu : 1,19 €


b) Základná škola                                 - obed I. stupeň : 1,01 € 
                                                                 - obed II. stupeň : 1,09 €

c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov )              desiata :                0,28 €

                                                              obed :                    0,68 €

                                                              olovrant :               0,23 € 
                                                              ___________________________________ 
                                                                                Spolu : 1,19 €
 

( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )               - obed I. stupeň : 1,01 € 
                                                                 - obed II. stupeň : 1,09 €


d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )               - obed I. stupeň : 1,01 € 
                                                                - obed II. stupeň : 1,09 €

(stravníci od 2 do 6 rokov )

                                                            desiata : 0,28 €

                                                            obed : 0,68 €

                                                            olovrant : 0,23 € 
                                                         ___________________________________ 
                                                                              Spolu : 1,19 €“

4. V čl. 3, odsek 3.5 Školská jedáleň sa znenie bodu 4 nahrádza novým znením:

„ a) Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov) 
                                                                          Platba rodiča       Dotácia        Spolu

                                                           desiata : 0,06 €                   0,22 €           0,28 €
                                                           obed :     0,08 €                    0,60 €          0,68 €
                                                           olovrant : 0,05 €                   0,18 €          0,23 € 
                                                           ___________________________________ 
                                                           Spolu :      0,19 €                  1,00 €          1,19 €

 b) Základná škola 
                                                                          Platba rodiča        Dotácia        Spolu

- obed I. stupeň :                                            0,01 €                     1,00 €           1,01 €
- obed II. stupeň :                                           0,09 €                     1,00 €           1,09 €c) Materská škola poskytujúca stravovanie aj žiakom základnej školy
(stravníci od 2 do 6 rokov )

                                                                         Platba rodiča         Dotácia         Spolu

                                                              desiata : 0,06 €                 0,22 €           0,28 €
                                                              obed :     0,08 €                  0,60 €          0,68 €
                                                              olovrant : 0,05 €                 0,18 €          0,23 € 
                                                             ___________________________________ 
                                                             Spolu :     0,19 €                  1,00 €          1,19 €


( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )

                                                                        Platba rodiča           Dotácia       Spolu

- obed I. stupeň :                                           0,01 €                        1,00 €         1,01 €
- obed II. stupeň :                                          0,09 €                        1,00 €          1,09 €


d) Základná škola poskytujúca stravovanie aj deťom materskej školy
( stravníci I. a II. stupňa ZŠ )

                                                                         Platba rodiča           Dotácia        Spolu

- obed I. stupeň :                                           0,01 €                        1,00 €          1,01 €
- obed II. stupeň :                                          0,09 €                        1,00 €         1,09 €

(stravníci od 2 do 6 rokov )

                                                                          Platba rodiča           Dotácia        Spolu

                                                                      desiata : 0,06 €               0,22 €        0,28 €
                                                                      obed :      0,08 €               0,60 €       0,68 €
                                                                      olovrant : 0,05 €               0,18 €       0,23 €
                                                                 ___________________________________ 
                                                                Spolu :           0,19 €              1,00 €        1,19 €

 

Dotáciu ( MPSVaR SR ) na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole

a) na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
b) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.

Dotácia v zmysle vyššie uvedených písmen a) a b) sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytuje na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1 euro na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 eura na dieťa. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1 euro.“

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 08.09.2011.
2. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 101/2008, nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2011.

 

V Hlohovci 08.09.2011

                                                                                                                                   Peter Dvoran
                                                                                                                                 primátor mesta

 

 

 

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008,
ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento


Dodatok č. 4


k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.

Čl. I.

1. V čl. 2 sa vypúšťa bod 1.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, bol schválený
MsZ v Hlohovci dňa 16.02.2012.

2. Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 101/2008, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


V Hlohovci 16.02.2012

 

Peter Dvoran
primátor mesta

 6874988

Úvodná stránka