Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom + Dodatok č. 1 (účinnosť od 8.5.2009) - PLATNÉ DO 31. 12. 2012

Schválené: 11.9.2008

Vyhlásené: 17.9.2008

Účinnosť: 1.10.2008

Platné do: 31.12.2012

Nahradené: 126/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 100/2008, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN“) je stanoviť postupy a podmienky pri poskytovaní dotácií právnickým osobám (ďalej aj „PO“) a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej aj „FOP“), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hlohovec alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, na podporu všeobecne prospešných služieb 1) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov 2).

Čl. 2
Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) dotáciou nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mesta Hlohovec v príslušnom kalendárnom roku PO a FOP na zabezpečenie vykonania konkrétnej akcie a účelu podľa článku 4 ods. 1 tohto VZN po splnení stanovených podmienok,
b) žiadateľom osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a ktorá spĺňa podmienky ustanovení tohto VZN,
c) projektom žiadosť s podrobným popisom akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto VZN,
d) všeobecne prospešnou službou sa rozumie najmä
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) odbornou komisiou komisia zriadená MsZ ako jeho poradný, iniciatívny a kontrolný orgán v oblasti, pre ktorú je príslušná žiadosť o dotáciu určená,
f) investíciou dlhodobý hmotný a nehmotný majetok spĺňajúci kritérium výšky obstarávacej ceny v zmysle zákona o daniach z príjmov 3),
g) za záväzok voči mestu sa pre účely tohto VZN nepovažuje dlh, ktorý dlžník prizná formou notárskej zápisnice, na ktorý je dohodnutý splátkový kalendár; v prípade, že žiadateľ nebude znižovať svoj dlh na základe splátkového kalendára, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta Hlohovec,
h) za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám zriadeným alebo založeným mestom.

Čl. 3
Podmienky poskytovania dotácií

Z príjmov rozpočtu mesta Hlohovec sa môžu poskytovať dotácie:
a) žiadateľovi (PO a FOP), ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hlohovec, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
b) žiadateľovi, ktorý podal riadnu žiadosť a v osobitných prípadoch doložil aj spracovaný projekt (čl. 6 ods. 4) a ktorý spĺňa všetky podmienky určené týmto VZN,
c) žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voči Mestu Hlohovec,
d) žiadateľovi, ktorý v minulosti po čerpaní poskytnutej dotácie túto použil v súlade s podmienkami a účelom, na ktorý bola poskytnutá.


Čl. 4
Účel poskytovania dotácií

1.Dotácie môžu byť poskytnuté FOP, PO na všeobecne prospešné služby alebo verejnoprospešné účely napríklad v nasledovných oblastiach:
a) školskej a vzdelávacej,
b) kultúrnej,
c) športovej,
d) sociálnej,
e) zdravotníckej,
f) ekologickej.
2. Dotácie nesmú byť použité:
a) na financovanie činností politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu,
b) na akcie zamerané na opravu, údržbu a investície, okrem opráv, údržby a investícií verejnoprospešného charakteru,
c) úhradu výdavkov v rámci konkrétneho projektu alebo akcie, ktorými sú: odmeny funkcionárov, odmeny hráčov, odmeny trénerov, nákup pohonných hmôt, okrem náhrady za spotrebované pohonné hmoty ako súčasti vyúčtovania cestovných náhrad, pohostenie okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou akcie, nákup alkoholu a tabakových výrobkov; toto ustanovenie neplatí v prípade, že sa dotácia poskytuje v zmysle čl. 11 tohto VZN.

Čl. 5
Zdroje dotácií

1. Zdrojom dotácií sú príjmy rozpočtu mesta Hlohovec.
2. Výšku zdrojov určených na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. V schválenom rozpočte je stanovený limit prostriedkov v rozhodovacej právomoci:
a) primátora – dotácie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť
b) odborných komisií - komisie kultúry a vzdelávania

  • komisie športu
  • komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej
  • komisie územného plánovania a životného prostredia

c) MsR – prostriedky na činnosť športových združení
d) MsZ – prostriedky na dotácie najmä investičného charakteru definované v čl. 6 ods. 4 podľa jednotlivých oblastí a dotácie v zreteľahodných prípadoch, ktoré budú určené na konkrétny účel v rozpočte mesta, najmä poskytované podľa čl. 11 tohto VZN.
3. Poskytnutie finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta nesmie zvýšiť celkový dlh mesta na konci rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu. Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť len do konca príslušného rozpočtového roka.


Čl. 6
Žiadosti o dotácie

1. Žiadateľ o poskytnutie dotácie (ďalej aj „žiadateľ“) musí predložiť na MsÚ písomnú žiadosť v termíne do 28. februára kalendárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ predložiť žiadosť i v inom termíne.
2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
3. Žiadosti o dotácie v rozhodovacej právomoci primátora a odborných komisií, žiadosti o dotácie na drobné aktivity, na činnosť športových združení a na prevádzku sú posudzované ako bežné dotácie.
4. K žiadosti o poskytnutie dotácie investičného charakteru (čl. 2 písm. f)), ktorej výška presiahne sumu 30.000,-Sk, (995,82 €) je potrebné predložiť projekt v prípade, ak o tom rozhodne odborná komisia MsZ.
5. Žiadosti sa centrálne evidujú na podateľni MsÚ a podľa predmetu žiadosti sa odovzdajú príslušnému oddeleniu, ktoré posúdi, či je žiadosť v súlade s týmto VZN, t.j. či spĺňa náležitosti podľa čl. 8 tohto VZN. Nekompletná žiadosť bude vrátená žiadateľovi na doplnenie. Príslušné oddelenie zodpovedá za predloženie žiadosti odbornej komisii a po jej prerokovaní komisiou predmetnú dotáciu ďalej spracováva, t.j. v prípade schválenia (čl. 5 ods. 2) vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie v súlade s čl. 9 tohto VZN a vystaví platobný poukaz, ktorý spolu s jedným vyhotovením podpísanej zmluvy predloží na finančné oddelenie. Príslušné oddelenie vedie prehľad o poskytnutých dotáciách.


Čl. 7
Postup pri riešení žiadostí o dotácie

1. Prijaté žiadosti sa riešia podľa tematických okruhov na príslušných oddeleniach MsÚ. Oddelenia MsÚ tieto predložia na posúdenie orgánu mesta, v rozhodovacej právomoci ktorého je stanovený limit prostriedkov podľa čl. 5 ods. 2. V prípade dotácií poskytovaných na činnosť športových združení (čl. 5 ods. 2, písm. c) pripraví návrh na poskytnutie dotácií jednotlivým subjektom komisia športu.
2. Orgány mesta žiadosti posúdia a podľa ods. 1 rozhodnú o schválení resp. zamietnutí žiadosti.
3. Žiadosti o dotácie prerokujú odborné komisie MsZ podľa účelu použitia:
a) Komisia kultúry a vzdelávania – pre oblasti:
a1) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity:
vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
organizovanie festivalov, prehliadok, súťaží, výstav,
organizovanie kultúrno-spoločenských zájazdov za účelom vystúpenia,
reprezentácia mesta doma i v zahraničí,
podpora divadelných, hudobných, tanečných a speváckych súborov a sólistov,
prezentácia mesta prostredníctvom literárnej, publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
obnova kultúrnych pamiatok, cirkevných objektov a ďalších pamätihodností na území mesta,
história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivých umelcov,
netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity,
edičná činnosť,
a2) rozvoj školstva a vzdelávania:
mimoškolská činnosť na všetkých úrovniach škôl,
etická a mravná výchova mladej generácie,
progresívne formy vzdelávania,
vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti alkoholizmu, drogám a protispoločenským javom,
realizácia netradičných aktivít,
podujatia zamerané na tradície,
projekty zamerané na skvalitnenie výuky a vzdelávania.

b) Komisia športu – pre oblasť telovýchova a šport:
rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých, masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
podpora športu na školách,
organizovanie športových podujatí v meste,
podpora výkonnostného športu v meste,
podiel na úhrade prevádzkových nákladov športových klubov,
športové aktivity ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov,
podpora športových talentov,
spolupráca s Mestom Hlohovec pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území mesta Hlohovec,
rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území mesta Hlohovec,
reprezentácia mesta.

c) Komisia zdravotná, sociálna a bytová – pre oblasti:
c1) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia
podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcim k integrácii do normálneho života,
podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu a prevenciu v oblasti ochrany zdravia,
podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Hlohovec,
podpora aktivít zameraných na výpomoc pri zdravotne závažných indikáciách občanov,
c2) humanitárna a sociálna oblasť:
humanitárna a sociálna pomoc,
podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť obyvateľov mesta,
podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Hlohovec v zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi,
podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov.

d) Komisia územného plánovania a životného prostredia – pre oblasť ekológia a environmentalistika:
zlepšovanie životného prostredia na území mesta Hlohovec,
ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Hlohovec,
podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia,
podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Hlohovec.


Čl. 8
Náležitosti žiadosti o dotáciu

1. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 3 s výškou požadovanej dotácie nad 20 000,- Sk (663,88 €), musí obsahovať:
a) oblasť v súlade s čl. 7 ods. 3, do ktorej je žiadosť nasmerovaná,
b) názov a adresu žiadateľa, kópiu výpisu registrácie PO na MV SR, prípadne iný doklad preukazujúci právny status žiadateľa, ako aj stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti vedúcich orgánov žiadateľa,
u FOP meno, priezvisko, kontaktnú adresu, overenú kópiu živnostenského listu resp. iného oprávnenia na podnikanie,
u PO názov organizácie, kontaktnú adresu, kópiu výpisu z Obchodného registra,
c) IČO žiadateľa,
d) bankové spojenie žiadateľa,
e) miesto a dátum realizácie, podujatia alebo akcie (vymedzené termínmi od-do),
f) rozpočet projektu, podujatia alebo akcie, obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov,
g) požadovanú výšku dotácie od mesta,
h) informáciu o tom, či sa na navrhovaný účel poskytli dotácie z iného zdroja (fondy, štátny rozpočet, sponzori a pod.) a vyčíslenie výšky dotácie z iného zdroja,
i) v prípade, ak žiadateľ žiada o dotáciu na celoročnú činnosť, účtovnú závierku
i1) za predchádzajúci rok, ak suma požadovanej dotácie nepresiahne sumu 30 000,-
Sk (995,82 €),
i2) za predchádzajúce 2 roky, ak suma požadovanej dotácie presiahne 30 000,- Sk (995,82 €) a to v prípade bežnej dotácie i dotácie investičného charakteru,
j) prehlásenie PO a FOP o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky (predovšetkým nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku, resp. iné zákonné alebo zmluvné povinnosti),
k) podpis oprávnenej osoby
FOP podpis žiadateľa,
PO podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka PO v súlade s výpisom z Obchodného registra,
l) ostatné náležitosti určené príslušnou odbornou komisiou MsZ,
m) vyjadrenie príslušného oddelenia MsÚ, či žiadateľ o dotáciu, v prípade, že mu bola v uplynulom kalendárnom roku poskytnutá dotácia, splnil podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí dotácie.

2. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 3, ak výška požadovanej dotácie nepresiahne sumu 20 000,- Sk (663,88 €), musí obsahovať:
a) oblasť v súlade s čl. 7 ods. 3, do ktorej je žiadosť nasmerovaná,
b) názov a adresu žiadateľa,
c) bankové spojenie žiadateľa,
d) stručnú charakteristiku pripravovanej aktivity,
e) miesto a dátum realizácie podujatia,
f) rozpočet podujatia alebo akcie,
g) požadovanú výšku dotácie od mesta,
h) prehlásenie o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky,
i) podpis žiadateľa,
j) ostatné náležitosti určené príslušnou odbornou komisiou MsZ,
k) vyjadrenie príslušného oddelenia MsÚ, či žiadateľ o dotáciu, v prípade poskytnutia dotácie v minulom kalendárnom roku, splnil všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí dotácie.

3. Žiadosť o dotáciu podľa čl. 6 ods. 4 musí okrem údajov charakterizujúcich žiadateľa a účel použitia dotácie uvedených v ods. 1. byť doplnená po rozhodnutí odbornej komisie o predložení projektu aj o tieto ďalšie náležitosti:
a) názov projektu,
b) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, pripravovanej aktivity,
c) autora projektu,
d) odborného garanta projektu.


Čl. 9
Zmluva o poskytnutí dotácie

1. Medzi mestom Hlohovec ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.
2. Zmluva obsahuje tieto povinné náležitosti:
2.1. Výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet príjemcu,
2.2. účel použitia dotácie,
2.3. najneskorší termín použitia dotácie,
2.4. podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,
2.5. povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu, použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá a nepoužitú dotáciu bezodkladne, najneskôr však do konca decembra príslušného rozpočtového roka spolu s penále 0,1 % z dlžnej čiastky za deň, od obdržania dotácie do jej vrátenia na účet mesta Hlohovec 4),
2.6. povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou, do termínu stanoveného v zmluve,
2.7. vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie (žiadateľ je povinný umožniť a zabezpečiť prezentáciu mesta na konkrétnej akcii, na ktorú bola dotácia poskytnutá),
2.8. sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok dohodnutých v zmluve,
2.9. povinnosť príjemcu dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá 5),
2.10. iné dohodnuté podmienky.
3. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracujú príslušné oddelenia MsÚ, postúpia ju právnikovi MsÚ a predložia ju na podpis primátorovi mesta a príjemcovi dotácie a sledujú použitie dotácie v súlade s účelovosťou zmluvy.

Čl. 10
Použitie a zúčtovanie dotácií

1. Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu, je povinný použiť ju len na účel, na ktorý bola poskytnutá. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka, pokiaľ nie je v zmluve stanovený skorší termín.
2. Dotáciu nie je možné použiť na krytie výdavkov predchádzajúceho roka s výnimkou platieb za energie, vodu a plyn.
3. Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou účelne, v súlade s podmienkami uvedenými v platnej zmluve.
4. Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu, je povinný do 30 kalendárnych dní po jej použití, najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka, predložiť mestu, prostredníctvom MsÚ jej zúčtovanie dokladmi, ktoré po vecnej a formálnej stránke zodpovedajú platným zákonným ustanoveniam, najmä zákonu o účtovníctve 6), o cestovných náhradách 7), prípadne iným právnym normám. Výnimku tvoria akcie realizované v období od 16.12. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Tieto musia byť zúčtované najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
5. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle čl. 10 ods. 4 tohto VZN alebo použije dotáciu na iný účel ako bolo určené, je povinný bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v prípade výnimky do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť dotáciu na účet mesta. Zároveň je povinný zaplatiť mestu Hlohovec penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy dotácie za každý deň od obdržania do vrátenia dotácie, najviac však do výšky poskytnutej sumy. Použitie dotácií, ktoré sú poskytnuté na úhradu zálohových platieb (najmä na energie), bude predložené do 31.12. príslušného kalendárneho roka tak, že povinnosťou príjemcu dotácie bude predložiť zúčtovanie zálohových platieb v nasledujúcom kalendárnom roku.
6. Správnosť vyúčtovania pridelenej dotácie kontroluje príslušné oddelenie MsÚ.

Čl. 11
Dotácie poskytované na konkrétne akcie z rozpočtu mesta

1. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schváli v rozpočte mesta finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté formou dotácie na konkrétny účel v príslušnom rozpočtovom roku konkrétnemu subjektu, postupuje sa pri vymedzení účelu použitia dotácie podľa tohto ustanovenia.
2. Týmto spôsobom sa poskytujú z rozpočtu mesta najmä dotácie na prevádzku konkrétnych subjektov ako i na činnosť športových klubov (združení). V súlade s týmto ustanovením môžu byť poskytnuté ďalšie dotácie, ktorých účel je vymedzený priamo v rozpočte mesta.
3. Dotácie poskytované podľa tohto ustanovenia nesmú byť použité na úhradu výdavkov, ktorými sú:
- odmeny funkcionárov,
- nákup alkoholu a tabakových výrobkov.
4. Pri poskytovaní a zúčtovaní týchto dotácií z rozpočtu mesta sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.

Čl. 12
Osobitné ustanovenie

1. V osobitných a odôvodnených prípadoch môže byť podľa tohto VZN poskytnutá dotácia fyzickej osobe - občanovi (napr. na základe žiadosti fyzickej osoby o dotáciu na športové vybavenie dieťaťa a podobné účely).
2. Na uvedené účely sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.

Čl. 13
Zrušovacie a prechodné ustanovenie

1. Týmto VZN sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 87/2005, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom zo dňa 24.10.2005.
2. Použitie a zúčtovanie dotácií poskytnutých podľa doterajšieho VZN sa spravujú ustanoveniami doterajšieho VZN.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 62 zo dňa 11.09.2008.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


_____________________________________________________________________
1)§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.
2)napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)§ 22 ods. 2,7 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení nesk. predpisov
4)§ 31 ods. 3 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
5)§ 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z.z.
6) zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk. predpisov
7) zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení nesk. predpisov


                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                       primátor mesta

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 100/2008, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 100/2008, ktorý sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 100/2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Vypúšťa sa čl. 12 Osobitné ustanovenia v nasledovnom znení:
„ 1. V osobitných a odôvodnených prípadoch môže byť podľa tohto VZN poskytnutá dotácia fyzickej osobe – občanovi (napr. na základe žiadosti fyzickej osoby o dotáciu na športové vybavenie dieťaťa a podobné účely).
2. Na uvedené účely sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.“

2. Čl. 13 Zrušovacie a prechodné ustanovenie sa označuje ako čl. 12.
3. Čl. 14 Záverečné ustanovenia sa označuje ako čl. 13.
4. V čl. 10 Použitie a zúčtovanie dotácií sa ukladá nový ods. 5, ktorý znie:
„5. Dotáciu z rozpočtu mesta je možné použiť na úhradu výdavkov príjemcu dotácie podľa oblasti uvedenej v čl. 4 bod 1 a v súlade s účelom použitia uvedeným v predmete príslušnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie môžu byť kópie prvotných účtovných dokladov, z ktorých je predmet použitia finančných prostriedkov jednoznačný a sú čitateľné. Všetky doklady musia byť zosumarizované v priloženej rekapitulácii, v ktorej sa uvedie číslo dokladu, účel použitia prostriedkov dotácie a suma. K vyúčtovaniu dotácie je možné predložiť iba nasledovné druhy účtovných dokladov:
- úhrada energií (elektrina, plyn, teplo, vodné a stočné), pričom je nutné predložiť zálohové i vyúčtovacie faktúry,
- cestovné výdavky (cestovné lístky z prostriedkov hromadnej dopravy, faktúry za autobusovú prepravu, cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla v zmysle zákona o cestovných náhradách doložené výpočtom sumy cestovného, účelom cesty a kópiou technického preukazu použitého motorového vozidla). Ďalšie výdavky v zmysle zákona o cestovných náhradách nie je možné uplatniť.
- výdavky za technické vybavenie (športové náradie, dresy, športová obuv). Každé poskytnutie športového vybavenia súvisiaceho s oblečením a obuvou musí byť preukázané podpisom preberajúceho,
- výdavky na kultúrne vystúpenia (materiál na zhotovenie kulís a ďalšieho vybavenia nutného na realizáciu podujatia, oblečenie a jeho údržba, obuv). Prevzatie oblečenia, resp. obuvi, je potrebné preukázať podpisom preberajúceho,
- výdavky za údržbu a opravy hudobných nástrojov,
- odmeny hráčom a účinkujúcim poskytované podľa tohto VZN, doložené dokladom preukazujúcim subjekt, ktorému boli poskytnuté, sumu, účel a podpis preberajúceho,
- výdavky na administratívnu činnosť klubov a združení upresnené v konkrétnej zmluve o poskytnutí dotácie,
- výdavky za propagáciu aktivít príjemcov dotácie (napr. plagáty),
- v prípade jednorazových špecifických akcií, na ktoré boli schválené výdavky v rozpočte mesta, výdavky súvisiace s organizáciou a účelom takejto akcie uvedeným v predmete zmluvy o poskytnutí dotácie.“

5. V čl. 10 sa odseky 5 a 6 označujú ako odseky 6 a 7.
6. V čl. 12 Zrušovacie a prechodné ustanovenie sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„Všetky dotácie poskytnuté podľa tohto VZN od 01. 01. 2009 budú zúčtované a ich použitie preukázané podľa čl. 10 odsek 5 tohto VZN.“

Čl. II

1. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 100/2008 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 23.04.2009.
2. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 100/2008 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta (08.05.2009).


                                                                                                                         PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                               primátor mesta

 6875009

Úvodná stránka