Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2008 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec

Schválené: 26.6.2008

Účinnosť: 1.8.2008

Platné do: 10.10.2017

ZRUŠENÉ - ZRUŠUJÚCE VZN 195/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe ust. § 11 ods. 4 písm. o) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva pre územie mesta Hlohovec toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. I
Všeobecné ustanovenie


1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť podmienky udeľovania čestného občianstva mesta Hlohovec a vyznamenaní mesta v zmysle Štatútu mesta Hlohovec, stanoviť podmienky udeľovania ďalších vyznamenaní a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

 

Čl. II
Druhy vyznamenaní

 

1. Mesto Hlohovec môže v zmysle Štatútu mesta udeliť tieto vyznamenania:
a) Čestné občianstvo mesta Hlohovec,
b) Plaketa mesta Hlohovec,
c) Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec.
2. Mesto Hlohovec môže udeliť aj tieto ďalšie vyznamenania:
a) Cena primátora,
b) Pamätná medaila,
c) Čestná pocta in memoriam.


Čl. III
Čestné občianstvo mesta Hlohovec

 


1. Čestné občianstvo mesta Hlohovec udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci (ďalej aj „MsZ“) fyzickým osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Hlohovec a ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Hlohovec a jeho obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi alebo výkonmi.
2. Čestné občianstvo mesta Hlohovec možno udeliť i cudzím štátnym príslušníkom.
3. Odôvodnený návrh na udelenie čestného občianstva mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu primátor mesta alebo Mestská rada.
4. O udelení čestného občianstva mesta Hlohovec sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina obsahuje najmä meno a priezvisko oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva, resp. stručnú charakteristiku osoby oceneného, jeho činu alebo výkonu a dátum udelenia čestného občianstva. Listina sa pečatí pečaťou mesta Hlohovec. Ak sa držiteľom ocenenia stáva cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne.
5. Odovzdávanie listiny o udelení Čestného občianstva mesta Hlohovec sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na zasadnutí MsZ. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapíše do Kroniky mesta Hlohovec.
6. Súčasťou udeľovania ocenenia čestného občianstva je aj vecný dar v hodnote do 15.000 Sk.
7. Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Hlohovec v zmysle príslušného zákona. 1)
8. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo mesta Hlohovec odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta prestane byť tejto pocty hodný alebo ak sa zistí, že bolo udelené nezaslúžene. Návrhy na odňatie čestného občianstva predkladá primátor mesta alebo Mestská rada. V prípade odňatia čestného občianstva mesta, bude jeho držiteľ vyzvaný na vrátenie listiny o udelení čestného občianstva.


Čl. IV
Plaketa mesta Hlohovec

 


1. Vyznamenanie „Plaketa mesta Hlohovec“ udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci jednotlivcom alebo kolektívom za mimoriadne zviditeľňovanie a propagáciu mesta Hlohovec doma i v zahraničí, za mimoriadne vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo za veľmi významné úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta.
2. Odôvodnený návrh na udelenie vyznamenania „Plaketa mesta Hlohovec“ predkladá Mestskému zastupiteľstvu primátor mesta alebo Mestská rada. Primátorovi a Mestskej rade môžu návrhy na udelenie tohto vyznamenania predkladať združenia, inštitúcie, organizácie, ako aj iné právnické osoby alebo fyzické osoby, a to spolu s odôvodnením návrhu.
3. Vyznamenanie „Plaketa mesta Hlohovec“ pozostáva z plakety s označením vyznamenania a diplomu, ktorý podpisuje primátor mesta. Diplom obsahuje najmä meno a priezvisko alebo označenie vyznamenaného, stručné zdôvodnenie udelenia vyznamenania, resp. stručnú charakteristiku jeho osoby alebo kolektívu, jeho činu, úspechu alebo výkonu a dátum udelenia vyznamenania. Diplom sa pečatí pečaťou mesta Hlohovec.
4. Odovzdávanie vyznamenania „Plaketa mesta Hlohovec“ sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na zasadnutí MsZ. O udelení vyznamenania sa vykoná záznam do Kroniky mesta Hlohovec.
6. Súčasťou udeľovania ocenenia vyznamenania „Plaketa mesta Hlohovec“ je aj finančný alebo vecný dar v hodnote do 10.000 Sk pre jednotlivca a do 15.000 Sk pre kolektívy.
7. Mestské zastupiteľstvo udelené vyznamenanie môže odňať, ak sa zistí, že bolo udelené nezaslúžene.


Čl. V
Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec


1. Vyznamenanie „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“ udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci jednotlivcom alebo kolektívom v nasledovných kategóriách:
a) za zviditeľňovanie a propagáciu mesta Hlohovec doma i v zahraničí a za jeho rozvoj,
b) za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti kultúry a umenia,
c) za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedy a techniky,
d) za vynikajúce výsledky v športovej činnosti,
e) za významné výkony v pedagogickej a výchovnej oblasti,
f) za činy pri záchrane života, zdravia alebo majetku obyvateľov mesta Hlohovec.
2. Odôvodnený návrh na udelenie vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“ v jednotlivých kategóriách predkladá Mestskému zastupiteľstvu primátor mesta alebo Mestská rada. Primátorovi a Mestskej rade návrhy na udelenie tohto vyznamenania môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie, ako aj iné právnické osoby alebo fyzické osoby, spolu s odôvodnením návrhu, a to do konca kalendárneho roka, za ktorý sa navrhuje vyznamenanie udeliť. Všetky predložené návrhy budú prerokované a posúdené komisiou, ktorá bude zložená z predsedov všetkých komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom. Táto komisia v každej kategórii navrhne vhodného kandidáta, resp. kandidátov na udelenie vyznamenania. Svoj návrh predloží komisia primátorovi mesta a na rokovanie Mestskej rady. 3. Vyznamenanie „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“ sa udeľuje formou diplomu, ktorý podpisuje primátor mesta. Diplom obsahuje najmä meno a priezvisko alebo označenie vyznamenaného, uvedenie kategórie, v ktorej sa vyznamenanie udeľuje, stručné zdôvodnenie udelenia vyznamenania, resp. stručnú charakteristiku jeho činu, úspechu alebo výkonu a dátum udelenia vyznamenania. Diplom sa pečatí pečaťou mesta Hlohovec.
4. Odovzdávanie vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“ sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na zasadnutí MsZ. O udelení vyznamenania sa vykoná záznam do Kroniky mesta Hlohovec.
5. Súčasťou udeľovania ocenenia vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“ je aj finančný alebo vecný dar v hodnote do 3.000 Sk pre jednotlivca a do 5.000 Sk pre kolektívy.
6. Mestské zastupiteľstvo udelené vyznamenanie môže odňať, ak sa zistí, že bolo udelené nezaslúžene.


Čl. VI
Cena primátora

 


1. Cenu primátora mesta Hlohovec udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta Hlohovec a inštitúciám pôsobiacim na území mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta a za ich prínos pre hospodársky, kultúrny, sociálny, športový a iný rozvoj mesta.
2. Cenu primátora mesta Hlohovec tvorí diplom, ktorý podpisuje primátor mesta. Diplom obsahuje najmä meno a priezvisko alebo označenie vyznamenaného, stručné zdôvodnenie udelenia vyznamenania, resp. stručnú charakteristiku jeho činu, úspechu alebo výkonu a dátum udelenia vyznamenania. Diplom sa pečatí pečaťou mesta Hlohovec.
3. Cenu primátora udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia.
4. Odovzdávanie Ceny primátora mesta Hlohovec sa vykonáva slávnostným spôsobom.
5. Udelenie ceny primátora sa zapíše do Kroniky mesta Hlohovec.
6. Súčasťou udeľovania Ceny primátora je aj finančný alebo vecný dar v hodnote do 5.000 Sk pre jednotlivca a do 8.000 Sk pre kolektívy.


Čl. VII
Pamätná medaila

 


1. Pamätnú medailu udeľuje Mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta jednotlivcom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Hlohovec, jeho propagáciu a zviditeľnenie alebo za ich prínos pre hospodársky, kultúrny, sociálny, športový a iný rozvoj mesta, a to pri príležitosti ich významného životného jubilea.
2. Pamätnú medailu udeľuje MsZ na návrh Mestskej rady alebo primátor mesta podľa vlastného rozhodnutia.
3. Odovzdávanie Pamätnej medaily sa vykonáva slávnostným spôsobom a zapíše sa do Kroniky mesta Hlohovec.
4. Udelenie Pamätnej medaily je čestnou poctou.


Čl. VIII
Čestná pocta in memoriam


1. Ak vznikol dôvod na udelenie akéhokoľvek vyznamenania podľa tohto nariadenia a ak z dôvodu úmrtia osoby, ktorá mala byť vyznamenaná, nemožno toto vyznamenanie udeliť, udelí Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci „Čestnú poctu in memoriam“.
2. Čestná pocta in memoriam sa udeľuje formou diplomu, ktorý podpisuje primátor mesta. Diplom obsahuje najmä meno a priezvisko alebo označenie vyznamenaného, stručné zdôvodnenie udelenia vyznamenania, resp. stručnú charakteristiku jeho činu, úspechu alebo výkonu a dátum udelenia vyznamenania. Diplom sa pečatí pečaťou mesta Hlohovec.
3. Udelenie Čestnej pocty sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na zasadnutí MsZ. O udelení vyznamenania sa vykoná záznam do Kroniky mesta Hlohovec. Diplom prevezme niektorý z najbližších príbuzných vyznamenaného.


Čl. IX
Spoločné ustanovenie

 


1. Záležitosti týkajúce sa udeľovania čestného občianstva a ostatných vyznamenaní mesta Hlohovec podľa tohto nariadenia spravuje a zabezpečuje sekretariát primátora mesta.
2. Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie vyznamenaní za príslušný kalendárny rok zverejní Mestský úrad na základe uznesenia MsZ.
3. Vyznamenania nemusia byť udeľované každoročne.
4. O mieste a čase udeľovania čestného občianstva a odovzdávania vyznamenaní rozhodne MsZ.


Čl. X
Záverečné ustanovenia


1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 26. júna 2008 uznesením číslo 38.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. augusta 2008.

                                                                                                                     PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                  primátor mesta Hlohovec

1) § 3 ods. 5 a 6 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov6844287

Úvodná stránka