Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 97/2008 o kronike mesta

Schválené: 26.6.2008

Účinnosť: 16.7.2008

Platné do: 30.11.2015

 VZN 145/2015 zrušilo toto VZN.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 80/1920 Zb. o obecných pamätných knihách, vládnym nariadením č. 169/1932 Zb. a čl. 34 Štatútu mesta Hlohovec sa uznieslo na tomto nariadení:

Čl. I
Základné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie o kronike mesta Hlohovec (ďalej len kronika) vymedzuje jej pojem poslanie, členenie, spôsob vyhotovenia a archivácie, určuje úlohy kronikára mesta, jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami a spôsob nakladania s kronikou.
2. Kronikou sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie pamätná kniha mesta Hlohovec obsahujúca písomné zápisy a dokumentačné materiály členené do jednotlivých tematických celkov za obdobie jedného roka, od počiatku zápisov po súčasnosť.
3. Prílohou kroniky môže byť doplňujúca sprievodná dokumentácia.

Čl. II
Poslanie kroniky

1. Poslaním kroniky je ochrana spoločensko – kultúrno - historického dedičstva mesta Hlohovec a zachovanie informácií celomestského významu pre potreby súčasnej i budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a spoločenského povedomia obyvateľov mesta a k prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu.
2. Úlohou kroniky je vecne (písomne i obrazom) zaznamenávať správy a údaje, ktoré podávajú komplexný obraz o živote mesta vo všetkých úsekoch jeho činnosti, najmä spoločenského, ekonomického, kultúrneho a spoločenského života. Významné udalosti celomestského charakteru sa zaznamenávajú na základe neskreslene spracovaných pravdivých a objektívnych podkladov o dianí v meste.

Čl. III.
Podkladové materiály kroniky

Podkladovými materiálmi kroniky sú najmä:

 • materiály predkladané na rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, Mestskej rady v Hlohovci, komisií MsZ, ako i zápisy z týchto rokovaní,
 • excerpovaná tlač,
 • tlač regionálneho a miestneho charakteru,
 • štatistické ročenky,
 • výročné správy obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
 • dostupné materiály súkromných spoločností a štátnych organizácií,
 • osobná účasť kronikára na podujatiach.

Čl. IV.
Vyhotovenie kroniky

1. Mesto Hlohovec vedie kroniku v slovenskom jazyku.
2. Zápisy v kronike sú vecne správne, objektívne a politicky neovplyvnené. Obsahujú podstatné údaje o všetkých oblastiach života mesta.
3. Zápisy sú usporiadané do nasledovných tematických celkov:
I. Samospráva mesta
II. Štátna správa
III. Významné návštevy
IV. Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta
V. Výstavba a zmeny charakteru mesta
VI. Školstvo a výchova
VII. Kultúra
VIII. Cirkevný život
IX. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
X. Politické strany, hnutia a združenia
XI. Spolky a organizácie
XII. Telovýchova a šport
XIII. Mimoriadne udalosti
XIV. Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
XV. Rozšírenie záznamov z minulých rokov a čiastkové doplnky z histórie mesta.
4. Strany kroniky sa číslujú.
5. Kronika sa vedie formou súhrnných ročných záznamov.
6. Ročný zápis do kroniky sa vykonáva ručne. Odpis sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Odpisy musia byť dobre čitateľné, vyhotovujú sa buď formou tlače z počítača alebo kvalitným svetelným kopírovaním.
7. Doplňujúca dokumentácia sa spracováva podľa jej charakteru. Tvoria ju fotografie, zvukové záznamy, videozáznamy, výstrižky, plagáty, pohľadnice a iný dokumentačný materiál, ktorý dokumentuje život a dianie v meste.

Čl. V.
Archivácia kroniky

1. Kronika je vlastníctvom mesta Hlohovec. Je uložená v uzamknutých priestoroch v kancelárii primátora mesta.
2. Ročné kronikárske zápisy môžu byť archivované pomocou počítačových médií. Túto formu archivácie zabezpečuje kronikár.
3. Doplňujúca dokumentácia je archivovaná s originálom kroniky. V prípade, že je možnosť zabezpečiť viacero exemplárov doplňujúcej dokumentácie, tvorí súčasť odpisov kroniky.

Čl. VI
Nakladanie s kronikou

1. Zapožičiavanie kroniky a jej odnášanie z budovy MsÚ sa neumožňuje.
2. Výnimkou je vykonanie ročného zápisu, kedy sa kronikárovi, na základe požiadania, umožní odniesť na nevyhnutne potrebný čas originál kroniky z budovy MsÚ.
3. Vo výnimočných prípadoch alebo v závažnom celospoločenskom záujme rozhoduje o zapožičaní kroniky vždy primátor mesta.
4. Do kroniky je možné nahliadnuť na základe súhlasu primátora mesta.
5. Záujemca o nahliadnutie do kroniky je povinný predložiť písomnú žiadosť – vyplnený bádateľský list. Vzor tlačiva sa zverejňuje na internetovej stránke mesta a je k dispozícii na sekretariáte primátora mesta.
6. Bádateľský list obsahuje:

 • meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt žiadateľa,
 • popis skúmaného materiálu, t. j. oznámenie konkrétneho zápisu v kronike, o ktorý má žiadateľ záujem,
 • označenie účelu, na ktorý má byť materiál použitý,
 • podpis žiadateľa a dátum predloženia žiadosti.

Žiadateľ predkladá bádateľský list na sekretariát primátora mesta.
7. Do kroniky je možné nahliadnuť na základe súhlasu primátora mesta, v budove MsÚ, za prítomnosti osoby, ktorú určí primátor mesta.
8. O nahliadnutí do kroniky sa vedie na sekretariáte primátora mesta záznam, ktorý obsahuje:

 • dátum nahliadnutia do kroniky,
 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • účel bádania,
 • podpis pracovníka určeného primátorom mesta, za prítomnosti ktorého bádateľ do kroniky nahliadol,
 • potvrdenie, že počas skúmania záznamu nebola kronika poškodená.

9. Zo záznamu v kronike nie je možné zhotovovať kópie fotografovaním, skenovaním alebo inou formou audiovizuálnej techniky. Z vyžiadaného materiálu si žiadateľ môže urobiť výpis v prítomnosti určenej osoby.
10. V prípade, že požadovaný materiál je v kronike iba v origináli, umožní sa bádateľovi nahliadnuť do originálu kroniky. V prípade, že v prílohe kroniky sa nachádza odpis žiadaného materiálu , poskytne sa na bádateľské účely iba odpis kroniky.
11. Z kroniky nie je možné zapožičať akýkoľvek dokumentárny materiál (fotografie, výstrižky, plagáty) ani v prípade, že by sa v prílohe kroniky nachádzal vo viacerých vyhotoveniach.

Čl. VII
Kronikár

1. Kronikára mesta Hlohovec volí mestské zastupiteľstvo.
2. Kronikár je odmeňovaný v zmysle Poriadku odmeňovania mesta Hlohovec. Odmena sa vyplatí po predložení ročného zápisu za príslušný kalendárny rok.
3. Mesto Hlohovec vystaví kronikárovi preukaz, ktorý mu umožňuje zúčastňovať sa na kultúrno-spoločenských podujatiach a požadovať od právnických a fyzických osôb pôsobiacich na území mesta podklady potrebné pre spracovanie kroniky.
4. Kronikár predloží spracovaný návrh ročného zápisu za príslušný kalendárny rok oddeleniu spoločenských vecí MsÚ a Komisii kultúry a vzdelávania MsZ, ktorá je súčasne poradným orgánom kroniky.
5. Kronikár je povinný akceptovať konštruktívne pripomienky členov poradného orgánu kroniky, zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ a právnických osôb, ktorých činnosť je predmetom zápisu.
6. Po dopracovaní opodstatnených pripomienok do návrhu ročného zápisu kronikár spracuje jeho definitívnu podobu.

Čl. VIII
Ostatné ustanovenia

1. Kronikár mesta a zamestnanci Mesta Hlohovec sú povinní pri nakladaní s kronikou postupovať tak, aby sa zachovala nepoškodená pre ďalšie generácie.
2. Náklady na zabezpečenie materiálu potrebného na spracovanie zápisu sú uhradené kronikárovi mesta z rozpočtu mesta Hlohovec.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené MsZ v Hlohovci uznesením č.37 zo dňa 26. 06. 2008.
2. VZN mesta Hlohovec o kronike mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


                                                                                                                    PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                           primátor mesta
 6844251

Úvodná stránka