Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 2/1991 o zriadení MsP + Dodatok č. 1 (účinnosť od 27.9.2010)

Schválené: 4.7.1991

Účinnosť: 4.7.1991

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 2/1991

Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Hlohovec Nariadenia č. 2/1991 Mesta Hlohovec zo dňa 4. 7. 1991 o zriadení Mestskej polície. Mestské zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 4. 7. 1991 uznieslo v súlade s ustanovením paragrafu 19 ods. 1 zak. č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení na tomto všeobecne záväznom nariadení.

č1. I

Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany život. prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré vyplývajú z platných všeobecne záväzných predpisov, ako aj úloh vyplývajúcich z nariadení a uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí primátora mesta HC sa zriaďuje mestská polícia ako poriadkový útvar mesta HC.

č1. II

Podrobnú úpravu organizačnej štruktúry, náplne práce a kompetencie, povinnosti náčelníka príslušníkov mestskej polície, vzťahy mestskej polície, k orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi a organizáciami upravuje organizačný poriadok mestskej polície, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 4. 7. 1991.

I. Úvodné ustanovenia
1. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta
2. Mestskú políciu tvoria jej príslušníci, ktorí sú pracovníkmi mesta.
3. Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len osoba bezúhonná, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá plniť úlohy mestskej polície.

II. Organizačná štruktúra
1. Mestskú políciu riadi, organizuje a jej činnosť kontroluje náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
2. Náčelník mestskej polície zodpovedá za činnosť príslušníkov mestskej polície a je priamo riadený primátorom mesta.
3. Náčelníka v neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorého menuje náčelník na návrh primátora.

III. Základné úlohy mestskej polície
1. Mestská polícia pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku v územnom obvode mesta:
a) dozerá a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta vydaných na zabezpečenie mestských vecí verej. poriadku
b) vykonáva obchôdzkovú činnosť a plní konkrétne úlohy, ktoré jej vo svojej právomoci ukladajú orgány mesta formou uznesení, rozhodnutí a pokynov primátora.
2. Mestská polícia dohliada na dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých vykonávanie prislúcha mestu, sleduje, kontroluje, zisťuje:
a) prijíma neodkladné opatrenie najmä na úseku:

  • čistoty a poriadku na verejných priestranstvách,
  • údržby a čistenia mestských komunikácií,
  • poriadku a ochrany životného prostredia v meste
  • dodržiavania trhových poriadkov, predajnej doby v obchodoch a prevádzkárňach
  • vymedzenia predaja a podávania alkoholických nápojov
  • dodržiavania hygienických opatrení

3. Mestská polícia na úseku ochrany verejného poriadku:
a) vykonáva dozor najmä formou obchádzkovej služby na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a vo verejne prístupných objektoch,
b) výchovne pôsobí na občanov v oblasti dodržiavania verejného poriadku, zásad občianskeho spolunažívania a na osoby zodpovedné za organizáciu verejných podujatí,
c) predkladá podnety a upozornenia orgánom mesta na odstránenie príčin, ktoré podmieňujú narušovanie verejného poriadku,
d) predkladá návrhy na zlepšenie úrovne ochrany verejného poriadku
e) vykonáva opatrenia, potrebné na obnovenie verejného poriadku ak došlo k jeho narušeniu
f)vybavuje priestupky v blokovom konaní

IV. Povinnosti náčelníka
 

Náčelník mestskej polície:

a) plní povinnosti a úlohy príslušníka mestskej polície, riadi kontroluje a organizuje činnosť podradených pracovníkov
b) organizuje prácu a rozdeľuje úlohy vo vnútri mestskej polície, vypracováva mesačný plán jej činnosti
c) denne rozdeľuje úlohy a kontroluje ich plnenie
d) týždenne predkladá primátorovi mesta situačnú správu na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície
e) vypracováva a prostredníctvom primátora predkladá mestskému zastupiteľstvu pravidelné polročné správy o činnosti mestskej polície
f)denne informuje primátora o závažných udalostiach na úseku mestských vecí verejného poriadku,
g) spolupracuje pri zabezpečovaní plnenia spoločných úloh s veliteľom príslušného útvaru policajného zboru, orgánmi hygienickej služby, orgánmi ochrany životného prostredia a ďalšími orgánmi a organizáciami
h) predkladá požiadavky na materiálne zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za ich hospodárne využívanie
i) zabezpečuje správy a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút
j) zabezpečuje pravidelnú odbornú výchovu podriadených príslušníkov mestskej polície a vedie o tejto činnosti príslušné záznamy,
k) mesačne hodnotí prácu podriadených pracovníkov, vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh,
l) mesačne plánuje kontrolnú činnosť, v rámci ktorej vykonáva túto kontrolu priamo v teréne,
m) príjma nevyhnutné opatrenia na skvalitnenie práce, podáva primátorovi návrhy na uzatváranie a rozviazanie pracovného pomeru príslušníkom mestskej polície, platové úpravy a odmeňovanie v súlade so mzdovým poriadkom mestskej polície,
n) príjma a vybavuje sťažnosti občanov a organizácii na činnosť príslušníkov mestskej polície.

V. Povinnosti príslušníkov mestskej polície
 

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný:

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy
b) riadiť sa pokynmi náčelníka a pokynmi primátora,
c) dôsledne dodržiavať platný právny poriadok v súvislosti so zásahom do práv a slobôd občanov,
d) dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov ako aj svoju vlastnú, vystupovať rozvážne a zdvorilo, dodržiavať zásady etiky správania sa,
e) konať tak, aby občanovi nevznikla bezdôvodná ujma,
f) poučiť občanov o ich právach a povinnostiach ako aj o možnosti podať sťažnosť
g) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach platného právneho poriadku, vykonať iné nevyhnutné opatrenia na odstránenie bezprostredného nebezpečia ujmy na zdraví alebo škody na majetku, nemusí tak konať ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
h) vykonať zákrok alebo úkon v prípade, že došlo k narušeniu verejného poriadku ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin,
i) v prípade, že bol spáchaný trestný čin, je potrebné túto okolnosť oznámiť bez prieťahov útvaru policajn. zboru a podľa povahy veci zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto trestného činu.

VI. Oprávnenia príslušníkov mestskej polície

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený:
a) vyzvať občana, aby upustil od konania, ktorým narušuje verejný poriadok,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky,
c) vyzvať občana, aby preukázal svoju totožnosť a podal potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku,
d) zabezpečovať dôkazné prostriedky, ktoré by prispeli k objasneniu skutočností, potrebných pre objektívne posúdenie priestupku,
e) zisťovať totožnosť osôb, od ktorých bude potrebné vyžiadať informácie, dôležité pre plnenie úloh mestskej polície,
f) zadržať osobu podozrivú zo spáchania trestného činu,(3)
g) presvedčiť sa, či zadržaná osoba nemá u seba zbraň alebo vec, ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie, zbraň alebo takúto vec je povinný odobrať,
h) prikázať každému, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ si to vyžaduje účinné zabezpečenie verejného poriadku alebo záujem mesta,
i) otvoriť byt a vstúpiť do neho, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí škoda väčšieho rozsahu na majetku., k vykonaniu týchto úkonov je príslušník mestskej polície povinný prizvať nezúčastnenú osobu, tento postup nepoužije v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania,
j) po predchádzajúcej márnej výzve odňať vec o ktorej je možné sa dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná., nie je možné odňať vec, ktorej hodnota je v zrejmom nepomere k povahe priestupku.

VII. Donucovacie prostriedky a ich použitie

1. Donucovacími prostriedkami sú:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok
d) putá
e) obranný elektroprostriedok
f) služobný pes
g) technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
h) varovný výstrel do vzduchu
i) zbraň
2. Príslušník mestskej polície môže používať donucovacie prostriedky len v prípade nutnej obrany a krajnej núdze.
3. Za zbraň sa pre tieto účely považuje krátka guľová zbraň
4. Zbraň je majetkom mesta na základe hromadného zbrojného preukazu a je vydávaná príslušníkom mestskej polície na nosenie v súlade s predpismi upravujúcimi režim zbraní a streliva.

VIII. Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii

1. Príslušník mestskej polície preukazuje sovju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou, preukazom príslušníka mestskej polície ako aj ústnym vyhlásením "mestská polícia".
2. Príslušník mestskej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k mestskej polícii. Nemusí tak vykonať v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.
3. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník mestskej polície svoju príslušnosť k mestskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka mestskej polície. Ihneď ako to okolnosti zákroku dovoľujú príslušník mestskej polície preukáže príslušnosť k mestskej polícii.

IX. Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii

1. Mestské zastupiteľstvo:
a) zriaďuje mestskú políciu, určuje jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov a rozhoduje o jej zrušení.
b) vymenúva do funkcie náčelníka mestskej polície na návrh primátora
c) pravidelne polročne hodnotí výsledky činnosti mestskej polície
d) schvaľuje organizač. poriadok a jeho zmenu
e) rozhoduje o zavedení rovnošaty príslušníkov mestskej polície
2. Primátor:
a) schvaľuje plán činnosti mestskej polície
b) vykonáva pracovnoprávne úkony súvisiace s príslušníkmi mestskej polície
c) kontroluje a vyhodnocuje plnenie uznesení, prijatých v súvislosti s činnosťou mestskej polície a spôsob zabezpečenia vlastných rozhodnutí a pokynov.

X. Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi

Mestská polícia spolupracuje pri plnení úloh s príslušným územným útvarom policajného zboru, orgánmi miestnej štát. správy, najmä obchodnej inšpekcie, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, orgánmi požiarnej ochrany, hygienickej služby, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia a štátnej pamiatkovej starostlivosti, ako aj inými orgánmi a organizáciami.

XI. Rovnošata a preukaz príslušníka mestskej polície

1. Rovnošatu a jej súčasti určuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora
2. Rovnošata je označená nápisom "Mestská polícia Hlohovec" s uvedením príslušnosti k mestu, ktoré ju zriadilo. Súčasťou rovnošaty je erb mesta.
3. Rovnošata môže byť používaná len pri výkone pracovnej činnosti a nesmie byť zameniteľná s rovnošatou iných uniformovaných zložiek.
4. Preukaz príslušníka mestskej polície vydáva primátor mesta. Obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo preukazu, názov "Mestská polícia Hlohovec". Vzor preukazu tvorí prílohu tohto organizačného poriadku.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Vykonávacím predpisom tohto organizačného poriadku bude organizačná smernica, ktorú schválila Mestská rada na návrh primátora mesta Hlohovec.
2. Tento organizačný poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 4. 7. 1991.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 22 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 2/1991 o zriadení MsP


Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1991 o zriadení Mestskej polície (ďalej len "VZN") sa mení a dopĺňa takto:

1. V názve nariadenia sa za slová "dňa 4. 7. 1991 o zriadení mestskej polície" dopĺňa slovo "Hlohovec".
2. Ruší sa príloha k VZN č. 2/1991 Organizačný poriadok Mestskej polície Hlohovec v znení zmien a dodatkov okrem Organizačného poriadku mestskej polície mesta Hlohovec schváleného MsZ v Hlohovci dňa 15.04.2004 uznesením č. 21.

Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Hlohovec zo dňa 15.04.2004 sa označuje ako príloha č. 1 VZN č.2/1991 a mení a dopĺňa sa nasledovne:

3. V Čl. 25 sa vypúšťajú ods. "3", "4" , "5" , " 6 " a " 7" a nahrádzajú sa novými odstavcami 3, 4 a 5 v nasledovnom znení:

"3.) Rovnošata príslušníka MsP je tvorená výstrojnými súčiastkami, ktoré sú uvedené v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

4. Špeciálny výstroj tvorí:

a) bezpečnostná ochranná vesta,
b) taktická vesta,
c) výstražná vesta,
d) prilba ochranná kevlarová,
e) odchytové rukavice.

5. Príslušník MsP okrem výstrojných súčiastok uvedených v ods. 3 a 4 môže používať aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré sú určené smernicou, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k MsP. Smernica je prílohou Organizačného poriadku Mestskej polície Hlohovec vydaná primátorom mesta".

4. Čl. 28 odst. 1 sa dopĺňa o nové písmená d) a e), ktoré znejú:
"d) ďalekohľad i do nočného videnia,
e) fotoaparát.
5. Dopĺňa sa nový článok Čl. 28a , ktorý znie :
MsP na plnenie úloh používa :
a) motorové vozidlá v bielom farebnom vyhotovení s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA
HLOHOVEC, vybavené automobilovou rádiostanicou, zvláštnym výstražným
zvukovým a svetelným znamením ,
b) bicykel bielej farby s označením erbom mesta a nápisom " MESTSKÁ POLÍCIA
HLOHOVEC"
c) prívesný vozík k motorovému vozidlu,
d) slučku na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat.
6. V poznámke 20 pod čiarou sa vypúšťa celé znenie a nahrádza sa znením "Smernicou vydanou primátorom mesta" Odkazy a poznámky pod čiarou 23 - 31 sa označujú ako 21 - 29.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok bol schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 09.09.2010.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci dňa 09.09.2010

                                                                                                                           PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                 primátor mesta

 


 

 

 6875010

Úvodná stránka