Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 21/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov + dodatok č. 1 a dodatok č. 2

Schválené: 7.9.1995

Vyhlásené: 11.9.1995

Účinnosť: 26.9.1995

Platné do: 16.5.2016

Nahradené: 159/2016

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 21/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 zákona č. 481/1992 Zb. o obecnom zriadení vydáva pre územie mesta Hlohovec Všeobecné záväzné nariadenie o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/95 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov (ďalej len Zákon).

Čl. I.
Základné ustanovenia

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Hlohovec. Dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/95 Z.z., ktorý upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku, pre podmienky mesta Hlohovec.
2. Nevzťahuje sa na byty osobitného určenia, byty v domoch osobitného určenia, byty v domoch, ktoré sú podľa schváleného územného plánu určené na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch.
3. Prevod vlastníctva služobného bytu určeného podľa zákona č. 189/92 Zb. je podmienený udelením súhlasu organizácie, ktorá tento byt užíva.

Čl. II.
Výkon prevodu

1. Organizačným, metodickým a vecným zabezpečením procesu prevodu je poverené Bytové hospodárstvo s.r.o. Hlohovec. K tomuto mu Mesto Hlohovec vytvorí materiálne, personálne a finančné predpoklady.
2. Poradným a kontrolným orgánom pre vykonávateľa prevodu je bytová komisia doplnená o prac.MsÚ Hlohovec - finnačné odd. a odd. HČ a poslancov MsZ.
3. Úlohou vykonávateľa prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov je koordinovať proces prevodu, pripravovať všetky potrebné podklady pre realizáciu prevodu a realizáciu samotného prevodu.
4. Vykonávateľ prevodu je povinný pri prevode bytov a nebytových priestorov postupovať v súlade so zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zákona č. 151/95 Z.z.

Čl. III.

1. Definovanie jednotlivých pojmov (byt, bytový dom, nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo, podlahová plocha), účastníkov prevodu, predmet prevodu, spôsob nadobúdania vlastníctva určuje Zákon v príslušných ustanoveniach.

Čl. IV.
Byty vylúčené z predaja

1. Služobné byty určené zákonom č. 189/92 Zb., ktorých nájomcom nebol udelený súhlas s prevodom bytu organizáciou, ktorá byt užíva.
2. Byty a nebytové priestory, ktoré boli v majetku cirkví, náboženských spoločností, rádov a kongregácií podľa § 32 Zákona.

Čl. V.
Sociálne byty

1. Pre podmienky mesta Hlohovec zostáva sociálnymi bytmi posledných 10 % nepredaných bytov z celkového počtu bytov v majetku mesta Hlohovec.

Čl. VI.
Cena bytu, nebytového priestoru, pozemku.

1. Cena bytu nebytového priestoru a zastavaných a priľahlých pozemkov pre podmienky mesta Hlohovec sa rovná hornej hranici výpočtu ceny podľa § 18, 18a, 18b Zákona, ak sa byt prevádza do vlastníctva terajšiemu nájomcovi.
2. V obytnom dome postavenom konštrukčným systémom PV2 poskytne vykonávateľ prevodu zrážku z ceny bytu v zmysle § 8, ods. 4 Zákona vo výške 50 % z ceny zistenej podľa § 8, ods. 1 Zákona.

Čl. VII.
Spôsob úhrady ceny

1. Kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu a pozemku z ceny bytu a pozemku:

  • 50 %, ak je cena bytu a pozemku max. do 60 tis. Sk, zostatok musí uhradiť bezúročnou splátkou do 1 roka odo dňa podpísania zmluvy o prevode v pravidelných mesačných splátkach,
  • 30 %, ak je cena bytu a pozemku v rozpätí max. do 100 tis. Sk, zostatok musí byť uhradený bezúročnými splátkami do 2 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode v pravidelných mesačných splátkach,
  • 20 %, ak je cena bytu a pozemku viac ako 100 tis. Sk, zostatok z ceny bytu a pozemku musí byť uhradený bezúročnými splátkami najneskôr do 3 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva v pravidelných mesačných splátkach.
  • ak kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu a pozemku finančnými prostriedkami na určený účet 80 % z ceny bytu a cenu pozemku uhradí v plnej výške, poskytne mu mesto zľavu 20 % z ceny bytu.

2. Cena nebytového priestoru sa stanoví podľa vyhlášky
MF SR č. 465/1991 v znení neskorších predpisov. Spôsob úhrady - finančnými prostriedkami na určený účet formou mesačných splátok do 1 roka.

Čl. VIII.
Fond rozvoja bývania mesta

1. Z finančných prostriedkov, ktoré mesto získa z predaja bytov a nebytových priestorov vytvorí sa Fond rozvoja bývania v meste Hlohovec.
2. Fond rozvoja bývania v meste Hlohovec bude použitý na obnovu a rozvoj bytového fondu. /3/ O použití Fondu bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci.

Čl. IX.
Záložné právo

1. Na byty, ktoré budú predmetom prevodu podľa Zákona sa udelí ťarcha v tom, že na bytové domy s plochou a sedlovou strechou bude umožnené mestu Hlohovec vybudovať strešnú nadstavbu pre získanie nových bytov.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 21/1995
schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na svojom zasadnutí č. 7, dňa 7.9.1995, uznesením č. 67.
2. Účinnosť VZN č. 21/1995 nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.
3. Zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci.


                                                                                                                           Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                      primátor mesta Hlohovec

 

 

Dodatok č. 1 VZN mesta Hlohovec č. 21/95 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta
 

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci podľa § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 zákona č. 481/1992 o obecnom zriadení ruší čl. IX. ods. 1 VZN mesta č. 21/95 o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Hlohovec. Súčasne stanovuje, že nasledovný čl. X. - "Záverečné ustanovenia" sa zmení na čl. IX.
 

Znenie pôvodného čl. IX :
1. Na byty, ktoré budú predmetom prevodu podľa zákona 182/93 Z.z. v znení zákona 151/95 Z. z. sa udelí ťarcha v tom, že na bytové domy s plochou a sedlovou strechou bude umožnené mestu Hlohovec vybudovať strešnú nadstavbu pre získanie nových bytov.
Tento dodatok č. 1 VZN mesta č. 21/95 o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v majetku mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na svojom zasadnutí, konanom dňa 13.02. 1997, uznesením č. 13, bod B3.
Účinnosť nadobúda dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.

 

                                                                                                                                  Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                                     primátor mesta

 


Dodatok č. 2 VZN mesta Hlohovec č. 21/95 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov ruší čl. V. ods. 1 VZN mesta č. 21/95 o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Hlohovec.


Súčasne stanovuje, že čl. pôvodne označené ako VI. - X. sa menia na čl. V. - IX. Znenie pôvodného čl. V. :
1. Pre podmienky mesta Hlohovec zostáva sociálnymi bytmi posledných 10 % nepredaných bytov z celkového počtu bytov v majetku mesta Hlohovec.
Tento dodatok č. 2 VZN mesta č. 21/95 o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.

 

                                                                                                                               Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                                   primátor mesta

Poznámka: Dodatok č. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na svojom zasadnutí, konanom dňa 17.09. 19986844241

Úvodná stránka