Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 29/1997 o ochrane a tvorbe ŽP v meste

Schválené: 13.2.1997

Účinnosť: 1.3.1997

Platné do: 12.4.2017

Nahradené: 177/2017

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 29/1997 o ochrane a tvorbe životného prostredia v meste HLOHOVEC

Nariadenie mesta Hlohovec č.5/1992 o ochrane a tvorbe životného prostredia v Meste Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, podľa § 6 odst.1 a § 11 odst.3 písm. f zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa dňa 23.01.1992 uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení "O ochrane a tvorbe životného prostredia v Meste Hlohovec" a bolo v zmysle protestu prokurátora upravené uznesením č. , zo dňa v nasledovnom novelizovanom znení:

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec o tvorbe a ochrane životného prostredia upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na území mesta Hlohovec pri udržiavaní čistoty mesta, pri tvorbe a ochrane mestskej zelene, pri zhromažďovaní, odvoze a likvidácií domových a priemyselných odpadov, pri chove a držaní zvierat a pri umiestňovaní informačných reklamných a propagačných zariadení a plagátov.
2. Toto nariadenie je záväzné na území mesta Hlohovec pre všetkých obyvateľov mesta Hlohovec, prechodne sa zdržujúce osoby, právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom v meste Hlohovec.

Časť II.
ČISTOTA MESTA

čl. 1
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev

1. Za verejné priestranstvá sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky priestory, ktoré slúžia na verejné užívanie.
2. Fyzické a právnické osoby vykonávajúce výkop na komunikáciach alebo verejných priestranstvách musia mať súhlas mestského úradu resp. Okresného úradu a zodpovedajú za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu v stanovenej lehote.
3. Pozemky, dvory, záhrady a iné areály sú vlastníci povinní upravovať a trvale udržiavať.
4. Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do stavu mestskej zelene, najmä jej likvidácia je možná len po predchádzajúcom povolení mestského úradu a organizácie poverenej jej správou.
5. Budovanie zelených plôch a detských ihrísk musí byť v súlade so schválenou koncepciou rozvoja predmetného územia.

čl.2
Udržiavanie vodných tokov a nádrží

1. Zakazuje sa do vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavené, ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť vodného toku.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny a to najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posypávacie soli, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život
v toku. Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývať motorové vozidlá.
3. Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom kanalizačným poriadkom, poprípade na základe povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom.

čl. 3
Podmienky na prevádzku vozidiel

1. Zásady správania majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách sú upravené príslušnými predpismi v zmysle ktorých je nutné dodržiavať tieto podmienky:
a)pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k znečisteniu verejného priestranstva je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokial tak nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení závady. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť.
b)nestrážené parkovisko čistí organizácia, poverená zabezpečovaním čistoty na vymedzenom uzemí. Na strážených parkoviskách sú povinné zabezpečovať čisto- tu prevádzkovatelia.
c)organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo tak, aby nedo- šlo k jej znečisteniu vozidlom.
2. a) Za účelom umožnenia mechanizovaného čistenia ulíc a parkovísk sú na komunikáciách umiestnené dopravné značky "Zákaz státia" s doplnkovými tabuľkami o termínoch mechanizovaného čistenia.
b,majitelia vozidiel stojaci na týchto komunikáciách sú povinní zabezpečiť ich odstránenie pred termínmi čistenia.

čl. 4
Skladanie a nakladanie materiálov a výrobkov

1. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvá vyžaduje zvláštne povolenie mestského úradu,
odd. hosp. činnosti,v ktorom bude uvedená lehota počas ktorej môže byť materiál a výrobky nakladané s kladané. Naloženie a zloženie musí byť urýchlené, bez zbytočných prieťahov a je dovolené len vtedy, ked to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Skladovanie materiálov, uhlia,stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdami a na prístupových komunikáciách k objektom v zadných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpusťoch a zeleni. Ukladanie popola je povolené v zberných nádobách.
2. Materiál a výrobky určené na naloženie (uvedené v odst.1. okrem popola ) možno uložiť na verejnom priestranstve max. 12 hod. pred odvozom. Zložený materiál musí byť z verejneho priestranstva odstránený.
Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ alebo príjemca povinný verejné priestranstvo
vyčistiť podľa potreby ho i spláchnuť vodou.
3. Skladanie výrobkov, obalov, materiálov,vybalovanie alebo
balenie tovarov na vozovkách, podchodoch a vo vstupoch do budov pri kontajneroch, na verejných priestranstvách a zeleni je zakázané.
4. Odvoz starých nepotrebných vecí (starého vybavenia domácnosti) sutí, búračiek, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadkov zabezpečuje vykonávajúca organizácia alebo občan uskutočnujúci práce. Ak nemožno naloženie nákladu uskutočňovať bez zvláštnych ťažkostí na dvore alebo na inom vhodnom mieste môže objednávateľ pripraviť odpad na naloženie najskôr 12 hodín pred odvozom na verejnom priestranstve. Pritom je povinný zaistiť
aby pripravený odpad naprekážal v prevádzke a nespôsoboval iné závady. skladovanie nepotrebných predmetov, alebo kovového odpadu je povolené len na to určených miestach.

čl. 5
Zvláštne užívanie verejného priestranstva

1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktoré sú určené je možné na základe povolenia alebo správneho rozhodnutia mestského úradu, ktorý určí aj dobu používania verejného priestranstva. Mestský úrad si vyžiada aj vyjadrenie správcu plochy. V prípade, že priestor, ktorý sa bude používať pre vozidlá, mestský úrad rozhodne po predchádzajúcom vyjadrení policajného dopravného inšpektorátu. O povolenie treba požiadať mestský úrad najneskoršie 10 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.
2. Každý občan, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, napr. ako súčasť staveniskovej prevádzky, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ a pod. je povinný:
a)používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu,
b)zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,
c)zabezpečiť prístup ku kanalizácčným vpusťom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby,
d)vykonávať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej dobe,
e)používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
f)zachovávať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty pre prípadný protipožiarny zásah,
g)ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne do ukončenia pracovnej doby organizácie, ktorá práce vykonáva,
h)zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu.
3. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.

čl. 6
Zodpovednosť za čistenie a čistotu

1. Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá organizácia, ktorej bolo zverené do užívania, prípadne poverená organizácia. Vlastníci (správcovia a užívatelia objektu / nehnutelnosti / sú zodpovedný za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a pridomovej zelene. Výkon čistenia je možné zabezpečiť prostredníctvom inej organizácie. Rozsah prác vykonávaných užívateľom musí byť zakotvený v nájomnej zmluve v súľade s článkom 11, bodom 4 a 5.
2. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení, kín, prípadne podniku a organizácie s vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí týchto zariadení v čase prevádzky. Udržiavanie čistoty v rozsahu stanovenom mestským úradom je podmienkou pre udelenie súhlasu k mimoriadnemu užívaniu verejneho priestranstva alebo nebytového priestoru. Ďalej je povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo košov na odpadky a zaručiť ich včasné vyprázdňovanie.
3. Ak neodstráni nečistotu ten, ktorý je povinný tak urobiť, musí tak urobiť organizácia, ktorej prináleží čistenie mesta alebo pozemku a náklady s tým spojené vyúčtuje správcovi, príp. užívateľovi aj bez objednania služby podľa rozhodnutia príslušného mestského úradu, ktorý uplatní alší postih za nedodržanie tohto nariadenia. Za čistenie verejných priestranstiev zodpovedajú jednotlivé subjekty takto:
a)za čistenie verejných mestských komunikácií, ciest chodníkov, zodpoveda poverená organizácia,
b)za čistenie koľajových pásov železničnej dopravy, nástupných ostrovčekov žel. dopravy, odpadových košov, prístreškov a čakární SAD,MHD,autobusového nástupišťa vrátane odpadových košov zodpovedá SAD a ŽSR
c)za čistenie, údržbu a opravy kanalizačných vpusťov zodpovedá príslušný správca nehnuteľností,
d)za údržbu verejnej zelene zodpovedá poverená organizácia,
e)za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú majitelia, podniky, organizácie spravujúce tieto územia,
f)za čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia a základné orgganizácie Sloven.zväzu záhradkárov,
g)za čistenie chodníkov i súkromnej zelene / bytovej / zodpovedá majiteľ, správca alebo uživateľ.

5. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby ich stavebného využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.
6. Organizácia (osoba) zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie plôch, ničenie burín, vybavenia dostatočným množstvom odpadových košov a ich vyprázdňovanie.

čl.7
Povinnosti majiteľa, správcu resp. užívateľa objektu

1. Majiteľ, spávca alebo užívateľ objektu je zodpovedný:
a)za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach, podchodoch a pod.
b)za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, striech komínov a plotov.
2. Obchodná organizácia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby v čase prevádzky.
3. Majitelia garáži sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším územím, ktoré je v správe alebo majetku inej organizácie alebo osoby. Pri plošne veľkom území rozsah a vzhľad určí mestký úrad.

čl.8
Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva

1. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovných plánov štábu zimnej údržby, ktoré sú schvaľované mestským úradom. Po ukončení zimnej údržby všetky organizácie, ktoré vykonali zimnú údržbu, odstránia skládky posypového materiálu z verejných priestranstiev v stanovenom termíne, ktorý určí štáb zimnej údržby mesta.
2. Organizácie sa sídlom na území mesta sú povinné poskytnúť na zabezpečenie zimného čistenia vhodné machnizmy v rozsahu uloženom mestským úradom (zákon č.68/ 1979 Zb.§ 11.)
3. Referát dopravy mestského úradu stanoví na základe návrhu správcu, ktoré chodníky pri napadnutí snehu a vzniku poľadovice môžu byť uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačené na začiatku i na konci tabuľkami.
4. Pri väčších kalamitách, ked mestským úradom poverená organizácia nestačí vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje mestský úrad pomoc pre ich zvládnutie. V prípade kalamity môže primátor mesta vyhlásiť pre obyvateľov mesta Hlohovec pracovnú povinnosť.

čl.9
Čistenie chodníkov

1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dľžke chodníka.
2. Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 8oo hod ráno.V prípade mimoriadneho znečistenia sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpusťov a na zelené pásy sa zakazuje.
3. Vlastníci, správcovia, príp. užívatelia nehnuteľného majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky, hraničiace s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), ke nie je chodník, tak pás zeme najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnoaťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a v čase v rozsahu potrebnom pre bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol sypaný neprašným materiálom. Zakazuje sa na celom území Hlohovca používať na chodníkoch chemický posyp.
4. V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 8oo hod ak mestský úrad neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 21oo hod. Pre tento účel sú povinné organizácie vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným náradím.
5. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupý do jazdnej dráhy vmieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

Časť III.
MESTSKÁ ZELEŇ

čl.10
Ochrana zelene a udržiavanie čistoty

1. Udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú, alebo sa v meste prechodne zdržujú. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastou, stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Každý občan je povinný zdržať sa takého konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene, alebo zariadení, ktoré sú jeho súčasťou.
2. Každý návštevník parku je povinný riadiť a správať sa ustanoveniami, uvedenými na informačných tabuliach, a pokynmi osôb, poverenými ochranou a strážením parkov.
3. Zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia, mimo plôch k tomu účelu určených mestským úradom.
4. Výrub stromov na verejnom, alebo chránenom území zelene bez povolenia Obvodného úradu životného prostredia sa zakazuje.
5. Pred započatím stavby, alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne vyriešiť otázku existujúcej zelene, urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie.

čl.11
Tvorba, správa a údržba zelene

1. Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka / investora /, vlastníka a z prostriedkov mesta.
2. Tvorba zelene musí byť v súlade s generelom zelene. Vykonávajúci podnik pri výstavbe je povinný úzko spolupracovať s príslušným stavebným úradom, správcom zelene, referátom dopravy a poľnohspodárstva, najmä z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, priehľadnosti križovatiek a pod.
3. Inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako 15 cm od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť min. 2 m od osi kmeňa, po okraj výkopovej ryhy.
4. Novobudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvujúce nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu. Zásahy do stromoradia určuje mestom poverená organizácia.
5. Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 3 m od okien domov a 0,6 m od obrubníkov ciest po kmeň stromu, minimálna výška spodných konárov nad komunikáciou je 220 cm.
6. Organizácia, ktorá vykonáva povrchvú úpravu ciest a chodníkov je povinná vynechať priestor okolo stromov v priemere 1 m.
7. Tvorbou, správou a údržbou mestskej zelene sa zaoberá mestom poveraná organízácia.
8. Správu a údržbu chránenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník.
9. Ulohou správcu je najmä:

 • vybudovanú zeleň zveladovať, udržiavať jej čistotu estetický vzhľad,
 • zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ídeový charakter kolaudovaného sadovníc- keho diela zachovaný.
 • využívať zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanou.

čl.12
Spoločné ustanovenia

1. Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch ustanovuje platný domový poriadok. Vlastníci nehnutelností sú povinní pri výskyte hlodavcou odstraňovať príčiny výskytu a zabezpečiť ničenie hlodavcov - deratizáciou.
2. Vlastníci, užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonať opatrenia k zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania napríjemného hmyzu a podľa potreby vykonať dezinfekciu a deratizáciu objektu.
3. Užívatelia prevádzkových miestností sú povinní zabezpe- čiť riadne označenie prevádzky, jej čistotu a riadny vonkajší vzhľad spolu s vhodnou úpravou výkladných skríň. Zodpovedajú za dodržiavanie hygieny, čistoty prevádzkových priestorov a v čase prevádzky za čistotu priľahlého chodníka alebo iného verejného priestranstva.

Časť IV.
DOMOVÉ ODPADKY
čl.13
Domové odpadky

1. Za domové odpadky sa považujú odpadky s výnimkou vecí vymenovaných v odstavci 2, smeti, popol, škvára, črepiny, drobé obaly, pevné kuchynské odpadky, rôzne vyradené drobné predmety, hmoty, ktoré sa vyskytujú pri obvyklom hospodárení v domácnosti.
2. Do nádob pre domový odpad je zakázané ukladať:

 • drevené rastlinné odpady
 • zberné suroviny:kovy,papier,textil,gumu,sklo,(v lokali- tách,kde je zavedený separovaný zber zberných surovín)
 • zeminu, zvyšky po stavebných a iných remeselných prácach,objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z odchodnej činnosti, škváru, popol, alšie odpadky z podnikov, kotolní, látky tekuté, kyseliny, zápalné látky, zdravotne závadné odpadky z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotných zariadení a alšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť organizácie a občania vlastnými alebo objednanými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných predpisov do zberných surovín alebo odpad, ktorý musia podniky alebo organizácie likvidovať sami, v zmysle zákona o odpadoch

3. Ak zamestnanci, odvozom komunálneho odpadu poverenej organizácie, zistia, že v zbernej nádobe sú odpadky, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení týchto pracovníkov je majiteľ povinní závadný obsah odstrániť zvlášť na svoj vlastný náklad. Organizácia poverená odvozom komun. odpadu je povinná určiť náhradný termín na odvoz odpadkov.

čl.14
Odvoz domových odpadkov

1. Domové odpadky v meste pravideľne podľa harmonogramu odváža, poverená organizácia, zo zberných nádob na základe jednorázovej, povinnej objednávky majiteľa / správcu /. O výnimkách z povinného odvozu domového odpadu rozhodne mestský úrad po vyjadrení organizácie poverenej odvozom komunálneho odpadu.
2. Ak objedná majiteľ domu pravidelný odvoz odpadkov, poverená organizácia je povinná toto zabezpečiť za stanovený poplatok. Prevzatím odpadkov na odvoz sa tieto stávajú majetkom opganizácie poverenej odvozom komunálneho odpadu.
3. Je zakázané iným organizáciam a súkromným osobám odvážať a premiestňovať zberné nádoby určené k pravidelnému odvozu odpadkov, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prisvojovať si jeho časti, alebo umiestňovať domový odpad do iných, než k tomu určených nádob.
4. Odvoz veľkorozmerových odpadkov sa vykonáva:
a)u domových odpadkov, ktoré nie je dovolené ukladať do zberných nádob z dôvodu, že sa do nich pre svoj objem nezmestia,
b)u domových odpadkov, ak vážia, vrátane nádoby, viac ako 80 kg
5. Na veľkorozmerové odpadky a predmety si môže občan alebo organizácia u organizácie poverenej odvozom komunálneho odpadu objednať veľkokapacitný kontajner / za odplatu /
6. Správcovia a organizácie sú povinné oboznámiť nájomníkov s termínom odvozu odpadu v príslušnom obvode, v ktorom sa objekt nachádza.
7. Odvoz domových zariadení a predmetov / WC mís, kuchynských liniek, radiátorov a pod. /, ktoré sú vymieňané v rámci údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti, je povinná zabezpečiť vykonávajúca organizácia ihne po vykonaní demontáže. Tieto predmety sa nesmú uskladňovať na verejných priestranstvách / čl.1 bod 1,2 /
8. Týždeň pred štátnym sviatkom, významnými výročiami a inými celoštátnymi a mestskými oslavami a akciami je zakázané vynášať na chodníky alebo vozovky odpadky k odvozu. Pokiaľ už boli na odvoz predtým pripravené, musia byť odstránené najneskôr do 48 hodín pred týmito dňami. Miesta používané ako súčasť staveniska sú povinné podniky a organizácie pred uvedeným dňom osobitne upraviť a okolie vyčistiť.
9. Prevádzkovatelia kotolní, ktorí prevádzkujú kotolne na pevné palivo, sú povinní zariadiť medzisklady tak, aby nenarúšali vzhľad okolia kotolní. Uskladnenie popola musí byť v uzatvorených priestoroch a nádobách.

čl.15
Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu

1. Každá domácnosť musí byť účastníkom mestského systému likvidácie domového odpadu s dostatočným množstvom zberných nádob, tak aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie odpadkov.
2. Pokiaľ je v dome väčšia prevádzka alebo kotolňa ústredného kúrenia, objednávajú správcovia potrebný počet zberných nádob prostredníctvom vlastníka domu osobitne. Ako zberná nádoba pri kotolni musí byť použitý (ak to priestor dovoľuje ) veľkokapacitný kontajner.

čl.16
Umiestnenie nádoby

1. Majiteľ (správca) domu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácií, chodníku alebo parkovisku, aby boli ľahko prístupné a odkiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí nádoby vynášať. Pri určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať hygienické a estetické predpisy a dbať hlavne na to, aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti
b) neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien bytov, detských ihrísk, frekventovaných miest
c) boli uložené na spevnenom podklade
d) bolo zabezpečené vetranie, ak sú umiestnené vo vnútri domov
e) bol k nim zabezpečený dostatočne široký prístup
f) žiadatelia o pridelenie nádoby,resp.kontajnera, súpovinní v predstihu plochu vybudovať a udržiavať na vlastné náklady
2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob určí majiteľ domu po prejednaní s organizáciou poverenou na odvoz komunálnych odpadkov.
3. Zberné nádoby na domové odpadky sa musia umiestňovať vo vyhradených miestach. Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť ponechané len na dobu navyhnutnú na vyprázdnenie, ak tieto nie sú určené ako stanovište. Po vyprázdnení sa musia ihne uložiť späť na vyhradené miesto.
4. V prípade, že nastanú okolnostosti, ktoré znemožňujú prístup k stanovišťu zberných nádob, je majiteľ povinný postarať sa opäť o uloženie zberných nádob na vyhradené miesto po ich vyprázdnení. Pokiaľ ide o prekážku spôsobenú stavebnou činnosťou, maliteľ /správca/ domu požiada poverenú organizáciu o dočasnú zmenu stanovišťa zberných nádob.
5. Projektant pri spracovaní zastavovacích plánov sídlisk musí umiestnenie všetkých druhov zberných nádob konzultovať s poverenou org.pre odvoz komun.odpadkov a organizáciou bytového hospodárstva na území mesta.

čl.17
Príprava domových odpadov k odvozu

1. Majiteľ (správca) domu alebo objektu je pivinný postarať sa o to, aby odpadky v zberných nádobách boli na odvoz riadne pripravené. Domové odpadky sú riadne pripravené k odvozu ak:
a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách
b) je prístup k nádobám bez prekážky
c) sú nádoby umiestnené na trvalom alebo dočasnom mieste
d) ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, je majiteľ povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia zberných nádob.
2. Ak nie sú domové odpadky riadne pripravené na odvoz,poverená organiz.na odvoz komunálneho odpadu ich neodvezie,najmä ak hrozí nebezpečie narušenia ich pracovného plánu, alebo by mohlo dôjsť k úrazu pracovníka alebo poškodeniu technického zariadenia. Ak dôjde k takémuto prípadu, poverená organizácia ihne po zistení oznámi závadu majiteľovi domu, ktorý je v tomto prípade povinný bu závadu odstrániť alebo zabezpečiť mimoriadny odvoz na vlastný náklad.
3. Pri ukladaní domových odpadov do zberných nádob nie je dovolené tieto preplňovať, nádoby je treba uzatvárať. Sypať odpadky na zem je zakázané.
4. Do nádob nie je povolené ukladať hmoty a odpadky, ktoré nepatria do domových odpadkov. Nie je dovolené polievať popol alebo škváru v zberných nádobách, alebo používať zberné nádoby na iné účely. Organizácia poverená odvozom domových odpadkov musí dbať, aby sa domové odpadky odvážali včas, aby nevznikli hygienické závady.
5. Obyvatelia sú povinní:
a)vysypať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia, resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberných nádob.
b)veľkorozmerový odpad pripravovať len v termíne určenom v čl.14, odst.4 písm. c, d,
c)po vysypaní odpadkov uzatvárať zberné nádoby, v prípade poškodenia machanizmu cez domového dôverníka, správcu oznámiť poverenej organizácii závadu.
6. Majitelia /správcovia/ objektov a zariadení sú povinní:
a)denne čistiť plochy určené pre zberné nádoby
b)zabezpečovať posyp v zimnom období, ako aj odpratávanie snehu z prístupovej cesty na manipuláciu a nakládku odpadkov
c)dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob podľa schválenej dohody, alebo projektu
d)zabezpečiť opravu, resp. výmenu poškodených smetných nádob nahlásením poverenej organizácií.

čl.18
Skládky domových a priemyselnýcho dpadkov

1. Miesta, na ktorých sa domové a ostatné odpadky odvážajú, určí mestský úrad. Toto ustanovenie platí i pre skládky materiálu, ktoré sú zriadované organizáciami (občanmi) na pozemkoch, ktoré vlastnia alebo spravujú.
2. Pro uskladňovaní odpadkov na skládky treba postupovať
podľa platnej právnej úpravy pre skladovanie odpadkov a dbať, aby postupným navážaním jednotlivých vrstiev hlinou vznikla súvislá vrstva vhodná na rekultiváciu.
3. Mestský úrad v súčastnnosti s Okresným úradom životného prostredia, hygienikom a organizáciou poverenou odvozom odpadkov, môže určiť pre niekoré druhy odpadkov zvláštne miesta a spôsob uloženia.
4. Zakazuje sa vyvážať na skládku biologický odpad (orezané konáre, vinič po reze, krovie a pod.). Predmetný odpad bude poverenou organiz. drvený pre účely kompostovania. Drvenie bude vykonávať podľa ulíc (podľa harmonogramu) ktorý bude oznámený na verejných miestach. V prípade väčšieho množstva odpadu je možné drvenie objednať u poverenej organizácie na odvoz odpadu. Služba bude vykonaná bezplatne.
5. Pri uskladňovaní odpadkov na verejnej skládke sú dopravovatelia povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, ktorý je správcom.
6. Odvážať a ukladať domové odpadky a iné odpadky, vrátane priemyselných odpadkov na iné miesta, než sú určené na tieto učely je zakázané.
7. Producent priemyselného odpadu, ktorý nie je možné likvidovať cestou Zberných surovín alebo inou formou využitia (napr. na kompost), ani umiestnením na skládke tuhého komunálneho odpadu(TKO), je povinný zabezpečiť jeho neškodnú likvidáciu.
8. Stavebnú suť nie je možné vyvážať na skládku TDO. Na tento druh odpadu určí lokalitu mestský úrad.

čl.19
Učtovanie odvozu domových odpadkov

Učtovanie domových odpadkov a ostatného práce s tým spojené uskutočňuje organizácia poverená odvozom domového odpadu podľa stanovených predpisov. MsZ stanoví strop poplatkov za odvoz domového odpadu.

Časť V.
CHOV A DRŽANIE ZVIERAT

čl.20
Platnosť štatútu

Na území mesta Hlohovec možno držať zvieratá pri zabezpečení zdravotných, hygienických, veterinárných a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia. Podkladom pre vypracovanie podmienok sú zák. č. 115/95 Zb. o ochrane zvierat, zák.č.215/92 Zb. o veterinárnej starostlivosti,zák.č.272/94 Zb.o nešírení nákazlivých chorôb.

čl.21
Rozsah držania zvierat

Nariadenie sa vzťahuje držania týchto zvierat:
a)veľké užitkové zvieratá:kôň, rožný statok, ošípané, ovca, koza, osol, mulica
b)hrabavá a vodná hydina: sliepka, hus, kačica, morka,
c)holuby: športové,ozdobné, užitkové
d)včely
e)exotické vtáctvo. plazy, obojživelníky, akvarijné ryby,drobné hlodavce
f)psov a mačky,
g)kožušinové zvieratá: norky, líšky, nutrie, činčily, ondatry.
h)domáci králik
i)dážovky
j)slimáky: kaviarové

čl.22
Obmedzenia pre držanie a chov zvierat

1. Chov zvierat v zmysle čl.21 písm. a až písm.d a písm.g až písm. j sa zakazuje:

 • v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného domu ( t.j.bytových domoch v zmysle zák.č.182/93 Zb, § 2 odst.2
 • v domoch, ktoré majú charakter radovej átriovej zástavbe s s príslúchajúcim pozemkom o celkovej ploche menšej ako 400 m2 (4 áre) s výnimkou dvoch chovných králikov a 5 sliepok bez kohúta.
 • v centrálnej mestskej zóne vymedzenej ul.

2. V ostatných prípadoch sa povoľuje držanie zvierat so súhlasom majiteľ, správcu domu, pri splnení podmienok v čl.24 bez m.č. Šulekovo s nasledovným obmedzením:
a)kôň, hovädzí dobytok, ošípané, osol, mulica v počte max. 2 ks.
b)ovce, kozy (len samice) max. 2 ks
c)drobné úžitkové zvieratá (hydina, králiky) max.20 ks
d)kožušinové zvieratá bylinožravé (nutire, ondatry,) v počte max.30 ks za predpokladu, že sú na chov vytvorené podmienky.
e)chov mäsožravých kožušinových zvierat (líšky a pod.) je zákázaný.

3. Obmedzenie v bode č.2 (chov mäsožravých zvierat) platí aj pre m.č.Šulekovo.
4. Oprávnenie na chov chránených živočíchov, spracovanie ich tiel (častí tiel, ich vývojových štádií) alebo obchodovanie s chránenými živočíchmi, vydáva Ministerstvo životného prostredia na základe doporučenia Obvodného úradu životného prostredia (§ 3,4 vyhl. 125/1965 Zb. v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb.) Bez tohto oprávnenia je chov zvierat chránených zákonom na území mesta Hlohovec zakázaný.
5. Chov hospodárskych zvierat na základe zmluvy, tzv. zmluvný chov za účelom odovzdávania zvierat jatočnej zrelosti, je na celom území mesta, vrátane m.č. Šulekovo zakázaný, nakoľko sa riadi osobitými predpismi pre situovanie fariem živočíšnej výroby.
6. Zber slimákov v prírode je na celom území mesta Hlohovec zakázaný.Výnimky povoľuje Ministersto životného prostredia. Chov slimákov je možný v tých miestach, ktoré splňajú podmienky chovu drobných hospodárskych zvierat.
7. Uhynutie zvieraťa je majiteľ povinný nahlásiť veterinárnej správe a s uhynutým zvieraťom naložiť podľa pokynu veterinárnej správy. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do smetných košov, kontajnerov alebo zakopávať v záhradách a na verejných priestranstvách (hospodárske zvieratá, psy, mačky a veľké exotické zvieratá) v zmysle Zák,č,215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
8. Vypúšťanie úžitkových zvierat na verejné priestranstvá (pasenie) a komunikácie s výnimkou nutnej prepravy je zakázané.
9. Obmedzenia uvedené v čl.22 odst. 2 písm. a) b) c) pre držanie drobných úžitkových zvierat (králiky, hydina) v uzavretých priestoroch sa nevzťahuje na dobu 1-2 dni, ke sú tieto zvieratá určené na porážku a osobnú spotrebu.

čl.23
Stavebné podmienky na chov zvierat

1. Na vybudovanie nových objektov a k adaptácií jestvujúcich priestorov určených pre chov zvierat je potrebné stavebné povolenie. Pre objekty so zastavanou plochou do 16 m2je potrebné ohlásenie drobnej stavby resp.stavebnej úpravy na MsÚ Hlohovec, odd. výst.a ŽP. Pre objekty nad 16 m2 vydáva stavebné povolenie ObÚ ŽP v Hlohovci.
2. Držiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštal,chliev, at.) ako aj inými objektami, ktoré s chovom súvisia (hnojiská, močovkové nádrže, volné výbehy a pod.) a medzi uličnou čiarov vzdialenosť najmenej 10 m , od obytných miestností musí byť najmenej 15 m. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu, aj na objekty chovateľa. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky, na ktorých sú školské a predškolské zariadenia, minimálna vzdialenosť od hraníc pozemku musí byť 30 m.
3. Maliteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na chov hospodárskychzvierat bol ľahko čistitelný a napojený na vodotesnú žumpu.Vzdialenošť objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené, musí byť od vodného zdroja najmenej 15 m.Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod. )treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) a kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť umiestnené od aspoň 15 m od individuálnych vodných zdrojov a 35 m od verejných vodných zdrojov. Hnojisko musí byť dimenzované na polročnú produkciu extrementov držaných zvierat.
4. Majiteľ (chovateľ) zvierat sa musí postarať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat.
5. Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený zdroj nazávadnej vody.

čl.24
Podmienky pre chov a držanie psov

A) Chov a držanie psov
1. Chovať alebo držať psov je zakázané:
- v školských zariadeniach pre deti a mládež, v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, v potravinárskej výrobe, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby (okrem strážnych psov za podmienok stanovených orgánov poverených vo veciach veterinárnych a hygienických) .
2. V bytových domoch sa môže chovat v jednom byte najviac jeden pes.
3. Chovateľ ,ktorý má psa umiestneného na balkóne ,musí priestor zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k rozptylu tekutých a pevných exkrementov do okolia.
4. V bytových domoch sa zakazuje chov a držanie psov s kohútikovou výškou nad 45 cm a psov bojových plemien (merican Pit Bull Teriér, Charpei, Rotweyler a pod.) Chov ktorý je v rozpore s týmto ustanovením , je majiteľ povinný uviesť do súladu v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN
5. Chovatelia ktorí majú chovnú stanicu a sú registrovaný v kynologických zväzoch pod značkou F C I sú povinní oznámiť existenciu takejto chovnej stanice na MsÚ Hlohovec, úsek výst.a ŽP.
6. Privádzať alebo vodiť psov (okrem služobných psov) je zakázané:
- do priestorov , kde je zakázaný ich chov a držanie
- na detské ihriská, pláže, kúpaliská, športové ihriská, na cintoríny, do kostolov.
7. Na verejných priestranstvách (ulice, cesty, námestia,parky) na dvoroch viacbytových budov a na ich chodbách, vo výťahoch možno psov vodiť iba na vodítku, pričom musia mať náhubné koše.
8. Psa môže venčiť (sprevádzať) iba osoba, ktorá psa ovláda a je staršia ako 10 rokov. Psov väčšieho vzrastu, t.j s kohútikovou výškou vyššou ako 45 cm môže venčiť (sprevádzať) osoba ktorá psa ovláda a je staršia ako 15 rokov.
9. Voľne sa pohybujúci pes (t.j. bez dozoru spôsobilej osoby)
bude považovaný za túlavého a z toho dôvodu bude odchytený organizáciou na to spôsobilou v zmysle zákona č.115/1995 Zb.

B) Povinnosti chovateľov psov
1. Chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný prihlásiť do 15 dní po jeho získaní do evidencie MsU Hlohovec a opatriť ho evidenčnou značkou, vydanou MsU. Stratu psa, alebo akúkoľvek zmenu v chove psa, stratu alebo odcudzeniu evidenčnej známky je chovateľ povinný ohlásiť do 15 dní MsU.
2. V záujme zachovania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný:

 • držať psa v čistote
 • dbať aby pes neznečisťoval okolie (obchodné výklady, potravinové stánky, verejné zariadenia, detské pieskoviská, a pod.)
 • okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu, na verejných priestranstvá je povinný extrementy chovateľ odstrániť do odpadových nádob.
 • dostaviť sa každoročne so psom k povinnému ochrannému očkovaniu (proti besnote a iným chorobám) a na veterinárnu prehliadku ochorení v zmysle zák.č.115/1995 Zb. o ochrane zvierat.
 • dať psa, ktorý poranil občana okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať nariadenie veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o prehliadke zvieraťa do 48 hodín. spôsobom

3. Chovateľ je povinný zabezpečiť objekt (súkromný pozemok, dom, dvor) v ktorom chová psa tak, aby mu neumožnil voľne bez prekážok výjsť na verejné priestranstvo. Objekt v ktorom sa chová pes je vhodné označiť tabuľkou (zlý pes, symbol hlava psa a pod.)

4. Volný pohyb psov bez dozoru na verejých priestranstvách je zakázaný.
5. Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do volnej prírody. Majiteľ psa nesmie opustiť alebo vyhnať psa z úmyslom zbaviť sa ho.
6. Cvičenie psov je možné uskutočniť len v priestore k tomu vymedzených.
7. Povinnosti majiteľa psa podľa ustanovení v čl.24 písm.B/ má popri ňom aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do opatery.
8. Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má povinnosť nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.

čl.25
Podmienky pre chov a držanie mačiek , Chov včiel

1. Chovať alebo držať mačky je zakázané:
a) v školských zariadeniach pre deti a mládež
b) v prevádzkach verejneho stravovania, spoločenského stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotných zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby.
2. Vo viacpodlažných budovách, ktoré nemajú dvor záhradu môžu jednotliví nájomníci chovať najviac jednu mačku.
3. Chovateľ je povinný:
a) zabezpečovať pravidelné očkovanie proti besnote, v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti č.115/1995 Zb.
b) dať mačku, ktorá poranila človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hod.
c) urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému množeniu mačiek.

čl.26
Podmienky pre chov holubov

1. Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach spoločne používaných nájomníkmi domu.
2. K chovu holubov je potrebný predchádzejúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti . Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj počet chovaných holubov.
3. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho k obývaniu vo vzdialenosti min. 10 m.

čl.27
Podmienky pre chov včiel

1. Na území mesta Hlohovec je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe, v počte max. 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení stanoviska oboch susedov.
2. Zásady chovu:

 • letáče orientovať smerom na vlastný pozemok, v zmysle platných vyhlášok (č.37/63 Zb., 35/1978 Zb.)

3. V záhradkárskej osade možno chovať včely po predchádzajúcom súhlase výboru záhradkárskej osady .
4. Na trvalé i dočasné premiestnenie včelstiev treba písomné veterinárne povolenie.
5. Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelnicu len po súhlase ostatných nájomníkov, resp.Vlastníkov.
6. Pri kočovaní s včelstvami je potrebný platný kočovný preukaz.
Stanovište včelstiev je chovateľ povinný každoročne do 25.3. príslušného roku hlásiť na MsÚ, odd.výst.a ŽP . Zmenu stanovišťa hlásiť 5 dní vopred.
7.Je zakázaný chov včiel v átriovje a radovej zástavbe.

čl.28
Podmienky pre chov exotických živočíchov

1. Exotické zvieratá sa delia na malé exotické zvieratá a veľké exotické zvieratá. Malé exotické zvieratá:akvarijné rybky,malé hady a jaštera, mloky. korytnačky, exotické vtáctvo (papagáje , spevavce), morské prasiatka, škrečky, a iné. Veľke exotické zvieratá:makaky, veľhady, kajmany, krokodíly, mačkovité šelmy a psovité šelmy a iné.
2. Chov malých exotických zvierat je povolený v obytných domoch, okrem jedovatých hadov y iných jedovatých zvierat.
3. Chov veľkých exotických zvierat v obytných domoch je zakázaný, v rodinných domoch je ich chov možný len zo súhlasom ObÚ ŽP Hlohovec. K žiadosti je potrebné predložiť súhlasné stanovisko MsÚ Hlohovec,okresného veterinárneho lekára a stanovisko všetkých dotknutých susedov.

čl.29
Záverečné ustanovenia k chovu zvierat

1. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení rozhoduje Mestský úrad po vyjadrení orgánov poverených vo veciach hygienických a veterinárnych , prípadne iných kompetentných inštitúcií.
2. Z dôvodu verejneho a všeobecného záujmu(porušovanie veterinárnych zásad, nadmerného hluku a zápachu a pod.) môže mesto Hlohovec obmedziť chov týchto zvierat , resp. ho zakázať. Majiteľ zvieraťa nesmie obťažovať susedov pachmi, odpadmi, prachom a hlukom.
3. Ustanovenie tohoto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno - zdravotných predpisov sa nevzťahujena :
a) chov a držanie zvierat ozbroje ných zborov, mestskej polície, a bezpečnostných agentúr
b) chov a držanie sprevádzajúcich psov pre zdravotne a telesne postihnuté osoby.
c) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky, a iné atrakcie počas prechodného ustanovenia.
d) veterinárne zariadenie.
Hromadné podujatia uvedené pod písm. c) sa môžu uskutočňovať na mieste schválenom mestom Hlohovec a po súhlase orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych.
4. V takých prípadoch, kde podľa k chovu potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ (majiteľ) povinný oň požiadať pred začatím chovu.
5. V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom zvierat na území mesta, rozhoduje odd.výsta. a ŽP, ObÚ životného prostredia v Hlohovci, a orgány poverené rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych v zmysle zák.č.115/1995 Zb.z.
6. Chovateľ (majiteľ) je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju uhradiť v zmysle ustanovení uvedených v Obč.zákkonníku.
7. Chovateľ (majiteľ) je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto ochorenia, ihne oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia okamžite, bez prieťahov vykonať.
8. V prípade opätovného porušovania alebo závažného porušenia ustanovení tohto predpisu so strany chovateľov, resp. držiteľov zvierat môže mať za následok prechodný alebo aj trvalý zákaz držania domácich zvierat.
9. Za odstránenie uhynutých zvierat najdených na verejných priestranstvách zodpovedný majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, tak fyzická alebo právnicka osoba poverená správou verejneho priestranstva.
10. Všetky zvieratá je zakázané týrať v zmysle zák.č.115/1995 Zb. Pod pojmom týranie

ČASŤ VI.
UMIESTŇOVANIE INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ A PLAGÁTOV

čl.35
Podmienky umiestnenia reklamy

1. Umiestňovať informačné, reklamné a propagačné zariadenia / alej len reklamy / na verejných priestranstvách príp. na miestach viditeľných z verejných priestranstiev je možné len na základe povolenia MsU Hlohovec.
2. Záujemca o umiestnenie reklamy podá MsU písomnú žiadosť, v ktorej uvedie druh a učel reklamy, miesto a čas na ktorý žiada reklamu umiestniť a priloží grafickú podobu reklamy s uvedením rozmerov.
3. Ak je reklama umiestnená v blízkosti cestnej komunikácie,žiadateľ priloží k žiadosti i súhlas OV PZ odd. dopravnej polície.
4. Ku vzhľadu a umiestneniu reklamy sa vyjadrí hlavný architekt mesta.
5. Povolenie na umiestnenie reklamy na viditeľných miestach z verejneho priestranstva, ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom vydáva odd. výstavby a ZP / § 71 ods.1 písm. c/zák. č.50/76 /
6. Umiestnenie reklamy na verejnom priestranstve povoľuje odd. hospodárskej činnosti MsU.
7. Osadenie reklám MsU Hlohovec nepovolí, ak usúdi, že reklama
a) propaguje individuálne alebo kolektívne násilie
b) inak porušuje etické alebo estetické hľadisko
c) ohrozuje bezpečnosť občanov na verejnom priestranstve
d) obmedzuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy
e) znemožňuje alebo sťažuje údržbu a čistenie verejneho priestranstva
8. Zmenu vzhľadu povolenej reklamy je možné previesť len po predchádzajúcom písomnom povolení MsU
9. Na území mesta Hlohovec je zakázané zverejňovať plagáty - letáky na iných miestach ako na to určených.
10. Podrobnosti poplatku u reklamy upravuje VZN č.8/1992 o miestnych poplatkoch.

ČASŤ VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Povinnosť dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány Mestskej polície , Mestského úradu , poverené mestským úradom a iné.
2. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o prečin alebo tresný čin, ako priestupok podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch
3. Na prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinnosti stanovených týmto nariadením je príslušný Okresný úrad Hlohovec s výnimkou porušení vymedzených inými zákonmi.
4. Porušovanie ustanovení tohto nariadenia môže Okresný úrad v zmysle ustanovení Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložiť pokutu až do 5 000,- Sk.
5. Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 500,- Sk podľa § 13 odst.2 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
6. Zrušuje sa "Štatút mesta Hlohovec, ktorým sa vykonáva čistora a poriadok na verejných priestranstvách v meste Hlohovec" z 9.04.1976
7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom


                                                                                                                         Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                   primátor mesta Hlohovec6875082

Úvodná stránka