Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec

Schválené: 13.2.1997

Účinnosť: 1.3.1997

Platné do: 22.2.2016

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, podľa § 6 a § 11 odst. 3 písm. f, § 4 odst. 4 odst.3 písm. g, zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 13. 2. 1997 uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení :

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec.
2. Toto nariadenie je záväzné na území mesta Hlohovec pre všetkých obyvateľov mesta Hlohovec, prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom v meste Hlohovec.

Časť II.
CHOV A DRŽANIE ZVIERAT
Čl. l
Platnosť štatútu

Na území mesta Hlohovec možno držať zvieratá pri zabezpečení zdravotných, hygienických, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia. Podkladom pre vypracovanie podmienok sú zákon č. 115/95 Zb. o ochrane zvierat, zákon č.215/92 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 272/94 Zb. o nešírení nákazlivých chorôb a vykonávacej vyhlášky č. 117/1987.

Čl. 2
Rozsah držaniazvierat

Nariadenie sa vzťahuje na držania týchto zvierat:
a) veľké úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípané, ovca, koza, osol, mulica
b) hrabavá a vodná hydina: sliepka, hus, kačica, morka, perlička a pod.
c) holuby: športové, ozdobné, úžitkové
d) včely
e) exotické vtáctvo, plazy, obojživelníky, akvarijné ryby, drobné hlodavce
f) psov a mačky,
g) kožušinové zvieratá: norky, líšky, nutrie, činčily, ondatry
h) domáci králik
i) dážďovky
j) slimáky / kaviárové /

Čl.3
Obmedzenia pre držanie a chov zvierat

1. Chov zvierat v zmysle čl. 2, písm. a) až písm. d) a písm. g) až písm. j) sa zakazuje:

 • v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného domu t. j. v bytových domoch v zmysle zák.č.182/93 Zb, § 2 odst.2
 • v domoch, ktoré majú charakter radovej átriovej zástavby s prislúchajúcim pozemkom o celkovej ploche menšej ako 400 m2 (4 áre) s výnimkou dvoch chovných králikov a 5 sliepok bez kohúta.
 •  v centrálnej mestskej zóne.

2. Oprávnenie na chov chránených živočíchov, spracovanie ich tiel (častí tiel, ich vývojových štádií) alebo obchodovanie s chránenými živočíchmi, vydáva Ministerstvo životného prostredia na základe doporučenia Okresného úradu, odboru ŽP (§ 3, 4 vyhl. 125/1965 Zb. v znení Zákona SNR č. 72/1969 Zb.). Bez tohto oprávnenia je chov zvierat chránených zákonom na území mesta Hlohovec zakázaný.

3. Chov hospodárskych zvierat za účelom odovzdávania zvierat jatočnej zrelosti, je na celom území mesta, vrátane m.č. Šulekovo zakázaný, nakoľko sa riadi osobitnými predpismi pre situovanie fariem živočíšnej výroby.
4. Zber slimákov v prírode je na celom území mesta Hlohovec zakázaný. Výnimky povoľuje Ministerstvo životného prostredia. Chov slimákov je možný v tých miestach, ktoré spĺňajú podmienky chovu drobných hospodárskych zvierat.
5. Uhynutie zvieraťa je majiteľ povinný nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a s uhynutým zvieraťom naložiť podľa jeho pokynov. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do smetných košov, kontajnerov alebo zakopávať v záhradách a na verejných priestranstvách (hospodárske zvieratá, psy, mačky a veľké exotické zvieratá) v zmysle Zákona č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti. Likvidáciu uhynutého zvieraťa zabezpečiť cez oprávnenú organizáciu napr. Asanačný podnik kafiléria Senec a pod.
6. Vypúšťanie úžitkových zvierat na verejné priestranstvá (pasenie) a komunikácie s výnimkou nutnej prepravy je zakázané.
7. Obmedzenia uvedené v čl.3 odst. 2 písm. a), b), c) pre držanie drobných úžitkových zvierat (králiky, hydina) v uzavretých priestoroch sa nevzťahuje na dobu 1-2 dni, kde sú tieto zvieratá určené na porážku a osobnú spotrebu.

Čl. 4
Stavebné podmienky na chov zvierat

1. Na vybudovanie nových objektov a k adaptácií jestvujúcich priestorov určených pre chov zvierat je potrebné stavebné povolenie. Pre objekty so zastavanou plochou do 16 m2 je potrebné ohlásenie drobnej stavby resp. stavebnej úpravy na MsÚ Hlohovec, odd. výst.a ŽP. Pre objekty nad 16 m2 vydáva stavebné povolenie OÚ - odbor ŽP v Hlohovci.
2. Držiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev, atď.), ako aj inými objektmi, ktoré s chovom súvisia (hnojiská, močovkové nádrže, voľné výbehy a pod.) a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných miestností musí byť najmenej 15 m. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu, aj na objekty chovateľa. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky, na ktorých sú školské a predškolské zariadenia, minimálna vzdialenosť od hraníc pozemku musí byť 30 m.
3. Majiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu. Vzdialenosť objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené, musí byť od vodného zdroja najmenej 15 m.
Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod.) treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) a kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť umiestnené aspoň 15 m od individuálnych vodných zdrojov a 35 m od verejných vodných zdrojov. Hnojisko musí byť dimenzované na polročnú produkciu extrementov držaných zvierat.
4. Majiteľ (chovateľ) zvierat sa musí postarať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat.
5. Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený zdroj nezávadnej vody.

Časť III.
PODMIENKY PRE CHOV A DRŽANIE PSOV

Čl. 5
Chov a držanie psov

zrušený - VZN 65/2003

Čl. 6
Povinnosti chovateľov psov

zrušený - VZN 65/2003


Čl. 7
Podmienky pre chov a držanie mačiek. Chov včiel.

1. Chovať alebo držať mačky je zakázané:
a) v školských zariadeniach pre deti a mládež
b) v prevádzkach verejného stravovania, spoločenského stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotných zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby.
2. Vo viacpodlažných budovách, ktoré nemajú dvor alebo záhradu môžu jednotliví nájomníci chovať najviac jednu mačku.
3. Chovateľ je povinný:
a) zabezpečovať pravidelné očkovanie proti besnote, v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti č.115/1995 Zb.
b) dať mačku, ktorá poranila človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hod.
c) urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému množeniu mačiek.

Čl. 8
Podmienky pre chov holubov


1. Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach spoločne používaných nájomníkmi domu.
2. K chovu holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj počet chovaných holubov.
3. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho k bývaniu vo vzdialenosti min.10 m.

Čl. 9
Podmienky pre chov včiel

 

1. Na území mesta Hlohovec je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe, v počte max. 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení stanoviska oboch susedov.
2. Zásady chovu:

 • letáče orientovať smerom na vlastný pozemok, v zmysle platných vyhlášok (č.37/63 Zb., 35/1978 Zb.)

3. V záhradkárskej osade možno chovať včely po predchádzajúcom súhlase výboru záhradkárskej osady.

4. Na trvalé i dočasné premiestnenie včelstiev treba písomné veterinárne povolenie.
5. Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelnicu len po súhlase ostatných nájomníkov, resp. vlastníkov.
6. Pri kočovaní s včelstvami je potrebný platný kočovný preukaz. Stanovište včelstiev je chovateľ povinný každoročne do 25. 3. príslušného roku hlásiť na MsÚ, odd.výst.a ŽP . Zmenu stanovišťa hlásiť 5 dní vopred.
7. Je zakázaný chov včiel v átriovej a radovej zástavbe.

Čl. 10
Podmienky pre chov exotických živočíchov

 

1. Exotické zvieratá sa delia na malé exotické zvieratá a veľké exotické zvieratá. Malé exotické zvieratá: akvarijné rybky, malé hady a jaštery, mloky, korytnačky, exotické vtáctvo (papagáje , spevavce, morské prasiatka, škrečky, a iné.) Veľké exotické zvieratá: makaky, veľhady, kajmany, krokodíly, mačkovité šelmy a psovité šelmy a iné.
2. Chov malých exotických zvierat je povolený v obytných domoch, chov hadov a iných zvierat ohrozujúcich život človeka je zakázaný.
3. Chov veľkých exotických zvierat v obytných domoch je zakázaný, v rodinných domoch je ich chov možný len so povolením OÚ - odbor ŽP Hlohovec. K žiadosti je potrebné predložiť súhlasné stanovisko MsÚ Hlohovec, okresného veterinárneho lekára a stanovisko všetkých dotknutých susedov.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia k chovu zvierat


 

1. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení rozhoduje Mestský úrad po vyjadrení orgánov poverených vo veciach hygienických a veterinárnych, prípadne iných kompetentných inštitúcií.
2. Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu (porušovanie veterinárnych zásad, nadmerného hluku a zápachu a pod.) môže mesto Hlohovec obmedziť chov týchto zvierat, resp. ho zakázať. Majiteľ zvieraťa nesmie obťažovať susedov pachmi, odpadmi, prachom a hlukom.
3. Ustanovenie tohoto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno - zdravotných predpisov sa nevzťahuje na :
a) chov a držanie zvierat ozbrojených zborov, mestskej polície a bezpečnostných agentúr
b) chov a držanie sprevádzajúcich psov pre zdravotne a telesne postihnuté osoby
c) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a iné atrakcie počas prechodného ustanovenia
d) veterinárne zariadenie
Hromadné podujatia uvedené pod písm. c) sa môžu uskutočňovať na mieste schválenom Mestom Hlohovec a po súhlase orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych.
4. V takých prípadoch, kde je k chovu potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ (majiteľ) povinný o povolenie požiadať pred začatím chovu.
5. V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom zvierat na území mesta, rozhoduje MsÚ - odd. výst. a ŽP, OÚ - odbor ŽP v Hlohovci a orgány poverené rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych v zmysle Zákona č.115/1995 Zb.
6. Chovateľ (majiteľ) je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju uhradiť v zmysle ustanovení uvedených v Občianskom zákonníku.
7. Chovateľ (majiteľ) je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto ochorenia, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia okamžite, bez prieťahov vykonať.
8. V prípade opätovného porušovania alebo závažného porušenia ustanovení tohto predpisu zo strany chovateľov, resp. držiteľov zvierat môže mať za následok prechodný alebo aj trvalý zákaz držania domácich zvierat.
9. Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných priestranstvách je zodpovedný majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, tak fyzická alebo právnická osoba poverená správou verejného priestranstva.
10. Všetky zvieratá je zakázané týrať v zmysle Zák.č.115/1995 Zb. Pod pojmom týranie sa rozumie spôsobovať bolesti alebo utrpenia zvieraťu.

Je zakázané:

 • bez vážnejšieho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie, alebo utrpenie, uvádzať do stavu úzkosti a strachu,
 • nútiť zviera na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým schopnostiam, alebo zaobchádzať so zvieraťom tak, aby to viedlo k jeho neúmernému fyzickému vyčerpaniu, okrem schválených pokusných dôvodov,
 • obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,
 • štvať zvieratá proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky výcvik,
 • amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemieť alebo oslepiť zviera z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,
 • bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera,
 • chovať zvieratá tak, aby si navzájom pôsobili utrpenie,
 • usmrcovať zvieratá utopením alebo udusením, použitím jedov, drog, (s výnimkou deratizácie), elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz.
 • trvalé držanie psa na reťazi.

Časť IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Povinnosť dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány Mestskej polície, príslušné orgány štátnej správy.
2. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok podľa Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
3. Na prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinnosti stanovených týmto nariadením je príslušný Okresný úrad Hlohovec s výnimkou porušení vymedzených inými zákonmi.
4. Porušovanie ustanovení tohto nariadenia môže Okresný úrad v Hlohovci v zmysle ustanovení Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložiť pokutu až do 5 000,- Sk.
5. Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihovaní členmi Mestskej polície priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 500,- Sk podľa § 13 odst.2 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 3.3.1997

                                                                                                                         Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                  primátor mesta Hlohovec


 6875033

Úvodná stránka