Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov

Schválené: 13.2.1997

Účinnosť: 1.3.1997

Platné do: 13.3.2018

Nahradené: 207/2018

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v záujme zvýšenia estetickej úrovne vylepovania plagátov a čistoty verejných priestranstiev vydáva VZN k vylepovaniu plagátov v zmysle § 6 odst. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o Obecnom zriadení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch § 47 odst. 1 písmeno d.

§ 1
Účel nariadenia.

Pre zachovanie estetického vzhľadu mestských výlepových plôch rozmiestnených na území Hlohovca a v záujme čistoty verejných priestranstiev v meste.

§ 2
 

Vylepovanie plagátov je možné výlučne na miestach k tomuto účelu vyhradených, t. j. na stanovených výlepných plochách.

§ 3

Vylepovanie je možné uskutočniť na vybudovaných výlepových plochách v lokalitách:
a) pri mestských WC - veľkoplošné tabule drevo
b) na stanici - veľkoplošné tabule plechové
c) betónová skruž pri Dome služieb
d) Šulekovo - betónová skruž a veľkoplošné tabule na námestí
e) Dom kultúry
f) poprípade iných neskôr vybudovaných na tento účel mestom, prípadne MsKC.

§ 4

Vylepovaciu činnosť bude v meste Hlohovec zabezpečovať MsKC v Hlohovci. MsKC Hlohovec je povinný :

  • vylepovať plagáty podľa požiadaviek objednávateľa
  • dodržiavať podmienky plagátovania stanovené v tomto VZN
  • udržiavať plagátovacie plochy a plagáty v dobrom technickom stave, udržiavať okolie čisté a upravené
  • pre zabezpečenie kontroly každý plagát evidenčne označiť

§ 5

Podmienky vylepovania plagátov:
1. Najkratšia doba vylepenia plagátu je 5 dní , ak sa dojedná vylepenie na dobu dlhšiu ako 10 dní, poplatok sa zdvojnásobí.
2. Plagáty sa vylepujú vo formátoch A5, A4, A3, A2, A1, A0 a podľa možnosti i väčšie.
3. Objednávateľ okrem dohodnutého počtu plagátov na výlep, dodá navyše 5 percent z dohodnutého počtu na zabezpečenie obnovy poškodených plagátov.
4. Vlastníci (správcovia) objektov, ktorí umožnia fyzickým a právnickým osobám výlep plagátov na svojich objektoch, sú povinní udržiavať miesto výlepu na svoje náklady čisté a postupovať tak, aby neporušili žiadnu všeobecne záväzne platnú právnu normu.

§ 6
Poplatky

1) Poplatky za výlep sú určené cenníkom vydaným MsKC, ktorý schvaľuje MsR.
2) Plagáty charitatívne, osvetové, verejno-prospešné, zdravotné (nekomerčné), mestských príspevkových organizácií, vylepuje MsKC bez poplatku
3) Za vylepovanie plagátov politickým stranám a hnutiam, nezávislým kandidátom počas volebnej kampane platí paušálny poplatok vo výške 500,- Sk

§ 7
Povinnosti organizácie poverenej výlepom plagátov .

1) MsKC, ktoré je poverené výlepom plagátov v meste je povinné:

 

  • vylepiť plagáty podľa požiadaviek objednávateľa
  • vylepiť len plagáty, ktoré neohrozia mravnosť, neodporujú platným predpisom a verejnému záujmu
  • udržiavať plagáty a plagátovacie plochy v dobrom stave, poškodené vymieňať a udržiavať čistotu v okolí plagátovacej plochy
  • označovať plagáty evidenčne (číslo, pečiatka) za účelom kontroly

2) Rovnaké podmienky ako MsKC má aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá povolí výlep plagátov na svojom objekte

§ 8

Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom bude v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložená pokuta do výšky 1000,-Sk a to aj opakovane - súkromnej osobe, súkromnému podnikateľovi a organizácií, pre ktoré bol plagát vylepený.

§ 9

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 3.1997.


                                                                                                                                Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                          primátor mesta Hlohovec

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom


CENNÍK POPLATKLOV ZA VÝLEP PLAGÁTOV

V zmysle § 6 VZN č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom sú stanovené poplatky za výlep plagátov nasledovne:

1. Výlep plagátov podľa formátu:

formát A5 0,20 €/1ks (6,-Sk/1ks)
formát A4 0,30 €/1ks (9,-Sk/1ks)
formát A3 0,40 €/1ks (12,-Sk/1ks)
formát A2 0,60 €/1ks (18,-Sk/1ks)
formát A1 0,70 €/1ks (21,-Sk/1ks)
formát A0 0,90 €/1ks (27,-Sk/1ks)

Stanovené ceny sú bez DPH.

2. Výlep plagátov politickým stranám a hnutiam a nezávislým kandidátom počas volebnej kampane:
paušálny poplatok vo výške 16,59 € (500,-Sk) bez DPH.
3. Plagáty charitatívne, osvetové, verejno – prospešné a zdravotné (nekomerčné) vylepuje MsKC bez poplatku.
4. Dňom na vylepovanie plagátov sa určuje streda.


Tento cenník nadobúda platnosť dňom 01. 06. 2009.


Jaromír Kratochvíl
riaditeľ MsKC

 6875092

Úvodná stránka