Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/5/98 TRHOVÝ PORIADOK o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo.

Schválené: 17.9.1998

Účinnosť: 2.10.1998

Platné do: 15.7.2014

Nahradené: 140/2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/5/98

TRHOVÝ PORIADOK o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo.

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods.3 písm. h/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 481/1992 Zb. o obecnom zriadení, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec.

Časť I.
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje trhové miesto - priestranstvo /pred Rybárskou reštauráciou/ parc. č. 1710 v Hlohovci m.č. Šulekovo/ zároveň určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.

Časť II.
Základné ustanovenia
Čl. 2
Správa trhového miesta

1. Správu trhového miesta vykonáva: pracovník MsÚ Hlohovec s pracoviskom v m.č. Šulekovo.

Čl. 3
Určenie trhových dní a času predaja

1. Trhovými dňami je určený pondelok až sobota v jednotlivých príslušných týždňoch, pričom prevádzkový čas je stanovený:
letné obdobie: od 4,30 hod. - 16,00 hod.
zimné obdobie: od 5,30 hod. - 15,00 hod.
a
predajný čas je stanovený:
letné obdobie: od 5,30 hod. - 15,00 hod.
zimné obdobie: od 6,30 hod. - 14,00 hod.

2. Na trhovom mieste je zakázané:
a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly /vrecia, prepravky, debny, sudy, koše a pod./,
b) parkovať motorové vozidlá,
c) vodiť psov,
d) jazdiť motorovými vozidlami, bicyklami, okrem zásobovania a technickej obsluhy.

3. Rezervované predajné miesto musí byť obsadené do 7,00 hod. Po tejto hodine môže byť predajné miesto správcom trhového miesta obsadené inou osobou za podmienok určených týmto VZN.
4. Rezervované predajné miesto môže využívať iba osoba, ktorá ho riadne nadobudla, prenos práv z toho vyplývajúcich, resp. zapožičanie je podmienené súhlasom správcu trhového miesta.

Čl. 4
Oprávnenie na predaj

1. Predaj na trhovom mieste môžu uskutočňovať:
a) občania starší ako 18 rokov,
b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné organizácie oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
c) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, kvetov, zeleninových a kvetinových sadeníc, stromčekov a okrasných kríkov t.z.:

  • samostatne hospodáriaci roľníci /na základe osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a/ až e/ zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
  • drobnochovatelia a pestovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností.

Na trhovom mieste nesmú predávať:

a) osoby mladšie ako 18 rokov /pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s platnými právnymi normami/,
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.

Čl. 5
Predaj tovaru bez obmedzenia

Na trhovom mieste je možné bez obmedzujúcich podmienok predávať tovar:
a) ovocie a zeleninu, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na konzum /kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry/,
c) všeobecne známe byliny, koreniny.

Čl. 6
Predaj tovaru s obmedzením

Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky, určené súvisiacimi právnymi normami a predpismi:
a) vajcia - povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec a tieto musia byť pri predaji chránené proti
priamemu pôsobeniu slnečných lúčov a predaj sa môže uskutočňovať pri teplote prostredia od 5 do l8 oC. Ak je teplota vonkajšieho prostredia vyššia ako l8 oC, musí byť zabezpečené ich chladenie v chladiacich zariadeniach. Ak to nie je možné zabezpečiť, predaj vajec nemožno uskutočňovať,
b) huby - možno predávať iba na základe osvedčenia o znalosti húb vydaného Botanickým ústavom Akadémie vied Bratislava - oddelením patologickej biológie a mykológie. Predávať možno iba tie druhy, ktoré sú uvedené v osvedčení,
c) včelí med - musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky a zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Môžu ho predávať iba fyzické resp. právnické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť vydané príslušným veterinárnym orgánom,
d) výrobky z ovocia a zeleniny, mletá paprika, osivá, koreniny a korenáče chmeľu možno predávať iba za podmienky, že bolo na ne vydané osvedčenie - atest,
e) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia,
f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky možno predávať len v prevádzkárňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom.

Čl. 7
Zákaz predaja tovaru

Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) surové mäso z jatočných zvierat a vnútornosti každého druhu, mäsové výrobky, výrobky z domácich zakáľačiek,
l) konzumnú masť,
m) mlieko a mliečne výrobky,
n) jatočný dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy, teľce, zverinu,
o) vajcia vodnej hydiny,
p) rádioaktívne látky,
r) výrobky z vajec, cukrárenské, pekárenské, lahôdkárske výrobky a ostatné potraviny i balené,
s) snežienku jarnú a to jej nadzemné i podzemné časti,
t) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín.

Čl. 8
Podmienky predaja

1. Podmienkou predaja na trhovom mieste je príslušné oprávnenie na predaj a zaplatenie poplatku za prednostné užívanie predajného miesta, prípadne zaplatenie poplatku za predajné miesto v deň predaja.
2. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky právne normy a nariadenia súvisiace s podmienkami predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
3. Orgány dozoru /SOI, SPPI, OÚ Hlohovec, mesto Hlohovec a orgány veterinárneho a zdravotného dozoru/ môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky predaja, akosť resp. nákazovú situáciu.

Čl. 9
Povinnosti predávajúceho

 

1. Predávajúci je povinný:
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta,
c) označiť predajné miesto podľa osobitných predpisov,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov,
h) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje,
i) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
j) zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru, zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť čisté, zbavené hliny, zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách alebo košoch, prípadne vyložené zákazníkom na dostupnom mieste,
k) vylúčiť z predaja výrobky - požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.

2. Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného miesta a doklad o zaplatení za užívanie predajného miesta,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitných predpisov,
f) doklad o nadobudnutí tovaru.

Čl. 10
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

1. Správca trhového miesta je povinný:
a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste.
2. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po jeho skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,

3. Pri predaji húb správca trhového miesta kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
4. Správca trhového miesta je ďalej povinný:
a) zabezpečiť na trhovisku kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť kupujúcim,
b) trvale udržiavať v čistote a poriadku predajné a skladovacie priestory trhového miesta,
c) zabezpečiť vhodné nádoby na odpadky a smeti opatrené uzáverom a ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
d) zabezpečiť sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ho v čistote,
e) v prípade potreby zabezpečiť orgánom veterinárnej starostlivosti a hygienickej služby vhodný priestor s tečúcou vodou, mydlom, uterákom, potrebnú vecnú a osobnú pomoc,
f) zabezpečiť ovoskop na vajcia /presvecovacie zariadenie/,
g) kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich tovar ak si to charakter predaja vyžaduje,
h) dbať, aby všetky predajné miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj, s adresou a cenovkami predávaného tovaru,
i) zabezpečiť informačnú tabuľu pre potreby trhovníkov, informovať trhovníkov a návštevníkov trhového miesta o trhovom poriadku jeho vyvesením na viditeľnom a prístupnom mieste,
j) na trhovom mieste konať tak, aby sa predišlo škodám na zdraví a majetku občanov,
k) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
l) prideľovať miesta na predaj, ak to dovoľujú kapacitné možnosti.

Časť IV.
Čl. 11
Ceny tovaru

Ceny tovaru na trhovisku sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. a 129/1991 Zb. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Časť V.
Čl. 12
Poplatok za užívanie predajného miesta

1. Poplatok za užívanie predajných miest zverejní správca trhového miesta v cenníku, ktorý zašle na vedomie MsÚ Hlohovec. Cenovú aktualizáciu bude správca trhového miesta vykonávať 1 krát ročne.
2. Správca trhového miesta ako doklad o zaplatení predajného miesta vydáva lístky, ktoré sú označené číslom, sumou, dátumom a pečiatkou.

Časť VI.
Čl. 13
Orgány dozoru a sankčné opatrenia

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z., tohto VZN a kontrolu predaja na trhovom mieste vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Okresný úrad Hlohovec
c) mesto Hlohovec - poverené osoby, ďalej len " orgány dozoru" .
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a) od 50 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Hlohovec alebo správcovi trhoviska za porušenie ustanovení § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. a povinností vyplývajúcich z tohto VZN,
b) od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo, ktoré nie sú určené týmto VZN, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách.

3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tym dňom vyvesenia na úradných tabuliach mesta Hlohovec.


                                                                                                                       Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                 primátor mesta Hlohovec6874977

Úvodná stránka