Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 34/3/98 TRHOVÝ PORIADOK o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28, Hlohovec.

Schválené: 17.9.1998

Účinnosť: 2.10.1998

Platné do: 15.7.2014

Nahradené: 140/2014

Všeobecné záväzné nariadenie č.34/3/98

TRHOVÝ PORIADOK o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28, Hlohovec.
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods.3 písm. h/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 481/1992 Zb. o obecnom zriadení, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec.

Časť I.
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje trhové miesto - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec a zároveň určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh.

Časť II.
Základné ustanovenia
Čl. 2
Správa trhového miesta

1. Správu trhového miesta vykonáva:
Riaditeľ Mestského kultúrneho centra Hlohovec

Čl. 3
Určenie konania príležitostných trhov a prevádzkového a predajného času

1. Príležitostné trhy na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28, Hlohovec sa konajú: - nepravidelne, maximálne 6 x za štvrťrok príslušného kalendárneho roka, pričom konanie jedného príležitostného trhu nebude trvať dlhšie ako 5 dní.
Na príležitostnom trhu sa stanovuje:

  • prevádzkový čas od 6,00 hod. do 20,00 hod.
  • predajný čas od 9,00 hod. do 18,00 hod.

2. Na príležitostnom trhu - na trhovom mieste je zakázané:
a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly /vrecia, prepravky, debny, sudy, koše a pod./,
b) parkovať motorové vozidlá,
c) vodiť psov,
d) jazdiť motorovými vozidlami, bicyklami, okrem zásobovania a technickej obsluhy.

Čl. 4
Oprávnenie na predaj

1. Predaj na trhovom mieste môžu uskutočňovať:
a) občania starší ako 18 rokov,
b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné organizácie oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. - autorský zákon a výrobcovia podomácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny a kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Na trhovom mieste nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov /pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s platnými právnymi normami/,
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.

Čl. 5
Sortiment predaja

Na trhovom mieste je možné predávať:
a) sezónne, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety,
b) vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
c) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky možno na príležitostnom trhu predávať v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 178/1998 Z.z.

Čl. 6
Zákaz predaja tovaru

Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) surové mäso z jatočných zvierat a vnútornosti každého druhu, mäsové výrobky, výrobky z domácich zakáľačiek,
l) konzumnú masť,
m) mlieko a mliečne výrobky,
n) jatočný dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy, teľce, zverinu,
o) vajcia vodnej hydiny,
p) tlač a iné veci, ktorými by mohla byť ohrozená mravnosť
r) rádioaktívne látky,
s) výrobky z vajec, cukrárenské, pekárenské, lahôdkárske výrobky a ostatné potraviny i balené,
t) snežienku jarnú a to jej nadzemné i podzemné časti,
u) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín.

Čl. 7
Podmienky predaja

1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky právne normy a nariadenia súvisiace s podmienkami predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
2. Orgány dozoru /SOI, SPPI, OÚ Hlohovec, mesto Hlohovec a orgány veterinárneho a zdravotného dozoru/ môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky predaja, akosť resp. nákazovú situáciu.

Čl. 8
Povinnosti predávajúceho

l. Predávajúci je povinný:
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta,
c) označiť predajný stôl - predajné miesto podľa osobitných predpisov,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
f) zreteľne označiť predávané výrobky cenou
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov,
h) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje,
i) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

2. Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
f) doklad o nadobudnutí tovaru - nevyžaduje sa, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.

Čl. 9
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

1. Správca trhového miesta je povinný:
a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov na trhovom mieste.

2. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch - primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

3. Správca trhového miesta je ďalej povinný:
a) zabezpečiť vhodné nádoby na odpadky a smeti opatrené uzáverom a ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
b) zabezpečiť sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ho v čistote,
c) kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich tovar a poskytujúcich služby, ak si to charakter predaja resp. poskytovania služieb vyžaduje,
d) dbať, aby všetky predajné miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj, s adresou a cenovkami predávaného tovaru,
e) zabezpečiť informačnú tabuľu pre potreby trhovníkov, informovať trhovníkov a návštevníkov trhového miesta o trhovom poriadku jeho vyvesením na viditeľnom a prístupnom mieste,
f) na trhovom mieste konať tak, aby sa predišlo škodám na zdraví a majetku občanov,
g) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
h) prideľovať miesta na predaj, ak to dovoľujú kapacitné možnosti.

Časť IV.
Čl. 10
Ceny tovaru

Ceny tovaru na trhovom mieste sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. a 129/1991 Zb. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Časť V.
Čl. 11
Poplatok za užívanie trhového miesta

1. Poplatok za užívanie trhového miesta zverejní správca trhového miesta v cenníku, ktorý zašle na vedomie MsÚ Hlohovec. Cenovú aktualizáciu bude správca trhového miesta vykonávať 1 krát ročne.
2. Návštevníci príležitostného trhu majú vstup do objektu Domu kultúry na Pribinovej ul. č. 28 v Hlohovci, počas celej doby trvania trhu voľný.
3. Správca trhového miesta je povinný za zaplatené predajné miesto vždy vystaviť a vydať príslušný pokladničný doklad.

Časť VI.
Čl. 12
Orgány dozoru a sankčné opatrenia

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z., tohto VZN a kontrolu predaja na trhovom mieste vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Okresný úrad Hlohovec
c) mesto Hlohovec - poverené osoby, ďalej len " orgány dozoru" .
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a) od 50 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Hlohovec alebo správcovi trhoviska za porušenie ustanovení § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. a povinností vyplývajúcich z tohto VZN,
b) od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo, ktoré nie sú určené týmto VZN, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia na úradných tabuliach mesta Hlohovec.


                                                                                                                          Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                     primátor mesta Hlohovec6874997

Úvodná stránka