Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 38/1999 o digitálnej technickej mape mesta Hlohovec

Schválené: 17.6.1999

Účinnosť: 2.7.1999

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 38/1999

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe § 11, odsek 3, písmeno f, zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 38/ 1999 o digitálnej technickej mape mesta Hlohovec.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

 

1. Nariadenie upravuje:
a) obsah a spravovanie digitálnej technickej mapy (ďalej DTM), evidenciu správcov technického vybavenia a stavebníkov (investorov)
b) povinnosti právnických a fyzických osôb pri ohlasovaní zmien obsahu DTM
c) práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní DTM
2. Nariadenie platí pre územie mesta Hlohovec (k.ú. Hlohovec, Šulekovo).
3. Nariadenie sa vydáva pre účely kontinuálnej aktualizácie DTM.

Článok 2
DTM mesta Hlohovec

1. DTM je súčasťou mestského informačného systému (ďalej MIS). DTM tvorí podrobnú lokalizačnú základňu MIS. DTM je spracovaná podľa schváleného metodického a technologického postupu ako záväznej normy pre celé územie Hlohovca.
2. DTM sa rozumejú prepojené súbory údajov spracovávaných na prostriedkoch výpočtovej techniky a počítačovej grafiky. Sú to:
a) vybrané časti informačného súboru lokalizácie (ďalej ISL) a Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej AIS GK), vyjadrené vo forme digitálnej vektorovej katastrálnej mapy (ďalej VKM)
b) údaje o polohopise, výškopise a popise nad rámec ISL
c) vybrané časti z technickej dokumentácie (informačných systémov správcov technického vybavenia)
Rozsah údajov v zmysle spracovaného technologického postupu.

Článok 3
Tvorba DTM

Predmetom merania a zisťovania DTM sú:
a) trvalo stabilizované body podrobného bodového a výškového bodového poľa
b) budovy a ich doplnky väčšie ako 1m2
c) dopravné siete a zariadenia
d) verejná zeleň
e) vodné toky a plochy
f) objekty a vedenie technického vybavenia (inžinierske siete)
g) hranice správnych, katastrálnych a iných územných celkov a pozemkov
h) údaje o výškopise
i) popis
j) ostatné drobné predmety

Článok 4
Tvorba DTM

1. Vstupné údaje DTM tvoria:
a) vybrané číselné údaje VKM
b) číselné údaje o polohopise a číselné údaje o výškopise získané geodetickým meraním
c) číselné údaje o polohopise získané digitalizáciou VKM
d) údaje o technickom vybavení získané podľa čl.3
e) číselné údaje získané na základe ohlasovacej povinnosti zmien obsahu DTM (čl.8)
2. Údaje o technickom vybavení získané od správcov technického vybavenia obsahujúce údaje o polohe, výške (ak je známa) a identifikačné údaje o objektoch a vedení technického vybavenia, ktoré sa nachádzajú pod povrchom alebo na povrchu verejného priestranstva, alebo pod povrchom alebo na povrchu pozemkov, ktoré nespravuje príslušný správca technického vybavenia.
3. Do DTM môžu byť zaradené tiež údaje o polohe a výške a identifikačné údaje o objektoch a vedení technického vybavenia, ktoré sa nachádzajú pod povrchom alebo na povrchu pozemkov spravovaných príslušným správcom technického vybavenia, pričom tieto pozemky nie sú verejným priestranstvom.
4. Údaje uvedené v odst.2 je správca technického vybavenia povinný odovzdať správcovi MIS. Údaje uvedené v odst.3 môžu byť zaradené do DTM na žiadosť správcu technického vybavenia.

Článok 5
Správcovia DTM

1. Správcom DTM je Mestský úrad Hlohovec, úsek urbanity (ďalej správca DTM). Správca DTM zabezpečuje evidenciu a údržbu DTM, prevádzku príslušných dátových súborov a poskytovanie údajov z týchto súborov.
2. Správcovia jednotlivých súborov údajov DTM sú:
a) Orgán úradu katastra - správca súborov VKM
b) MsÚ Hlohovec - správca súborov údajov o polohopise, výškopise a popise nad rámec ISL a údajov z technických dokumentácií inžinierskych sietí v správe mesta Hlohovec tzn. tepelné rozvody, mestské rozvody slaboprúdu, verejného osvetlenia, ďalej rozvody káblovej televízie a rozvody vodovodov a kanalizácií.
c) jednotlivý správcovia inžinierskych sietí - správcovia súborov údajov z technickej dokumentácie (informačných systémov) správcov technického vybavenia:
plyn - SPP š.p. Nové Mesto nad Váhom
elektro - ZEZ š.p. Bratislava
slaboprúd - Slov. telekomunikácie Bratislava

Článok 6
Evidencia správcov technického vybavenia

Účelom evidencie správcov technického vybavenia je zaistiť úplnosť, kvalitu a aktuálnosť údajov o technickom vybavení územia na úrovni DTM.

Článok 7
Organizácie vedené v evidencii správcov technického vybavenia

Správcom technického vybavenia pre účely tohto VZN sú všetci správcovia inžinierskych sietí, ďalej stavebník, resp. investor vlastniaci resp. spravujúci v rámci svojho predmetu činnosti vedenia inžinierskych sietí a stavby nachádzajúce sa pod povrchom alebo na povrchu pozemkov.

Článok 8
Ohlasovacia povinnosť zmien obsahu DTM

1. Správca technického vybavenia je povinný v deň kolaudácie stavby odovzdať príslušnému stavebnému úradu k overeniu zameranie skutočného vyhotovenia stavby (geometrický plán). Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 30 dní odovzdá správcovi DTM (Mestský úrad Hlohovec, úsek architekta) kópiu geometrického plánu, predkladaného ku kolaudácii, alebo kópiu plánu skutočného vyhotovania stavby.
2. Správca technického vybavenia je povinný tieto údaje viesť ako záväznú polohovú identifikáciu vo vlastnej technickej dokumentácii a zodpovedá z aich pravdivosť.
3. Zmenu údajov stavebného objetku je povinný správca technického vybavenia do 15 dní nahlásiť na príslušnom sravebnom úrade a správcovi DTM.
4. Údržbu DTM vykonáva správca DTM aktualizáciou obsahu na základe aktualizačných údajov, získaných plnením ohlasovacej povinnosti zmien.

Článok 9
Poskytovanie údajov DTM

1. Jediným oprávneným poskytovateľom údajov DTM je správca DTM - Mestský úrad Hlohovec, úsek urbanity.
2. Údaje DTM sa poskytujú na požiadanie formou užívateľských výstupov.
3. Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o objektoch a vedení DTM na zadanom území v rozsahu dát, uložených v dátových súboroch DTM. Žiadateľ určuje výber objektov, výber údajov o týchto objektoch a vymedzuje príslušnú časť územia.
4. Užívateľské výstupy sa poskytujú vo forme:
a) záznamov vybraných častí údajov na počítačovom médiu
b) grafických výstupov vybraných častí údajov ako výrezu z DTM s voliteľným obsahom
5. Užívateľské výstupy poskytuje správca DTM za úplatu. Výška úplaty je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. NR SR o cenách dohodou a je uvedená v osobitnom cenníku.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Za porušenie povinností stanovených týmto VZN právnickou osobou môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 100 000.-Sk. Za porušenie tohto VZN fyzickou osobou je možné uložiť finančnú pokutu v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť 15-tym dňom od dňa vyvesenia na úradných tabuliach mesta Hlohovec.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ v Hlohovci.
4. Na tomto VZN sa uznieslo MsZ v Hlohovci uznesením č.46 dňa 17.6.1999.
5. Toto VZN nadobudlo právoplatnosť 12.7.1999.


                                                                                                                  Ing. Ján Brezovský 
                                                                                                                     primátor mesta


C enník  k poskytovania užívateľských výstupov z digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec za úplatu

Vydáva Združenie pre tvorbu a aktualizáciu DTM. Kvalitatívne podmienky: kvalita poskytovaných digitálnych a grafických údajov je v zhode s predpismi pre mapy veľkých mierok. K poskytovaným údajom vydá správca DTM osvedčenie.
Druhy výstupov:

  • digitálne údaje na počítačovom médiu (disketa)
  • výtlačok výrezu z mapy (papier)
  • nahliadnutie do mapy

Ceny:
1. Digitálna forma:
Územie mesta je rozdelené na obvody podľa hustoty meraných bodov.
Obvod I - sídlisková zástavba (merané plošne)
cena 6 000,-Sk/ha + hodinový strojový čas 240.-Sk/hod

Obvod II - uličná zástavba rodinnými domami (merané uličné pásy)
cena 4 000,-Sk/ha + hod. stoj. čas

Obvod III - parky a okrajové plochy mesta bez súvislej zástavby
cena 1 000,-Sk/ha + hod. stroj. čas

Cena pri prekrytí jednotlivých obvodov sa stanoví podľa % zastúpenia jednotlivých obvodov na ploche poskytovaných údajov.

2. Analógová forma (výtlačok z mapy):
Obvod I - sídlisková zástavba
cena 450,-Sk/ha + hod. stroj čas

Obvod II - uličná zástavba
cena 400,-Sk/ha + hod. stroj. čas

Obvod III - parky a okrajové plochy
cena 200,-Sk/ha + hod. stroj. čas

Mierku výtlačku z DTM volí žiadateľ. Výtlačok bude vyhotovený v jednom exemplári s farebnou grafikou. V prípade výstupu presahujúceho veľkosťou formát A3 bude do ceny zahrnuý aj náklad na tlač a papier.
V prípade poskytovania referenčných súborov (údaje z DTM nie v plnom obsahu) je stanovená cena z ceny príslušného obvodu 50% za polohopis, výškopis a 50% za inžinierske siete.

2.
Pri poskytovaní údajov z DTM na časti územia s informatívnym zakreslením vedení inžinierskych sietí bude cena znížená o 1/3 (pri zachovaní ceny hod. stroj. času).
Pre potreby členov Združenia DTM (Mesto Hlohovec, ZEZ, Slov.telekomunikácie a SPP) sú potrebné údaje poskytované bezúplatne len za cenu hod. strojového času. Obdobne bude postupované pri poskytovaní údajov tretím osobám (napr. projektantom) , vykonávajúcim činnosť na konkrétnej akcii pre člena Združenia. O takejto činnosti predloží žiadateľ písomný doklad s uvedením akcie, predpokladaného rozsahu poskytnutého územia a podpisom s pečiatkou oprávneného pracovníka. Za oprávnených pracovníkov sa považujú pracovníci útvarov GIS príslušných organizácií ( ZEZ š.p. Bratislava - Ing.Hrvoľ, ST RT ZS Bratislava - Ing.Kováčová, SPP š.p. Nové Mesto nad Váhom - Ing.Tomašovic, Mesto Hlohovec - prednosta úradu).
3. Nahliadnutie do mapy:
Nahliadnutie je poskytované každému žiadateľovi. Účtuje sa hodinový strojový čas 240,-Sk /hod, najmenší účtovaný čas je 15 min. a účtuje sa za každých začatých 15 min. Nahliadnutie do 5 min. je bezplatné.
Finančné prostriedky získané z úhrad za poskytované údaje z DTM budú osobitne evidované v účtovníctve MsÚ Hlohovec. Tieto financie budú ročne zúčtované a použité výhradne pre potreby financovania tvorby a aktualizácie DTM mesta Hlohovec.6875055

Úvodná stránka