Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

o používaní zábavnej pyrotechniky - PLATNÉ DO 27.12.2011

Schválené: 16.9.1999

Účinnosť: 1.11.1999

Platné do: 27.12.2011

Nahradené: VZN č. 121/2011

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 39/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky.

Podľa § 6, odst. 3 písm. g/ Zákona SNR. 481/92 Zb. o obecnom zriadení ( úplné znenie ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov), zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícií, a banského zák. č. 536/91, sa Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení o používaní zábavnej pyrotechniky.

Čl. I

Na území mesta Hlohovec je zakázané používať zábavnú pyrotechniku :
a) na sídliskách a v ostatných obytných zónach, kde nadmerným hlukom sú obťažovaní občania
b) v blízkosti nemocníc, kostolov a cintorínov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach
c) v uzatvorených miestnostiach
d) na celom území mesta Hlohovec, kde sa nachádzajú nezúčastnené osoby
e) v prípadoch a, b, d - vo vzdialenosti 50m a menej od hranice obytných zón, objektov, osôb,..

Čl. II

Zákaz sa nevzťahuje na použitie zábavnej pyrotechniky :
a) v noci z 31.decembra na 1. januára ( na Silvestra ) do 02,00 hod. za dodržania ustanovení bezpečnosti, obmedzenia v prípadoch nemocníc, kostolov, domov dôchodcov a pod.
b) na podujatiach ohlásených MsÚ, za podmienok, že organizátor podujatia zabezpečí primeranú odbornú obsluhu týchto výrobkov. Organizátor podujatia je povinný tri dni pred akciou ohlásiť MsÚ dátum konania takéhoto podujatia, čas trvania podujatia a druh použitých pyrotechnických výrobkov.

Čl. III.

Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 372 / 90 Zb. v znení zákona č. 542/90 Zb. Za takýto priestupok môžu príslušné orgány (mestská polícia, okresný úrad ) uložiť pokutu do 1000,- Sk .

Čl. IV

Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby a nadobúda účinnosť dňom 1.11.1999 .


                                                                                                                            Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                       primátor mesta Hlohovec
 6844222

Úvodná stránka