Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/98 - 34/6/98 Trhový poriadok

Schválené: 2.3.2000

Účinnosť: 17.3.2000

Platné do: 15.7.2014

Nahradené: 140/2014

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 41/2000 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec /ďalej len "Trhový poriadok"/, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interierové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 odst. 3 písm. h/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 481/1982 Zb. o obecnom zriadení, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 310/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

časť I.
VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok


 

  • o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 4 ods. 1/ písm. c/ sa vypúšťajú slová "ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností".
2. V čl. 4 ods. 1/ sa za písm. c/ vkladá nové písmeno d/, ktoré znie:
"d/ osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín."
3. V čl. 10 ods. 1/ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
" i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
4. V čl. 10 ods. 1/ sa vypúšťa písm. e/. Ďalšie písm. f/ sa označuje ako e/.
5. V čl. 14 ods. 2./ úvodná veta znie:
" 2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
6. V čl. 14 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová "od 50 000 Sk do 500 000 Sk".
7. V čl. 14 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová "od 5 000 Sk do 500 000 Sk" a na konci sa pripájajú slová "alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánom dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín".

časť II.
VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998

  • Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 , Hlohovec sa mení a dopĺňa takto:
     

1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:
" 1./ Príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 v Hlohovci sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň; vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní, pričom konkrétny trhový deň určí správca trhoviska ".
2. V čl. 4 ods. 1./ písm. c/ sa vypúšťajú slová "ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností".
3. V čl. 4 ods. 1./ sa za písm. c/ vkladá nové písmeno d/, ktoré znie:
"d/ osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín". Ďalšie písm. d/ sa označuje ako e/.
4. V čl. 10 ods. 1./ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
" i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
5. V čl. 10 ods. 2./ sa vypúšťa písm. e/. Ďalšie písm. f/ sa označuje ako e/.
6. V čl. 14 ods. 2./ úvodná veta znie:
"2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
7. V čl. 14 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová " od 50 000 Sk do 500 000 Sk".
8. V čl. 14 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová " od 5 000 Sk do 500 000 Sk" a na konci sa pripájajú slová " alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánom dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín".

časť III.
VZN mesta Hlohovec č. 34/3/1998

 

  • Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:
"1. Príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 v Hlohovci sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň; vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní, pričom konkrétny trhový deň určí správca trhového miesta ".
2. V čl. 8 ods. 1./ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
"i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
3. V čl. 12 ods. 2./ úvodná veta znie:
"2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
4. V čl. 12 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová " od 50 000 Sk do 500 000 Sk".
5. V čl. 12 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová " od 5 000 Sk do 500 000 Sk".

časť IV.
VZN mesta Hlohovec č. 34/4/1998

  • Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 5 ods. 1./ písm. c/ sa vypúšťajú slová " ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností".
2.V čl. 5 ods. 1./ sa za písm. c/ vkladá nové písmeno d/, ktoré znie:
"d/ osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín". Ďalšie písm. d/ sa označuje ako e/.
3. V čl. 11 ods. 1./ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
"i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
4. V čl. 11 ods. 2./ sa vypúšťa písm. e/. Ďalšie písm. f/ sa označuje ako e/.
5. V čl. 14 ods. 2./ úvodná veta znie:
"2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
6. V čl. 14 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová " od 50 000 Sk do 500 000 Sk".
7. V čl. 14 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová " od 5 000 Sk do 500 000 Sk " a na konci sa pripájajú slová " alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánom dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín".

časť V.
VZN mesta Hlohovec č. 34/5/1998

 

  • - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 4 ods. 1./ písm. c/ sa vypúšťajú slová " ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností".
2. V čl. 4 ods. 1./ sa za písm. c/ vkladá nové písmeno d/, ktoré znie:
"d/ osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín". Ďalšie písm. d/ je označené ako e/.
3. V čl. 9 ods. 1./ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
" i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
4. V čl. 9 ods. 2./ sa vypúšťa písm. e/. Ďalšie písm. f/ sa označuje ako e/.
5. V čl. 13 ods. 2./ úvodná veta znie:
"2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
6. V čl. 13 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová " od 50 000 Sk do 500 000 Sk".
7. V čl. 13 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová " od 5 000 Sk do 500 000 Sk " a na konci sa pripájajú slová "alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánom dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín".

časť VI.
VZN mesta Hlohovec č. 34/6/1998

 

Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:
" 1./ Príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň; vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní, pričom konkrétny trhový deň určí správca trhového miesta".
2. V čl. 4 ods. 1./ písm. c/ sa vypúšťajú slová " ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného oddelenia mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady, príp. platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu alebo výpisom z evidencie nehnuteľností".
3. V čl. 4 ods. 1./ sa za písm. c/ vkladá nové písmeno d/, ktoré znie:
"d/ osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín". Doterajšie písmeno d/ sa označuje ako e/.
4. V čl. 9 ods. 1./ sa text písm. i/ nahrádza novým textom, ktorý znie:
" i/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia".
5. V čl. 9 ods. 2./ sa vypúšťa písm. e/. Ďalšie písm. f/ sa označuje ako e/.
6. V čl. 13 ods. 2./ úvodná veta znie:
"2./ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk".
7. V čl. 13 ods. 2./ písm. a/ sa vypúšťajú slová " od 50 000 Sk do 500 000 Sk ".
8. V čl. 14 ods. 2./ písm. b/ sa vypúšťajú slová " od 5 000 Sk do 500 000 Sk " a na konci sa pripájajú slová " alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánom dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín".

časť VII.

1. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom budú upravené osobitným Všeobecne záväzným nariadením.

časť VIII.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


                                                                                                                            Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                                     primátor6875067

Úvodná stránka