Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 44/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 34/1/98 - 34/6/98 Trhové poriadky

Schválené: 15.6.2000

Účinnosť: 30.6.2000

Platné do: 15.7.2014

Nahradené: 140/2014

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 44/2000 ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec /ďalej len "Trhový poriadok"/, VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec, č. 34/3/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 Hlohovec, č. 34/4/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - Michalský jarmok, č. 34/5/1998 Trhový poriadok na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo, č. 34/6/1998 Trhový poriadok - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 odst. 3 písm. h/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 481/1982 Zb. o obecnom zriadení, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 310/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 115/2000 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

časť II.


VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/2/1998 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 Hlohovec sa mení takto:

1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:
" 1./ Príležitostné trhy na trhovom mieste - trhovisko Radlinského 8 v Hlohovci sa konajú jedenkrát týždenne, pričom trhovým dňom je určená streda, ak táto nie je štátnym sviatkom".

časť III.
 

VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/3/1998 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 sa mení takto:

1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:
"1. Príležitostné trhy na trhovom mieste - interiérové priestory Domu kultúry Pribinova 28 v Hlohovci sa konajú nepravidelne, maximálne šesťkrát za štvrťrok príslušného kalendárneho roka, pričom konanie jedného príležitostného trhu nebude trvať dlhšie ako 5 dní".

časť VI.

VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/6/1998 Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb - príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa mení takto:
1. V čl. 3 ods. 1./ úvodná veta znie:

" 1./ Príležitostný trh na trhovom mieste - priestranstvo parc. č. 1710 Hlohovec m.č. Šulekovo sa koná jedenkrát v mesiaci, pričom trhovým dňom je určený vždy druhý štvrtok v príslušnom mesiaci a počas Šulekovských hodov, ktorých dátum konania bude vopred vyhlásený".

časť VIII.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


                                                                                                                             Ing. Ján Brezovský
                                                                                                                                           primátor6844229

Úvodná stránka