Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva ...

Schválené: 22.2.2001

Účinnosť: 13.3.2001

Platné do: 26.12.2014

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 47/2001 ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe ustanovenia §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zák. NR SR č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec.

§ 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojem služobného tajomstva, upravuje podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti mesta (poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a poverených zamestnancov mesta) pri tejto ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností stanovených týmto nariadením.
2. Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou mesta Hlohovec, uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, ktorú vzhľadom na jej význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
Služobné tajomstvo sa označuje slovom "TAJNÉ" alebo skratkou "T" na spisovom obale.
3. Služobné tajomstvo sa chráni pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej bol určený.

§ 2
Služobné tajomstvo mesta

1. Služobným tajomstvom mesta Hlohovec sú skutočnosti podľa Prílohy č. 1 tvoriacej súčasť tohto VZN.
2. Zamestnanci mesta sú povinní počas výkonu svojej práce a aj po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia.
3. Konanie v rozpore s ods. 2 bude obec kvalifikovať ako konanie v rozpore s oprávnenými záujmami mesta a zároveň porušenie služobného tajomstva mesta Hlohovec. Takéto konanie sa bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny a voči zamestnancovi sa použijú príslušné sankcie vyplývajúce zo Zákonníka práce.
4. V prípade porušenia alebo ohrozenia oprávnených záujmov mesta bude mesto požadovať od zamestnanca náhradu škody vrátane ušlého zisku, príp. aj vydanie neoprávneného obohatenia.

§ 3
Ochrana utajovaných skutočností


 

1. Ochrana utajovaných skutočností sa zabezpečuje výberom a určením osôb, ktoré sa môžu oboznamovať v určenom rozsahu s utajovanými skutočnosťami.
2. Označovaním utajovaných skutočností.
3. Vytváraním vhodných podmienok zabraňujúcim ich vyzradeniu, zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu.
4. Utajované skutočnosti uvedené v prílohe č. 1 sa nesmú kopírovať alebo rozmnožovať. Výnimku môže povoliť len primátor v súlade s úpravou MV SR.

§ 4
Zákonné dôvody na odmietnutie prístupu k informáciám

1. Primátor mesta ako štatutárny orgán v majetkovo-právnych vzťahoch a pracovno-právnych vzťahoch v zmysle §13 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov vydá osobitný príkaz pre mestské orgány, organizácie a zamestnancov o povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri výkone pracovnej činnosti a ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov (okrem už uvedeného zákona 100/96 Z. z.), kde je stupeň utajenia nižší.
2. Stručný prehľad zákonných dôvodov na odmietnutie prístupu k informáciám:

 • obchodné tajomstvo - Zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • daňové tajomstvo - Zákon č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov... v znení neskorších predpisov
 • bankové tajomstvo - Zákon č. 21/92 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
 • ochrana osobnosti a súkromia - Zákon 40/64 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • ochrana osobných údajov - Zákon č. 52/98 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
 • ochrana duševného vlastníctva - Zákon č. 383/97 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
 • ochrana údajov týkajúcich sa občana - Zákon č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 • k údajom zverejňovaným inou osobou, napr. Zákon č. 322/92 Zb. o štátnej štatistike, zákon č. 81/92 Zb. o tlačovej kancelárii SR
 • pracovno-právnym - Zákonník práce z. č. 65/1965 v znení neskorších predpisov
 • týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní - Zákon č. 141/61 o trestnom konaní súdnom, 99/63 Zb. občiansky súdny poriadok, 335/91 Zb. o sudcoch a súdoch v znení neskorších predpisov
 • týkajúcich sa mestskej polície - Zákon č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • týkajúcich sa správneho konania - Zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • získaných pri verejnom obstarávaní - Zákon 263/99 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení noviel
 • získaných pri vybavovaní sťažností - Zákon č. 152/98 Z. z. o vybavovaní sťažností
 • získaných kontrolnou činnosťou - Zákon č. 10/96 Z. z. o kontrole v št. správe
 • ktoré boli odovzdané povinnej osobe dobrovoľne t. j. bez právnej povinnosti
 • o skutočnostiach vyplývajúcich z činnosti a rokovaní mestských orgánov a organizácií, ktoré nie sú verejné a ich nezverejnenie si príslušný orgán vyhradí zo zákonných dôvodov
 • o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

3. Predmetný príkaz vydá primátor najneskôr do 1 mesiaca od schválenia VZN mestským zastupiteľstvom.

§ 5
Oprávnené osoby

1. Na plnenie úloh podľa tohto nariadenia sa písomne poveria zamestnanci obce.
2. Zamestnancom obce vydá príslušné poverenie primátor mesta v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Písomné poverenie pre zamestnancov obce sa zakladá do osobného spisu zamestnanca.

§ 6
Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

1. Primátora mesta, zást. primátora, prednostu MsÚ, hl. kontrolóra a uvoľnenú poslankyňu môže oslobodiť od mlčanlivosti o služobnom tajomstve mestské zastupiteľstvo.
Ostatných zamestnancov mesta môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti primátor mesta.
2. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť primátorovi mesta súhlas na poskytovanie informácií, ktoré tvoria predmet služobného tajomstva, pokiaľ nezasiahne do kompetencie príslušného štátneho orgánu.
Primátor mesta môže udeliť zamestnancovi mesta súhlas na poskytovanie informácií, ktoré tvoria predmet služobného tajomstva.

§ 7
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:

 • primátor mesta
 • hlavný kontrolór mesta
 • primátorom poverený zamestnanec MsÚ, MsP, mestskej organizácie
 • MsZ určení poslanci MsZ

§ 8
Záverečné ustanovenie


1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 22.02.2001 uznesením č. 11/2001 a účinnosť nadobúda dňom 13.03.2001.


primátor mesta
 6844277

Úvodná stránka