Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o odpadoch - PLATNÉ DO 13. 5. 2013

Schválené: 29.11.2001

Účinnosť: 1.1.2002

Platné do: 13.5.2013

Nahradené: 133/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/2001 o odpadoch. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ustanovením § 4 a § 11 citovaného zákona, v súlade s ustanovením § 39 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákona o odpadoch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (ďalej len zákona o miestnych poplatkoch) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Toto VZN upravuje :

  • pôsobnosť mesta, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  • podrobnosti o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
  • podmienky odovzdávania a zhromažďovania oddelených zložiek komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu občanmi mesta podmienky zhromažďovania oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými predpismi1) povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia1) alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
8. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10.Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11.Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12.Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
13.Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
14.Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
15.Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. Množstevný zber je systém zberu vychádzajúci z realizovaných výkonov, ktorý je charakterizovaný pri cyklickom systéme zberu objemom nádob alebo iných zberových prostriedkov a počtom ich obslúh a pri výmennom systéme zberu aj zohľadnením hmotnosti odpadu. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch v náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel. Objemové odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami., alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami (ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu) vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§43 ods. 3 stavebného zákona). Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca so štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43b ods. 2 stav. zákona).

§ 3
Účel odpadového hospodárstva

Účelom odpadového hospodárstva je
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
1. rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
2. výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
3. vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom1), ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).

II. ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSôB A FYZICKÝCH OSôB

§ 4
Spoločné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s vydaným rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm.
e) zákona o odpadoch].
3. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov podľa položky D6 zákona o odpadoch, a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov (§ 38 zákona o odpadoch),
e) vykonávať bez súhlasu podľa § 7 zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch vyžaduje,
f) prevádzkovať po 31. decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g) vykonávať skládkovanie
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
4. opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
h) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
i) výroba, dovoz a vývoz polyvinylchloridu vrátane výrobkov z tohto materiálu od 1. januára 2008.
4. Ak nie je v zákone o odpadoch a tomto VZN ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
5. Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
7. Okresný úrad na základe oznámenia podľa odseku 6 z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
8. Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov,1) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,2) alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
9. Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
10.Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad.
11.Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
12.Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadomodpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R10 podľa prílohy č. 2 zákonom o odpadoch.

§ 5
Povinnosti držiteľa odpadu

1. Držiteľ odpadu je povinný
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch],
b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,1)
d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,2)
j) predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi,
k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch),
l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri prechode tovaru cez spracovateľské operácie,3) alebo ich vyviezť späť na územie toho štátu, z ktorého územia bol tovar na účely uskutočnenia aktívneho zošľachťovacieho styku, 4) dovezený,
m) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
n) na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
2. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1povinní vypracovať a dodržiavať schválený program podľa § 6 zákona o odpadoch.
3. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b) vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo iný odpad [§ 68 ods. 3 písm. n) zákona o odpadoch]; bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani vykúpiť,
c) viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b), ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.
4. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1písm. i).
5. Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nevzťahujú s výnimkou prípadu podľa odseku 4.
6. Ak je držiteľom odpadov dopravca, vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k).

III. ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI

§ 6
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
4. Obec upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi týmto všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanovuje najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. Tiež je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
6. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok podľa osobitného predpisu.1) Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
7. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6 zákona o odpadoch) a s týmto všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 4. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
8. Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods.1 písm. g) a h) zákona o odpadoch oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
9. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

§ 7
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

1. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
2. Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno len ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom udeleným podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.
3. Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, môže príslušný okresný úrad v prípadoch, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, rozhodnúť o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť.
4. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale 2) a riadne označený podľa osobitného predpisu.1)
5. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. l) a n)zákona o odpadoch].
6. Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
7. Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti.
8. Ustanovenia zákona o odpadoch o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú aj na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium pre posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
9. Odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho meru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

§ 8
Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormiobsahujúcimi niektoré nebezpečné látky


1. Na účely zákona o odpadoch sa za batériu alebo akumulátor považuje zdroj elektrickej energie generovanej priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá z jednej primárnej batérie alebo niekoľkých primárnych batérií neschopných opätovného nabitia, alebo zo sekundárnych článkov schopných opätovného nabitia uvedených v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.
2. Za opotrebovanú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je opakovane použiteľný na účel, na ktorý bol pôvodne určený, a je určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
3. Zakazuje sa s účinnosťou od 1. júla 2001 uvádzať na trh2) batérie a akumulátory s obsahom ortuti viac ako 0,0005% hmotnosti. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístroje, ktorých súčasťou sú uvedené batérie a akumulátory; nevzťahuje sa na gombíkové batérie a batérie zložené z gombíkových článkov s obsahom ortuti do 2% hmotnosti.
4. Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní od 1. júla 2001 zabezpečiť ich označovanie symbolmi ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. h)zákona o odpadoch]. Označenie musí obsahovať údaje o separovanom zbere a možnej recyklácii a údaje o obsahu ťažkých kovov v nich.
5. Výrobca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, je povinný zabezpečiť ich zabudovanie do zariadenia tak, aby ich mohol užívateľ po opotrebovaní ľahko vybrať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kategórie zariadení uvedených v prílohe č. 8 zákona o odpadoch.
6. K zariadeniam uvedeným v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, ktorých batérie a akumulátory nemôže užívateľ ľahko vybrať, musí byť pripojené poučenie, ktoré užívateľa upozorní na prítomnosť batérií a akumulátorov nebezpečných pre životné prostredie, a uvedený návod, ako sa dajú bezpečne vybrať.
7. Opotrebované batérie a akumulátory uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch možno zberať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
8. Zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
9. Batérie a akumulátory, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 5 a ktoré sa na území Slovenskej republiky vyrobili alebo ktoré sa na územie Slovenskej republiky doviezli pred nadobudnutím účinnosti ustanovenia odseku 4, možno bez označenia predpísanými symbolmi uvádzať na trh do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona o odpadoch.
10.Držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7 zákona o odpadoch je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch].
11.Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7 zákona o odpadoch, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56 zákona o odpadoch.
12.Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 12 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
13.Výrobca platí príspevok v štvrťročných rovnakých zálohových splátkach splatných vždy do desiateho dňa príslušného štvrťroka. Doplatok príspevku sa vypočíta podľa skutočnosti príslušného kalendárneho roka a je splatný do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
14.Dovozca platí príspevok pred uskutočnením dovozu.
15.Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
16.Plnenie povinností uvedených v odseku 3, odsekoch 5 až 7 a odseku 10 kontrolujú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitného predpisu.1) Na tento účel sú oprávnené
a) vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b) odoberať vzorky výrobkov na vykonanie skúšky,
c) požadovať sprievodné listiny výrobkov,
d) kontrolovať označovanie výrobkov uvádzaných do obehu,
e) upozorňovať výrobcov a dovozcov výrobkov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f) zadržať prepravu alebo predaj výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g) uložiť stiahnutie výrobku z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.
17.Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, sú povinní
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
18.Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, ako aj ten, kto zbiera odpady zo zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu opotrebovaných batérií a akumulátorov a odpadov z uvedených zariadení a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§ 9
Nakladanie s odpadovými olejmi

1. Za odpadové oleje sa na účely zákona o odpadoch považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
2. Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie proces, ktorým sa môžu z odpadových olejov vyrobiť základné oleje predovšetkým odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahovať nebezpečný odpad.
3. Zakazuje sa
a) vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
b) uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
4. Ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, je držiteľ odpadových olejov povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou; ak to nie je možné, tento držiteľ je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi.1) Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
5. Ten, kto zabezpečuje zber, regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadových olejov, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o odpadových olejoch a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
6. Odpadové oleje možno zberať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
7. Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. b)zákona o odpadoch].
8. Výrobca a dovozca všetkých minerálnych mazacích olejov do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny a hydraulických olejov sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56 zákona o odpadoch.
9. Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 8 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
10.Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13 zákona o odpadoch. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14 zákona o odpadoch.
11.Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
12.Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§ 10
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

1. Výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá,1) ktoré sa v Slovenskej republike predávajú samostatne alebo na kolesách týchto vozidiel, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56 zákona o odpadoch.
2. Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
3. Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13 zákona o odpadoch. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14 zákona o odpadoch.
4. Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
5. Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú povinní
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
6. Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len "opotrebované pneumatiky"), prednostne zabezpečí ich zhodnotenie činnosťou podľa položky R2 prílohy č. 2 zákona o odpadoch, a ak to nie je možné, ostatnými činnosťami podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.
7. Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

IV. ČASŤ
SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL

§ 11
Základné ustanovenie

1.Na spracovanie starých vozidiel sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch, ak v tejto časti nie je uvedené inak.
2. Starým vozidlom je motorové vozidlo2) kategórie M 1 a N 1,3) ktoré jeho držiteľ 4)chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.1) Starým vozidlom je aj motorové vozidlo kategórie M 1 a N 1, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste2) alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia3) alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.4)
3. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
4. Spracovaním starých vozidiel je činnosť súvisiaca so zhodnotením alebo zneškodnením starých vozidiel alebo ich častí po ich odovzdaní spracovateľovi starých vozidiel, najmä odobratie ich súčastí a náplní, ktoré môžu ohroziť životné prostredie, rozobratie a zošrotovanie vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia šrotových odpadov.
5. Spracovateľom starých vozidiel je právnická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch.

§ 12
Povinnosti hromadných výrobcov vozidiel a hromadných dovozcov vozidiel

1. Hromadný výrobca vozidiel 5) je pri výrobe motorových vozidiel povinný používať také materiály, súčiastky a konštrukčné prvky, ktoré umožnia bez nepriaznivého vplyvu na ich kvalitu a bezpečnosť ich opätovné využitie alebo recykláciu tak, aby množstvo nevyužiteľných odpadov zo starého vozidla bolo čo najmenšie.
2. Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný dovozca vozidiel6) je povinný do šiestich mesiacov po uvedení nimi vyrábaného typu motorového vozidla alebo nimi dovážaného typu motorového vozidla do obehu poskytnúť informácie o rozoberaní starého vozidla. Tieto informácie musia umožniť identifikáciu jednotlivých častí a materiálov a umiestnenie všetkých nebezpečných látok v motorovom vozidle tak, aby umožnili pri spracovaní starých vozidiel postupovať v súlade so zákonom o odpadoch; tým nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.7)
3. Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný dovozca vozidiel, ktorý nie je držiteľom autorizácie, je oprávnený vykonávať zber starých vozidiel výhradne na účel ich prepravy na spracovanie držiteľovi autorizácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch.
4. Ustanovenie § 52 ods. 1 zákona o odpadoch sa vzťahuje primerane aj na hromadného výrobcu vozidiel alebo hromadného dovozcu vozidiel, ktorému držiteľ starého vozidla odovzdá staré vozidlo. Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný dovozca vozidiel je oprávnený
vystaviť potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie len v mene držiteľa autorizácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch.

§ 13
Povinnosti držiteľa starého vozidla

1. Ak držiteľ starého vozidla neprevedie toto vozidlo na iného na účely jeho ďalšieho využitia ako motorového vozidla alebo ak nepostupuje podľa odseku 3, je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie držiteľovi autorizácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch alebo odovzdanie starého vozidla hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi (§ 50 zákona o odpadoch).
2. K žiadosti o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov1) držiteľ starého vozidla v prípade podľa odseku 1 predloží okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie vystavené oprávneným subjektom podľa odseku 1.
3. Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný
a) predložiť pri vyradení starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov3) okresnému dopravnému inšpektorátu čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla,
b) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel,
c) zaslať v lehote podľa písmena b) príslušnému okresnému úradu kópiu čestného vyhlásenia podľa písmena a),
d) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

4. Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. b), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené okresným úradom (ďalej len "určené parkovisko"); náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkamipodľa odseku 6 v prípade jeho nečinnosti,
b) Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len "inšpekcia"),
c) okresný úrad,
d) obec.

5. Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 4 písm. a) držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, okresný úrad začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa držiteľom starého vozidla stáva štát.
6. Ten, koho staré vozidlo pripadlo podľa odseku 5 štátu, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny starého vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal držiteľom starého vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4 a trov konania podľa odseku 5; nárok na náhradu možno uplatniť na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Ten, komu držiteľ starého vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to vo výške, ktorú oznámil okresnému úradu na účel náhrady podľa odseku 6; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa starého vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.
8. Ak chce držiteľ starého vozidla naložiť s ním iným spôsobom, než uviedol v
čestnom vyhlásení podľa odseku 3 písm. a), najmä predať alebo darovať staré vozidlo alebo jeho časť inej osobe, prípadne ho znova prihlásiť do evidencie vozidiel,1) je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 14 dní po tom, ako so starým vozidlom takto naložil, okresnému úradu.
9. Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie vozidiel koná bez žiadosti jeho držiteľa.2)

§ 14
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

1. Spracovateľ starých vozidiel je povinný
a) pri výstavbe nových zariadení na spracovanie starých vozidiel alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase okresného úradu vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. l zákona o odpadoch),
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
d) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
e) viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
f) viesť a uchovávať evidenciu o vyplatenom finančnom príspevku,
g) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu,
h) nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
i) zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla vrátane zneškodnenia jeho nevyužiteľných zvyškov,
j) zverejniť svoje preberacie podmienky,
k) vystaviť pri prevzatí starého vozidla na spracovanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. j) zákona o odpadoch] a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal,
l) prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal,
m) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k odpadom produkovaným ním.

2. Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem kúpnej ceny vyplatiť finančný príspevok za podmienok podľa odseku 3 držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie, a to bez ohľadu na trhovú hodnotu starého vozidla.
3. Nárok na vyplatenie finančného príspevku
a) 2 000 Sk má držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho spracovateľovi starých vozidiel v spracovateľskom zariadení, ak je staré vozidlo kompletné, hoci je primerane opotrebené,
b) 1 000 Sk má držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho spracovateľovi starých vozidiel v spracovateľskom zariadení, ak staré vozidlo nie je kompletné, ale nechýbajú v ňom základné časti (motor, karoséria).

§ 15
Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy

1. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty,
b) na inom mieste než podľa písmena a), zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec; v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
2. Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa odseku 1 jeho odovzdaním na určené parkovisko (odsek 6), a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu,1) je na pozemku odstavené viac než 30 dní. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska; môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť (odsek 4).
3. Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec.2)
4. V prípade zistenia držiteľa starého vozidla v lehote podľa odseku 3 zodpovedá držiteľ starého vozidla za náhradu nákladov spojených s odstránením tohto vozidla a s jeho uložením na určenom parkovisku tomu, kto tieto náklady vynaložil.
5. Ak sa v lehote podľa odseku 3 zistí držiteľ starého vozidla umiestneného na určenom parkovisku, ten, kto túto skutočnosť zistil, oznámi to bezodkladne správcovi určeného parkoviska, držiteľovi starého vozidla a okresnému úradu. Ustanovenia § 51 ods. 4 až 8 zákona o odpadoch platia rovnako.
6. Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia,3) ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí.
7. Prevádzkovateľ určeného parkoviska vedie evidenciu prevzatých a odovzdaných starých vozidiel.

V. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU

§ 16
Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho odpadu :
druhy komunálneho odpadu z podskupiny 20 01 SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV :
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 39 plasty (len PET fľaše)
druhy komunálneho odpadu z podskupiny 20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY :
20 03 01 zmesový komunálny odpad

§ 17
Zber, zneškodňovanie a preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa § 16 tohto VZN.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len organizácia poverená zberom).
Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi zberu komunálneho odpadu sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
V zastavanom území sa určuje :
povinné užívanie nasledovných zberných nádob pre platiteľov poplatku z rodinného domu na zber zmesového komunálneho odpadu :
zberná nádoba 110 l - typ 110 DIN - vývoz 52 x ročne
zberná nádoba 240 l - typ 240 DU - vývoz 26 x ročne
pre platiteľov poplatku z bytového domu povinné spoločné štandardné užívanie zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu :
zberná nádoba 1 100 l - typ 1,1 DIN - vývoz 52/104 x ročne
zberná nádoba 1 100 l - typ 1,1 DU - vývoz 104 x ročne
pre všetky podnikateľské subjekty a subjekty vyvíjajúce činnosť na území mesta a iné s výnimkou subjektov uvedených v § 17 ods. 5 písm. a) a b) tohto VZN sa určuje povinné používanie nasledovných zberných nádob :
zberná nádoba 110 l - typ 110 DIN - vývoz 52 x ročne
zberná nádoba 240 l - typ 240 DU - vývoz 52 x ročne
zberná nádoba 1 100 l - typ 1,1 DIN - vývoz 52 x ročne
zberná nádoba 1 100 l - typ 1,1 DU - vývoz 52 x ročne
Preprava komunálneho odpadu a zložiek :
ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.
Umiestnenie zberných nádob :
Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania.
Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu, alebo obce a pod. ) sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s mestským úradom a organizáciou poverenou zberom. Miesta pre nádoby budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník mestského úradu.
Povinnosti užívateľov zberných nádob :
Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené v súlade s predchádzajúcim bodom (8) tohto VZN.
Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.

§ 18
Zhromažďovanie skla

Pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu ho zberajú do osobitne určených nádob s označením "SKLO".
Do nádob sa odovzdá farebné a biele sklo, vyprázdnené, zbavené kovových uzáverov. Zakazuje sa odovzdávať sklo znečistené, naplnené inými látkami.
Miesta na umiestnenie zberných nádob sú určené organizáciou poverenou zberom a mestským úradom. Za odvoz a čistotu okolia zberných nádob zodpovedá organizácia poverená zberom.

§ 19
Zhromažďovanie papiera

Pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu ho zberajú do osobitne určených nádob s označením "PAPIER".
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby a právnické osoby ho zberajú dohodou s organizáciou poverenou zberom.
Pôvodca odpadu je povinný zberať papier zbavený prímesí, kovových, resp. iných častí.
Miesta na umiestnenie zberných nádob sú určené organizáciou poverenou zberom a mestským úradom. Za odvoz a čistotu okolia zberných nádob zodpovedá organizácia poverená zberom.

§ 20
Zhromažďovanie plastov

Pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu ho zberajú do osobitne určených nádob s označením "PLASTY".
Nádoby s označením "PLASTY" sú určené iba na zber "PET fliaš" a nie je možné do nich odovzdávať iné druhy plastov.
Do nádob sa odovzdávajú iba "PET fľaše", vyprázdnené, zbavené kovových uzáverov. Zakazuje sa odovzdávať "PET fľaše" znečistené, naplnené inými látkami.
Miesta na umiestnenie zberných nádob sú určené organizáciou poverenou zberom a mestským úradom. Za odvoz a čistotu okolia zberných nádob zodpovedá organizácia poverená zberom.

VI. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

§ 21
Drobný stavebný odpad a jeho zložky

Podrobnosti nakladania s drobným stavebným odpadom a jeho zložkami budú upravené v programe odpadového hospodárstva mesta Hlohovec.

§ 22
Rozsah a spôsob triedenia

Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného odpadu podľa katalógu odpadov (kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť.

§ 23
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu

Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bežným spôsobom mimo verejného priestranstva, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie uvedeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a pod.).

VII. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU

§ 24
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemového odpadu

Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel mestský úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v meste, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemového odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v mestskom rozhlase, miestnom časopise, televízii, na internete...). V informácii uvedie najmä termíny v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené miesta rozmiestnenia.

VIII. ČASŤ
ZBERNÝ DVOR

§ 25
"Zabezpečenie zberného dvora"

Mesto Hlohovec v súlade s ustanovením § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch zabezpečí priestor na odovzdávanie oddelených zložiek komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu - zberný dvor.
Podrobnosti využívania zberného dvora a odovzdávanie oddelených zložiek komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu upraví program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec.

IX. ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 26
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)] zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k) zákona o odpadoch, alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch,
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)]zákona o odpadoch,
f) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch,
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41 zákona o odpadoch,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42 zákona o odpadoch,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43 zákona o odpadoch,
k) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 zákona o odpadoch,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore so zákonom o odpadoch alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé údaje,
m) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 2 zákona o odpadoch alebo nezaplatí ho včas alebo v ustanovenej sume,
n) nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

2. Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až m) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
3. Priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až m) prejednáva okresný úrad.
4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,1) 84) ak tento zákon neustanovuje inak.
5) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až m) sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia.

§ 27
Pokuty právnickým osobám, alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie

Primátor môže právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak :
poruší nariadenie neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.


X. ČASŤ
POPLATKY ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV

§ 28
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
2. Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt1) alebo prechodný pobyt,2)
b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor, (ďalej len "poplatník za odpady").

3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.3)
4. Sadzba poplatku je
a) najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a kalendárny rok alebo
b) najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber.
5. Sadzba poplatku sa vo všeobecne záväznom nariadení obce určí na príslušné obdobie
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,
b) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad,
c) pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
d) pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.

6. Pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obec postupuje podľa § 15 zákona o odpadoch.
7. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na tieto účely."
8. Sadzbu poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta určuje VZN Mesta Hlohovec č.49/2001,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Hlohovec č. 22/1995 o miestnych poplatkoch.

XI. ČASŤ
ZÁVER

§ 29
Prechodné ustanovenia

1. Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
2. Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov, je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto rozhodnutím predloží aj návrh na zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.
3. Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 15 zákona o odpadoch, je povinný podľa § 15 zákona o odpadoch, zaregistrovať sa do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona o odpadoch.
4. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnýmiodpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 zákona o odpadoch do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemôže túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.

§ 30
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť časť IV - "Domové odpady" VZN mesta Hlohovec č. 5/1992 o ochrane a tvorbe životného prostredia v meste Hlohovec v znení zmien a doplnkov.
2. Kontrolu dodržiavania zásad tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta a príslušné komisie MsZ mesta Hlohovec.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ mesta Hlohovec.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2002.


                                                                                                       Ing. Ján Brezovský, primátor mesta6875019

Úvodná stránka