Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 60/2003 Trhový poriadok na trhovom mieste trhovisko - ul. Hlohová parc. č. 300/25

Schválené: 3.9.2003

Vyhlásené: 4.9.2008

Účinnosť: 18.9.2003

Platné do: 15.7.2014

Nahradené: 140/2014

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 60/2003 Trhový poriadok (trhovisko Hlohová ul.) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko ul. Hlohová parc. č. 300/25, Hlohovec o predaji a poskytovaní služieb pri príležitostných trhoch

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 612/2002 Z. z. o obecnom zriadení, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec

Časť I.
Úvodné ustanovenia
čl. 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje trhové miesto – trhovisko ul. Hlohovec parc. č. 300/25, Hlohovec určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste a pri príležitostných trhoch.

Časť II
Základné ustanovenia
čl. 2
Správa trhoviska

1. Správu trhoviska vykonáva osoba určená, ktorú je vlastník trhoviska povinný nahlásiť na MsÚ Hlohovec pred zahájením prevádzky trhoviska.

Čl. 3
Určenie trhových dní a času predaja

1. Trhovými dňami je určený pondelok až nedeľa:
jednotlivých príslušných týždňoch, pričom prevádzkový a predajný čas je stanovený:
pondelok – piatok
letné obdobie: od 4,30 hod. – 18,00 hod.
zimné obdobie: od 5,30 hod. – 17,00 hod.

sobota – nedeľa
letné obdobie: od 4,30 hod. – 14,00 hod.
zimné obdobie: od 5,30 hod. – 12,00 hod.

2. Príležitostné trhy na trhovom mieste – trhovisko ul. Hlohová, parc. č. 300/25 sa môžu konať 3-krát týždenne, pričom trhovým dňom sú určené utorok, štvrtok a piatok, ak tieto nie sú sviatok,
3. V nedeľu sa môžu konať len výmenné a predajné trhy použitého tovaru napr. športové náradia a výstroj, rybárska výstroj a náradie, obnosené oblečenie a iné použité veci.

Čl. 4
Oprávnenie na predaj

1. Predaj na trhovisku môžu uskutočňovať.
a) občania starší ako 18 rokov,
b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné organizácie oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
c) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, kvetov, zeleninových a kvetinových sadeníc, stromčekov a okrasných kríkov t. z.:

  • samostatne hospodáriaci roľníci / na základe osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a) až e) zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
  • drobnochovatelia a pestovatelia,

d) osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.

Na trhovisku nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov /pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s platnými právnymi normami/,
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.

Čl. 5
Predaj tovaru bez obmedzenia

Na trhovisku je možné bez obmedzujúcich podmienok predávať tovar:
a)ovocie a zeleninu, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na konzumáciu (kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry)
c) všeobecne známe byliny, koreniny.

Čl. 6
Predaj tovaru s obmedzením

Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené
podmienky, určené súvisiacimi právnymi normami a
predpismi:
a) vajcia - povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec a tieto musia byť pri predaji
chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov a predaj sa môže uskutočňovať pri
teplote prostredia od 5 do 18 °C. Ak je teplota vonkajšieho prostredia vyššia ako18 °C, musí
byť zabezpečené ich chladenie v chladiacich zariadeniach. Ak to nie je možné zabezpečiť, predaj vajec nemožno uskutočňovať,
b) huby-predaj húb je na tržnici vylúčený,
c) včelí med - musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky a zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Môžu ho predávať iba fyzické resp. právnické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť vydané príslušným veterinárnym orgánom,
d)výrobky z ovocia a zeleniny, mletá paprika, osivá, koreniny a korenáče chmeľu možno predávať iba za podmienky, že bolo na ne vydané osvedčenie-atest,
e) vianočné stromčeky chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia,
f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky možno predávať len v prevádzkárňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom.

Čl. 7
Zákaz predaja tovaru

Na trhovisku sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčaistky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových a konzumných rýb,
k) surové mäso z jatočných zvierat a vnútornosti každého druhu, mäsové výrobky, výrobky z domácich zakáľačiek,
l) konzumná masť,
m) mlieko a mliečne výrobky
n) jatočný dobytok, kone ošípené, ovce, kozy, teľce a zverinu,
o) vajcia vodnej hydiny,
p) rádioaktívne látky,
r) výrobky z vajec, cukrárenské, pekárenské, lahôdkárske výrobky a ostatné potraviny i balené,
s) všetky druhy chránených rastlín,
t) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označné ako liečivá a čajové zmesi bylín.

Čl. 8
Druhy poskytovaných služieb

Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie možno poskytovať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom a za podmienok, že štátny okresný hygienik vydá súhlasný záväzný posudok.

Čl. 9
Podmienky predaja

1.Podmienkou predaja na trhovisku je príslušné oprávnenie na predaj a zaplatenie poplatku za prednostné užívanie stola, prípadne zaplatenie poplatku za stôl v deň predaja.
2.Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať všetky právne normy a nariadenia súvisiace s podmienkami predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Čl. 10
Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný :
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska,
c) označiť predajný stôl – predajné miesto podľa osobitných predpisov,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov,
h) uvádzať o predávanom tovare pravdivé údaje,
i) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
j) zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru, zelenina, zemiaky a lesné
plody musia byť čisté, zbavené hliny, zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne
roztriedené a počas predaja uložené v debnách alebo košoch, prípadne vyložené
zákazníkom na dostupnom mieste,
k) vylúčiť z predaja výrobky - poživatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené,

2. Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitných predpisov,
e) doklad o nadobudnutí tovaru.

Čl. 11
Práva a povinnosti správcu trhoviska

1. Správca trhoviska je povinný:
a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku.

2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a
poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,

3.Správca trhoviska je ďalej povinný:
a) zabezpečiť na trhovisku kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej  prístupnosť kupujúcim,
b) trvale udržiavať v čistote a poriadku predajné a skladovacie priestory trhoviska ako i všetko zariadenie slúžiace na predaj,
c) zabezpečiť vhodné nádoby na odpadky a smeti opatrené uzáverom a ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
d) zabezpečiť sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ho v čistote,
e) v prípade potreby zabezpečiť orgánom veterinárnej starostlivosti a hygienickej služby vhodný priestor s tečúcou vodou, mydlom, uterákom, potrebnú vecnú a osobnú pomoc,
f) zabezpečiť ovoskop na vajcia /presvecovacie zariadenie/,
g) kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich tovar a poskytujúcich služby, ak si to charakter predaja resp. poskytovania služieb vyžaduje,
h) dbať, aby všetky predajné miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj, s adresou a cenovkami predávaného tovaru,
i) zabzpečiť informačnú tabuľu pre potreby trhovníkov, informovať trhovníkov a návštevníkov trhoviska o trhovom poriadku jeho vyvesením na viditeľnom a prístupnom mieste,
j) na trhovisku konať tak, aby sa predišlo škodám na zdraví a majetku občanov,
k) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
l) prideľovať miesta na predaj, ak to dovoľujú kapacitné možnosti.

Časť IV.
Čl. 12
Ceny tovaru

Ceny tovaru na trhovisku sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. a 129/1991 Zb. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Časť V.
čl. 13
Poplatok za užívanie trhového miesta

1. Poplatok za užívanie trhových stolov a predajných miest zverejní správca trhoviska v cenníku na trhovisku. Cenovú aktualizáciu bude správca trhoviska vykonávať 2x do roka.
2. Správca je oprávnený uzatvoriť nájomné zmluvy, týkajúce sa predajných stolov a miest s tretími osobami,
3. Správca trhoviska môže na základe zváženia objemu predávajúceho tovaru, rozdeliť trhový stôl viacerým predávajúcim za podielovú cenu.

Časť VI.
čl.14
Orgány dozoru a sankčné opatrenia

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z., tohto VZN a kontrolu predaja na trhovisku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) mesto Hlohovec-poverené osoby, ďalej len "orgány dozoru",
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk
c) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Hlohovec alebo správcovi trhoviska za porušenie ustanovení § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. a povinností vyplývajúcich z tohto VZN,
d) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo, ktoré nie sú určené týmto VZN, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ak orgánu dozoru na ich požiadanie nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia na úradných tabuliach mesta Hlohovec.

 

                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                         primátor mesta
 6875028

Úvodná stránka