Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

Schválené: 22.4.2003

Účinnosť: 1.5.2003

Platné do: 9.3.2018

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 61/2003

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hlohovec na základe zákona NR SR č. 542/1990 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, § 18 zákona NR SR č. 281/2002 Z.z., v znení zákona NR SR č. 658/2002 Z. z., s použitím § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky č. 61/2003

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej VZN) určuje postup pri odobratí prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.

Čl. II.
Základné ustanovenie

1. Mesto Hlohovec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky.
2. Za neplnenie povinnej školskej dochádzky sa určuje viac ako 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci.

Čl. III.
Dôvody na odobratie prídavkov na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa

Dôvodom na odobratie prídavku a príspevku je:
1. Ak rodič dieťaťa, resp. osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa
2. Ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky podľa čl. II, odst. 2 tohto VZN. Oznámenie riaditeľa školy musí obsahovať príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti na vyučovaní.

Čl. IV.
Postup pri odobratí prídavku a príspevku k prídavku na dieťa

1. Postup pri odobratí prídavku a príspevku k prídavku na dieťa podľa čl. III, odst. 1 určuje zákon NR SR č. 281/2002 Z.z.
2. Mesto Hlohovec:

 • na základe písomnej informácie školy oznámi okresnému úradu, odboru soc. vecí zanedbávanie povinnej školskej dochádzky za účelom zastavenia výplaty prídavku na dieťa rodičovi
 • OÚ rozhodnutím v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodne o zastavení výplaty prídavku a príspevku k prídavku na dieťa a poukázaní predmetnej čiastky na účet mesta
 • písomne oznámi okresnému úradu, odboru soc. vecí číslo úctu, na ktorý má okresný úrad poukazovať finančné prostriedky, a meno osoby, zodpovednej za účelné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov (napr. primátor, prednosta úradu, vedúci oddelenia)
 • bude viest evidenciu o výdavkoch osobitne pre každé dieťa, okresnému úradu, odboru soc. vecí bude mesačne preukazovať využitie poskytnutých finančných prostriedkov na dieťa písomnou formou
 • oznámi okresnému úradu, odboru soc. vecí, prípady, keď odpadli dôvody pre poskytovanie prídavku na dieťa prostredníctvom mesta.

Čl. V.
Použitie finančných prostriedkov poukázaných mestu ako prídavok - príspevok k prídavku na dieťa

Mesto Hlohovec finančné prostriedky použije na:

 • úhradu poplatkov za stravu v školskej jedálni
 • nákup školských potrieb, pomôcok
 • na aktivity organizované školou v rámci vyučovacieho alebo mimo vyučovacieho procesu
 • na úhradu poplatkov v zmysle všeobecne záväzných predpisov (napr. § 19 a § 20 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)
 • na úhradu cestovného do školy
 • na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb, prípadne na úhradu iných potrieb dieťaťa, ak ich zabezpečenie súvisí s jeho výchovou alebo výživou.
 • Použitím týchto finančných prostriedkov Mesto operatívne reaguje na zabezpečenie aktuálnych potrieb dieťaťa až do obdobia, kým OÚ - odbor soc. vecí nerozhodne o obnovení výplaty prídavkov a príspevku k prídavkom na dieťa.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenie

1. Súčasťou tohto VZN je úplné znenie zákona NR SR č. 542/1990 Zb. a znenie § 18 zákona NR SR č. 281/2002 Z.z. VZN upravuje povinnosti Mesta Hlohovec, ktoré mu z uvedených zákonov vyplývajú.
2. VZN nadobúda účinnosť dna 1.5.2003.

V Hlohovci, dna 5.3.2003

                                                                                                               PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                               primátor mesta Hlohovec
 6937336

Úvodná stránka