Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec - PLATNÉ DO 27.09.2011

Schválené: 24.6.2003

Účinnosť: 9.7.2003

Platné do: 27.9.2011

Nahradené: VZN č. 120/2011

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 65/2003

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vydáva podľa § 6, ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov, zákona NR SR č. 488/2002 Z.z.o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 272/1994 Z.z. o nešírení nákazlivých chorôb a vyhlášky č. 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov, toto všeobecne záväzné nariadenie o chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec.

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Hlohovec upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri chove, držaní a ochrane psov na území mesta Hlohovec.

2. Toto nariadenie je záväzné na území mesta Hlohovec pre všetkých obyvateľov mesta Hlohovec, prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom alebo pôsobnosťou v meste Hlohovec.


ČASŤ II.
CHOV A DRŽANIE PSOV

1. Na území mesta Hlohovec možno držať psa pri zabezpečení zdravotných, hygienických, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia. Podkladom pre vypracovanie podmienok sú zákon NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 272/1994 Z.z.. o nešírení nákazlivých chorôb a vykonávacej vyhlášky č. 117/1987 Zb. a vyhlášky č. 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov v znení neskorších predpisov a nariadení.

2. VYMEDZENIE POJMOV
1. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami počas trvania pracovnej doby osoby vodiacej psa
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej obrany
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku

2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
3. Trpasličie a mini plemená psov: Mops /mopslík/, Bišóniky, Levík, Čínsky chocholatý pes, Tibetský teriér, Lhasa apso, Shi - tzu, Japan chin, Pekinský palácový pinč, Tibetský španiel, Čivava, Gavalier španiel, Papilon, Pudel.
4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.


ČASŤ III.

1. EVIDENCIA PSOV
Evidenciu psov vedie Mestský úrad Hlohovec, oddelenie finančné a správy majetku. Držiteľ psa, ktorý ho prihlasuje do evidencie /týka sa každého psa držaného dlhšie ako 90 dní/, vyplní Priznanie k poplatku za psov, pričom vyplní údaje:
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu majiteľa psa,
b) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
c) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má. Evidenčné číslo psa pridelí pracovníčka finančného oddelenie po predložení vyplneného Priznania k poplatku za psov. Na Žiadosti o odhlásenie psa z evidencie sa zaznamená úhyn psa, resp. strata psa. Na oddelení FaSM sa vedie evidencia nebezpečných psov /časť II, vymedzenie pojmov, odst. 2/.

2. PRIDELENIE EVIDENČNEJ ZNÁMKY
Na základe vyplnenia Priznania k poplatku zo psov sa pridelí psovi evidenčná známka, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či je pes nebezpečný. Prvá známka sa vydá držiteľovi psa bezplatne. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za poplatok 25,- Sk. Známka je neprenosná na iného psa.
3. POPLATKY ZA DRŽANIE PSOV
Poplatky za držanie psov sú stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení o miestnych poplatkoch.


ČASŤ IV.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
a) Pri chove psa treba trvalo dbať o jeho ochranu, zdravie a pohodu s ohľadom na druh a stupeň jeho vývoja, a tiež s ohľadom na zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby,
b) pri chove psov treba dodržiavať pravidlá chovateľstva a viesť chovateľské záznamy,
c) chovaných psov možno použiť na verejné predstavenia, výstavy, súťaže alebo iný obdobný účel, ak sú splnené podmienky na usporiadanie závodu,
d) pri chove psa, ktorý je chráneným druhom, je potrebná evidencia a súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
e) pri chove psa je majiteľ povinný nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi uhynutie zvieraťa a so zvieraťom naložiť podľa pokynov. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do smetných košov, kontajnerov alebo zakopávať v záhradách a na verejných priestranstvách,
f) pri chove psa, ktorý poranil človeka, je potrebné okamžite zabezpečiť prehliadku veterinárnym lekárom, dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hodín,
h) je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody, majiteľ nesmie opustiť psa alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho,
i) nemožno používať psa na psie zápasy, ani na prípravu na ne a taktiež ho podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.

2. CHOV A DRŽANIE PSA
a) Chovať alebo držať psa je zakázané v školských zariadeniach pre deti a mládež, v prevádzkach verejného stravovania, spoločenského stravovania, v potravinárskej výrobe, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach ktoré poskytujú služby, okrem strážnych psov za podmienok dodržiavajúcich veterinárne a hygienické predpisy.
b) V bytových domoch sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes a je zakázané zriadiť si v byte chovnú stanicu psov, netýka sa to psov trpasličieho a mini plemena. V prípade chovu trpasličieho a mini plemena povoľuje sa chov dvoch psov /nepočítajú sa šteňatá do 6 mesiacov /.
c) Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej dva metre na každú stranu. Iný spôsobu viazania psa je možný len v nevyhnutnom prípade, najviac na osem hodín, a to za predpokladu, že pes má vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé s dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho skrátenie.
d) Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňatá mladšie ako šesť mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.
e) Chovateľ alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľku "Pozor pes!"

3. UMIESTNENIE PSA
a) Psa možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo zariadení určenom na chov, ktoré mu umožňuje vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a zdravotnému stavu,
b) spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky,
c) umožňuje jeho dennú kontrolu,
d) zabraňuje jeho úteku
e) Ak je pes trvalo umiestnení vonku, má mať priestor pre spánok a odpočinok a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
f) Psa nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu.
g) Psa nemožno ponechať samého v osobnom aute alebo v kabíne nákladného auta, ktoré je na priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie..
h) Psa nemožno ponechať v uzavretom priestore bez možnosti močenia a kalenia dlhšie ako dvanásť hodín denne.
i) Stav chovného priestoru a stav zariadenia na chov psov treba denne kontrolovať a zistené nedostatky neodkladne odstrániť.

4. VODENIE PSA
a) Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou alebo čipom.
b) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
c) Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov možno iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
d) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
e) Privádzať alebo vodiť psov /okrem služobných alebo vodiacich psov/ je zakázané:
- do priestorov, kde je zakázaný ich chov a držanie
- na detské ihriská /plocha ihriska je vyhradená plochou zelene na ktorej sa ihrisko nachádza po najbližší chodník, oplotenie alebo budovu, ktorou sa zelená plocha končí/, pláže,
kúpaliská, športové ihriská, na cintoríny, do kostolov.
f) Na verejných priestranstvách, ulice, cesty námestia, parky, na dvoroch viacbytových budov a na ich chodbách, vo výťahoch možno psov vodiť iba na vôdzke, ak je to vyznačené a musia mať nasadený náhubok /okrem psov trpasličích a mini plemien/.
g) Vôdzku, na ktorom je pes vodený mimo chovné zariadenie alebo chovný priestor je možno uviazať len na obojok, alebo prsný postroj. Nemožno ju uviazať na tŕňový obojok alebo ani na elektronický obojok. Na sťahujúci obojok možno psa uviazať, ak ide o služobného psa počas služobného zákroku.
h) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Voľný pohyb psa je povolený.
- na pozemku chovateľa /držiteľa/, pokiaľ je bezpečne ohradená tak, aby bolo zabránené unikaniu
- vo vyhradených zónach venčenia psov, nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok.
- v ostatných častiach mesta, pokiaľ nie je toto miesto označené tabuľkou "Vstup so psom zakázaný" a "Voľný pohyb psov zakázaný" , alebo logom s týmto významom.

5. ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
a) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť do kontajneru určeného na tento účel, ak je tam umiestnený.
b) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch bude viditeľne označený účel ich použitia.

ČASŤ V.
PRIESTUPKY A POKUTY

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v časti IV., odst.4(, písmeno c) a d),.
c) neohlási, že pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
e) chová väčší počet psov v byte, alebo ak si zriadi chovnú stanicu v byte inak ako je určené v časti IV, odstavec 2 - chov a držanie psa, písmeno b.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá /napríklad nebezpečný pes nemá nasadený náhubok/ ,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni výkaly psa do kontajnerov určených na tento účel / ak je tam umiestnený/,
g) umožní znečistenie výkalmi mimo miesto na to určené /ak budú vymedzené/.

3. Za priestupok podľa
a) odseku 2) písmena d) a g) obec uloží pokutu do 500,- Sk
b) odseku 1) a odseku 2) písmena a) až c) obec uloží pokutu do 5000,- Sk

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

ORGÁNY DOZORU
Kontrolou dodržiavania tohto VZN je poverená Mestská polícia Mesta Hlohovec a Mestský úrad Hlohovec.

ČASŤ VI.


ZRUŠUJE SA:
1. Článok č. 5 a 6, Všeobecného záväzného nariadenia o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, č. 30/1997, v časti III. - Podmienky pre chov a držanie psov
2. V článku č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia o chove a držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, v odstavci "f" sa ruší slovo "psov".

ÚČINNOSŤ
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 9. 7. 2003.6875080

Úvodná stránka