Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec v znení VZN 82/2005 (účinnosť 1. 7. 2005)

Schválené: 15.2.2005

Účinnosť: 3.3.2005

Platné do: 16.10.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, podľa § 6, odst. l a § 11 odst.4, zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec.

Časť I.
Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o tvorbe a ochrane parku Zámocká záhrada upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na území parku, pri udržiavaní čistoty parku, pri tvorbe a ochrane parkovej zelene, pri zhromažďovaní, odvoze a likvidácii domových a priemyselných odpadov, pri chove a držaní zvierat a pri umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení a plagátov.
2. Toto nariadenie je záväzné na území parku Zámocká záhrada pre všetkých obyvateľov mesta Hlohovec, prechodne sa zdržujúce osoby, právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie.
3. Za park Zámocká záhrada sa pre účely tohoto nariadenia považuje plocha ohraničená ul. Nábrežie A.Hlinku, plotom areálu Polikliniky, plotom Základnej školy na Podzámskej ul., miestnou komunikáciou na Šomodskej ul., plotom záhradkárskej osady Obora a hranicou súkromných pozemkov chatovej oblasti smerom k Váhu, na ktorej sa nachádza bohatá výsadba zelene, obytné a prevádzkové budovy.
4. Na území parku je zakázané:

 • poškodzovať vegetáciu, meniť skladbu porastov alebo vodný režim pozemkov mimo schváleného plánu,
 • ničiť živočíchov, poškodzovať alebo premiestňovať ich vývojové štádia,
 • poškodzovať zariadenie parku /osvetlenie, oplotenie, lavičky a pod./,
 • vykonávať nepovolenú stavebnú činnosť,
 • zriaďovať skládky, znečisťovať územie odpadmi, odpadkami a inými látkami,
 • používať chemické prostriedky okrem aplikácie hnojív k rastlinám, čo je súčasťou výkonov údržby parku zmluvným dodávateľom, resp. správcom,
 • táboriť a zakladať oheň,
 • vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel, nákladných motorových vozidiel, autobusov, traktorov, motocyklov / okrem dopravnej obsluhy a ostatných výnimiek resp. výnimky v súlade s ustanovením § 65 odst. 4, zák. NR SR č. 315/1996 Z.z o premávke na pozemných komunikáciách z 20.9.1996 v znení neskorších predpisov /,
 • voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psov. Voľný pohyb psov je povolený len v na to označených zónach parku,
 • chovať úžitkové zvieratá,
 • vykonávať branný výcvik alebo iné akcie bez povolenia Mesta Hlohovec,
 • vypaľovať trávne porasty,
 • rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku,
 • zberať rastliny a živočíchy,
 • osadzovať informačné, reklamné a iné tabule a zariadenia a vylepovať plagáty mimo miest na to vyhradených,
 • zakazuje sa používanie strelných zbraní vrátane vzduchoviek,

Časť II.
Zeleň

1. Základ zelene tvoria chránené stromy, z ktorých viaceré prekračujú vek 200 rokov a sú značných rozmerov. K najhodnotnejším patrí zoskupenie platanov na tzv." Platanovej lúčke" a ďalšie dreviny vyhlásené štátom za chránené. Sú to Borovica lesná, Buk lesný, a Platan západný, obklopený porastom okrasných kríkov a kvetinových záhonov.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie zelene v parku a každý občan je povinný zdržať sa takého konania, ktoré by bolo na ujmu zelene, alebo zariadení, ktoré sú jeho súčasťou.
3. Každý návštevník parku je povinný správať sa a riadiť ustanoveniami, uvedenými na informačných tabuliach a pokynmi osôb poverenými ochranou a strážením parku.
4. Výrub stromov a kríkov v parku je možný iba na základe vydaného súhlasného rozhodnutia Mesta Hlohovec alebo Obvodného úradu životného prostredia Trnava, v súlade s projektmi rekonštrukcie parku a podľa zdravotného stavu drevín.
5. Budovanie zelených plôch a výsadba novej zelene musí byť v súlade s plánom Rekonštrukcie zámockej záhrady v Hlohovci a musí byť odsúhlasená Mestom Hlohovec
6. Pred započatím stavebných prác je stavebník /investor/ povinný dôsledne vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie a ochranu.
7. Spôsobenú škodu na zeleni je povinná nahradiť osoba , alebo organizácia, ktorá ju zavinila. Škoda sa nahrádza uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu. Ak spôsobenú škodu povinná osoba, alebo organizácia dobrovoľne neuvedie v stanovenom termíne do pôvodného stavu, vykoná to za ňu mestom poverená organizácia. Náklady s tým spojené sa vyúčtujú osobe /organizácii/, ktorá škodu spôsobila. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne za škodu zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Časť III.
Vodné plochy

1. Zakazuje sa znečisťovať alebo poškodzovať vodné plochy a vodné zariadenia na území parku. Ďalej sa zakazuje ukladať akékoľvek predmety na miesta, z ktorých by mohli byť splavnené, ohrozovať akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať cudzorodé ,zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté tuky, posýpacie soli, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody. Ďalej sa zakazuje v blízkosti nádrže robiť údržbu alebo umývať motorové vozidlá.
3. Ďalej sa zakazuje využívať vodné plochy na plávanie, chytanie rýb, člnkovanie a v zimnom období na korčuľovanie okrem akcií, ktoré sú povolené Mestom Hlohovec a ktoré majú zabezpečeného zodpovedného organizátora.

Časť IV.
Čistota a údržba parku

1. Vlastník pozemku, správca parku, užívatelia nehnuteľností a všetci návštevníci parku sú povinní trvale udržovať čistotu, netvoriť žiadne skládky a prípadné znečistenie okamžite odstrániť na svoje náklady bez poškodenia okolitej prírody.
2. Prevádzkovateľ zariadení, kina, kúpaliska a usporiadateľ kultúrnych a športových akcií poriadaných v areáli parku sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí týchto zariadení v čase prevádzky. Ďalej sú povinní zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo košov na odpadky a zaručiť ich včasné vyprázdňovanie. Udržovanie čistoty v rozsahu stanovenom Mestom Hlohovec je podmienkou pre udelenie súhlasu k mimoriadnemu užívaniu parku.
3. Ak neodstráni nečistotu ten, ktorý je povinný tak urobiť, musí tak urobiť organizácia, ktorej prináleží čistenie parku a náklady s tým spojené vyúčtuje znečisťovateľovi aj bez objednania.
4. Organizácia /osoba/ zodpovedná za čistotu v parku je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie všetkých plôch a chodníkov, ničenie buriny, odvoz biologického odpadu /orezané konáre a lístie/, vybavenie dostatočným množstvom odpadkových košov a ich vyprázdňovanie.
5. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie prípadne umývanie, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníkov bez použitia chemických prípravkov.
6. Zmetené nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt na zeleň parku, do kanalizačných vpustov prípadne do vodnej plochy, sa zakazuje.

Časť V.
Zimná údržba

1. Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v parku sa zabezpečuje podľa pracovných plánov štábu zimnej údržby, ktoré sú schvaľované Mestom Hlohovec.
2. Mesto Hlohovec stanoví na základe návrhu správcu parku, ktoré chodníky pri napadnutí snehu a vzniku poľadovice môžu byť uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačené na začiatku i na konci tabuľkami.
3. Sneh musí byť zhŕňaný a uskladňovaný tak, aby sa nepoškodila zeleň a zariadenia v parku.
4. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji chodníka na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach , ktoré musia zostať voľné. Sú to vstupy do jazdnej dráhy, vjazdy do objektov, kanalizačné vpusty, rôzne šachty, úseky potrebné pre skladanie tovaru, uhlia, skladovanie a vyprázdňovanie smetných nádob.
5. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností a prevádzkových priestorov v parku je povinný zabezpečiť čistenie chodníkov v zimnom období tak, aby bol z nich odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané neprašným inertným materiálom. Zakazuje sa používať chemický posyp.

Časť VI.
Povinnosti majiteľa, správcu resp. užívateľa objektu

1. Majiteľ, správca alebo užívateľ objektu je zodpovedný:
a) za udržovanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch a vo dvorových častiach
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov.
2. Obchodná organizácia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad a čistotu prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby v čase prevádzky.
3. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším územím, ktoré je v správe alebo majetku inej organizácie alebo osoby. Pri plošne veľkom území rozsah a vzhľad určí Mesto Hlohovec.

Časť VII.
Zvláštne užívanie parku

1. Používať park nad obvyklú mieru alebo na iný účel pre ktorý je určený /stavebná činnosť, krátkodobá kultúrna alebo organizovaná športová činnosť a pod./, je možné iba na základe povolenia alebo rozhodnutia vydaného v správnom konaní Mestom Hlohovec s výnimkou mítingov, ktoré organizujú politické strany na základe ohlasovacej povinnosti bez ďalšieho povoľovania a správneho konania Mesta Hlohovec.
2. Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu parku, alebo na základe ohlásenia Mestu Hlohovec, je povinný:
a) používať park len v povolenom rozsahu tak, aby bol čo najmenej odnímaný svojmu účelu,
b)  zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu parku a jeho zariadení,
c)  zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustom, uzáverom vody, požiarnym
d) vykonať také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov parku, najmä v nočných hodinách,
e) používať len vyhradené priestory parku, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení užívania uviesť na svoj náklad park do pôvodného stavu,
f)  zachovávať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty pre prípadný protipožiarny zásah,
g) na viditeľnom mieste umiestniť tabuľu s presnou adresou organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva a s uvedením doby trvania povolenia k zvláštnemu užívaniu.
3. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenej, vymedzenej a od okolia oddelenej časti parku len v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.

Časť VIII.
Domový odpad

1. Každý majiteľ alebo správca objektu v areáli parku je povinný zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu dostatočným množstvom smetných nádob a ich pravidelným odvozom.
2. Smetné nádoby musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko prístupné a zároveň neboli porušené hygienické a bezpečnostné predpisy a aby nebol rušený estetický vzhľad okolia.
3. Vytvárať medziskládky a divoké skládky v parku sa zakazuje.

Časť IX.
Chov a držanie zvierat

l. Na území parku sa zakazuje pre hospodárske účely chovať a držať:
a) veľké úžitkové zvieratá
b) drobné úžitkové zvieratá
c) holuby
d) včely
e) kožušinové zvieratá

Časť.X
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia

1. V parku sa zakazuje umiestňovať akékoľvek informačné, reklamné a propagačné zariadenia a plagáty.
2. Povoľuje sa iba informačná tabuľa pri vstupoch do parku, na ktorých sú vymedzené povinnosti návštevníkov parku, údaje o parkovej zeleni a údaje o historických pamiatkach, ďalej sa povoľuje osadenie informačných tabúľ pri vstupoch do parku určených na informáciu o akciách konaných na území parku Zámocká záhrada Hlohovec.

Časť XI.
Záverečné ustanovenie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci Mestskej polície a správca parku.
2. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Na prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinností stanovených týmto nariadením je príslušný Obvodný úrad ŽP a Mesto Hlohovec podľa druhu priestupku s výnimkou porušení vymedzených inými zákonmi.
4. Porušovanie ustanovení tohto nariadenia môže pokutovať príslušný orgán štátnej správy. Mesto Hlohovec môže uložiť pokutu do výšky 5000,- Sk v zmysle ustanovení zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
5. Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 1 000,- Sk podľa § 13 odst. 2, zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
6. Výnimku z dodržiavania tohoto nariadenia povoľuje primátor mesta po prerokovaní s MsR Mesta Hlohovec.
7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 03.03.2005

V Hlohovci, január 2005

                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                               primátor mesta Hlohovec

_________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 82/2005

o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec

Schválené: 14.6.2005

Účinnosť: 1.7.2005

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, podľa § 6, odst. l a § 11 odst.4, zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č.1, ktorým sa mení a doplňuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec, " časť VII - Zvláštne užívanie parku " v tomto znení:

 

Dodatok č. 1
k VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec,

 

Časť VII. Zvláštne užívanie parku sa mení nasledovne:

1. V bode 1 sa v zátvorke za slová " organizovaná športová činnosť " dopĺňajú slová:
" mítingy politických strán "

2. V bode 1 sa vypúšťa text:
" s výnimkou mítingov, ktoré organizujú politické strany na základe ohlasovacej povinnosti bez ďalšieho povoľovania a správneho konania Mesta Hlohovec"

3. V bode 2 sa v prvej vete vypúšťa text: " alebo na základe ohlásenia Mestu Hlohovec "

Ostatné ustanovenia VZN č.76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec z 15.2.2005 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2005


V Hlohovci, máj 20056844254

Úvodná stránka