Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu - PLATNÉ DO 30.09.2010

Schválené: 19.4.2005

Účinnosť: 1.6.2005

Platné do: 30.9.2010

Nahradené: VZN č. 116/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 78/2005

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle čl. 68 Ústavy SR, § 6 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe (ďalej len VZN).

čl. 1
Predmet nariadenia

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podrobnosti o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v súlade s § 71,§ 15, § 40 až 47a, zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov .

1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní :
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prác v domácnosti
3. kontaktu so spoločenským prostredím najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním,
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky ,ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy ak sa jednej matke
a) súčasne narodili tri deti a viac detí alebo
b) v priebehu dvoch rokov sa opakovane narodili dvojčatá
3. Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v odseku 2 možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov veku detí.
4. Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím sú v prílohe zákona č. 195/1998 Z.z.o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov .
5. Rozsah opatrovateľskej služby určí príslušný orgán na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia.
6. Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa sú:
a) choroba, úraz,kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
b) pôrod matky alebo ženy ,ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
c) nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o osamelého rodiča alebo o občana uvedeného v písmene a) .

7. Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych dôvodov.
8. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné ,osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou § 58 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

9. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana .

Čl.2
Úhrada

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby sa určí opatrovanému za poskytnuté:
1.Nevyhnutné životné úkony :
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,k 01.05.2003 navrhovaná zmena 6,-Sk/deň 7,-Sk/deň
b)kúpanie vrátane umytia vlasov 3,-Sk/deň 4,-Sk/deň
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,pomoc pri podávaní jedla a pri pití, 9,-Sk/deň rozdeliť len na : donášku 7,-Sk/deň donáška , pomoc pri podaní jedla 9,-Sk/deň
e) dohľad 13,-Sk/hod 13,-Sk/hod

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
9,- Sk/deň 9,-Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 15,-Sk/deň 15,-Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 50,-Sk/deň 50,-Sk/deň
d) príprava raňajok, obeda, príprava olovrantu alebo večere
18,-Sk/deň ak ide len o prípravu raňajok 5,-Sk/deň, ak ide len o prípravu obeda 10,-Sk/deň, ak ide len o prípravu olovrantu 5,-Sk/deň, večere 5,-Sk/deň, kompletné varenie 25,-Sk/deň
e) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 6,-Sk/kg 7,-Sk/kg

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na lekárske vyšetrenie ,na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania 3,-Sk/deň 5,-Sk/deň
b) sprievod na kultúrne podujatia, na telových. a iné verejné podujatia 6,-Sk/deň 10,-Sk/deň
c)tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení,pri vybavovaní úradných záležitostí
0,-Sk/deň 0,-Sk/deň
d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí 0,-Sk/deň 0,-Sk/deň

Čl.3
Rozhodovanie o opatrovateľskej službe .

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o :

a) poskytovaní opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe žiadosti podanej na predpísanom tlačive a návrhu ošetrujúceho lekára na Spoločný obecný úrad v Hlohovci . Po predložení žiadosti sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa. Písomné zistenie celkovej situácie / sociálne postavenie,schopnosť pomoci rodinou, zdravotný stav a jeho dopad na prevádzanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím/, je podkladom k vypracovaniu rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby ako i určení výšky úhrady za jej poskytovanie zodpovedným pracovníkom opatrovateľskej služby.
b) odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby.

Čl.4
Spôsob platenia úhrady a podmienky platenia úhrady za opatrovateľskú službu .

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o :

  • úhrade za opatrovateľskú službu,
  • povinnosti občana zaplatiť za poskytnutú starostlivosť, ktorá sa poskytla neprávom alebo za nižšiu úhradu,
  • znížení, zvýšení a o neplatení úhrady.

Za poskytovanú opatrovateľskú službu je občan povinný platiť úhradu v súlade s § 40 ods. 2 a 5 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov podľa príjmu a majetku, pričom musí byť splnená podmienka podľa § 42 ods.3 zákona, že po zaplatení úhrady musí občanovi a osobám, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne zostať 1,2 násobok sumy životného minima ustanoveného zákonom o životnom minime v platnom znení.

Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon ,nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na pracovné alebo kalendárne dni.

Úhrada sa platí v pokladni Spoločného obecného úradu v Hlohovci za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov - zvyšuje sa a znižuje.

Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba sa preplatky a nedoplatky úhrady zúčtovávajú v nasledujúcom mesiaci podľa skutočne poskytnutých úkonov.

Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou občana, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu.Nezaplatená úhrada alebo jej časť sa uplatňuje v konaní o dedičstve. Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu, zomrie, obec nahlási pomernú časť zo zaplatenej úhrady za dni neposkytovania sociálnej služby do aktív dedičstva po tomto občanovi.

Obec ,ktorá poskytuje starostlivosť,požaduje úhradu postupne od manžela,manželky, detí alebo rodičov, ak občan,ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 42 alebo § 44, zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písmena a),c) a d) alebo platí len časť tejto úhrady.

Osoba,ktorá má voči občanovi,ktorému sa poskytuje sociálna služba vyživovaciu povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. Ustanovenia § 40, § 42, § 44 platia rovnako.


1.Obec môže uzatvoriť dohodu o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2. zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2.Obec, ak nedôjde k dohode o úhrade s uvedenými osobami rozhodne o povinnosti týchto osôb uvedených v § 45 ods.1a 2 platiť úhradu za sociálnu službu ,ktorú poskytuje.

Čl.5
Adminstratívno-správna agenda

1. Spoločný obecný úrad v Hlohovci zodpovedá v zmysle článku 3. zmluvy o Zriadení Spoločného obecného úradu za administratívno-správnu agendu, vypracovanie rozhodnutia, metodickú a kontrolnú činnosť opatrovateľskej služby a zároveň zodpovedá za plnenie rozpočtu určeného na opatrovateľskú službu.
2. Výšku ročného rozpočtu a každú jeho zmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo, výpis z uznesenia zasiela bezodkladne na Spoločný obecný úrad v Hlohovci.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1.Pri rozhodovaní o poskytnutí opatrovateľskej služby sa primerane použije zákon NR.č 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, Zákon o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 62/2003.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo právoplatnosť 01. 06. 2005.

V Hlohovci

                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                              primátor mesta
 6875045

Úvodná stránka